facebook share
facebook share
ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา

ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 20 ต่อจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558