facebook share
facebook share
อิรินา โบโกวา

ยูเนสโก ถวายราชสดุดี เชิดชูในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพัฒนาการศึกษาไทยในทุกระดับ สร้างความมั่นคงของมนุษย์ นำสู่สันติภาพที่ยั่งยืน