facebook share
facebook share
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน: กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0" ผ่านวีดีทัศน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์