facebook share
facebook share
การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลจาก ชมรมคนรักในหลวง และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.35 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราบอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ นายยูริ เฟโดทอฟ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราบอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวชื่นชม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้ว ยังมีความสนพระทัย และทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรม ทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โอกาสนี้ ประทานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่า 

"...เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ฝ่ายความมั่นคง ผู้กำกับกติกาบ้านเมือง และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา มีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไป ในลักษณะที่แยกส่วนจากกัน ในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม การประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น..." 

จากนั้น ทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรม และความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียน และความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคม 

การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนายั่งยืนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ มาประชุมร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรม และการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัย โดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่า บทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทน รวม 250 คน

 

สามารถรับชมวีดิทัศน์เพิ่มเติมได้ที่นี่