facebook share
facebook share
ความสัมพันธ์ของหลักนิติธรรมและการพัฒนา : ข้อตกลงใหม่สำหรับเอเชีย?

พระดำรัสเปิดการประชุม ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักนิธิธรรม ความยุติธรรม การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ ตลอดจนการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนว่าจำเป็นต้องอาศัยระบบกฎหมายที่สอดคล้องกันเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

 

ติดตามอ่านพระดำรัสฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่