facebook share
facebook share
“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน”

[ขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์]

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงแนะปรับใช้ข้อกฎหมาย ตามเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และธรรมเนียมประเพณี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เสด็จร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และประทานพระดำรัสปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

ทรงประทานพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวทางการดำเนินโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สิ่งสำคัญที่ทำให้การพัฒนาทางเลือกที่ยกตัวอย่างมานั้นประสบความสำเร็จก็เนื่องมาจากการที่ภาครัฐเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ก่อนใช้กฎหมายบังคับให้ชาวบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องธรรมเนียมประเพณี หากขาดการสนับสนุน เรื่องที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ การคมนาคม สาธารณสุขพื้นฐาน หรือการศึกษา กฎหมายที่เคร่งครัดก็ไร้ประโยชน์ คนเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุน เสริมพลังจนถึงจุดที่สามารถมีทางเลือกในการใช้ชีวิต ในจุดนั้นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจะเป็นไปได้ การจัดการเรื่องสถานะทางกฎหมายจึงจะมีผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางเงื่อนไขแวดล้อมที่จะทำให้หลักนิติธรรมสามารถเกิดได้ในสังคม โดยเริ่มจากการช่วยให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ก่อนเป็นสำคัญ”

ติดตามอ่านพระดำรัสฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่