facebook share
facebook share
ผู้ว่า ธปท. หนุน “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” กับคำถาม “เราปล่อยให้ปัญหาต่าง ๆ มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ?”

ข้อมูลจาก ThaiPublica

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Sustainable Banking: The World Wins Banks Win” ว่า งาน Bangkok Sustainable Banking Forum จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความสำคัญและพัฒนาการของ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)”  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน จะต้องอาศัยการมองไกล มีเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาวที่ถูกต้อง ในปีที่ผ่านมา เราเห็นพัฒนาการของภาคการเงินการธนาคารในทิศทางของความยั่งยืนนี้หลายมิติ เช่น

มิติแรก การยกระดับกฎเกณฑ์กำกับดูแลเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน

มิติที่สอง การจัดตั้ง “โครงการคลินิกแก้หนี้”

มิติที่สาม การร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางในภาคการเงินเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีขึ้น

แม้ว่างานหลายอย่างจะก้าวหน้าไปมาก แต่เราไม่ควรหยุดหรือพอใจกับความสำเร็จที่ผ่านมา ยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเราสามารถร่วมกันทำได้และต้องทำ เพราะสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายหลายด้าน ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ก็ยากที่จะแน่ใจได้ว่า สังคมไทยจะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนปัญหาและความท้าทายหลายด้านทำให้เราต้องฉุกคิด และตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?”

 

ติดตามอ่านปาฐกถาหัวข้อ “Sustainable Banking: The World Wins Banks Win”  ดร.วิรไท สันติประภพ เพิ่มเติมได้ ที่นี่