facebook share
facebook share
ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร
รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร เป็นกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา และอาจารย์หลักสูตรการจัดการ มหาบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล "Outstanding Leadership Award" หรือ "รางวัลผู้นำดีเด่น" ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำที่มีผลงานโดดเด่น ในการอุทิศตนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาคมโลก
บทความอื่นๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ: ข้อเท็จจริงจากงานวิจัย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ: ข้อเท็จจริงจากงานวิจัย

เมื่อปีพุทธศักราช 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้ และได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช 2540 และ 2542 จึงทรงได้พระราชทานคำจำกัดความ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศและให้กับประชาชนทั่วไปนำไปใช้เพื่อการดำเนินชีวิต

อย่างไรก็ตาม "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภาคเกษตรกรรมและชนบทของประเทศ การนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะประชาชนไม่ทราบว่าจะนำมาใช้ประกอบกับการบริหารองค์กรธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างไร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนเชื่อว่าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์กรธุรกิจนั้น จะทำให้องค์กรธุรกิจของตนไม่มีความสามารถในการแข่งขันได้ 

คำถามกว้าง ๆ ของชุดโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจคือ องค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร สามารถทำให้องค์กรธุรกิจสมดุลและยั่งยืนได้จริงหรือไม่ หากทำได้จริงจะทำอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างประโยชน์สุขได้หรือไม่อย่างไร คำถามเหล่านี้ เป็นคำถามในเชิงวิจัยที่นำไปสู่โครงการวิจัยต่าง ๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้จาก 
หนังสือ "ยั่งยืนจากประโยชน์สุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"​

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ "ยั่งยืนจากประโยชน์สุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทความอื่นๆ