facebook share
facebook share
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก ซึ่งสร้างให้เกิดทั้งความเจริญและความเสียหาย ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีหลักยึดให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความยั่งยืน