facebook share
facebook share
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543 ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านกฎหมาย จาก มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2548
ในปี พ.ศ.2549 ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรี ในคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ และเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตําแหน่งอัยการผู้ช่วย สํานักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม ซึ่งการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีนี้ เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน UNODC ในภูมิภาค และการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ