facebook share
facebook share
นายดอน ปรมัตถ์วินัย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จบการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก University of California Los Angeles(UCLA) and The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.