facebook share
facebook share
Dr. Jeffrey Sachs
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องแห่งยุคนี้สมัยนี้ รัฐบาลต่างๆในโลก กำลังเจรจาหารือกัน เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในอีก 15 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับกับความสำเร็จของการพัฒนาสหัสวรรษ ที่ใช้มาแล้วระหว่างปี 2000-2015 ที่กำลังการพัฒนาสหัสวรรษ ให้ความสำคัญ กับการขจัดความยากจนอย่างที่สุด รวมทั้งการขจัดความอดอยากและการป้องกันโรค เป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติ