facebook share
facebook share
ดร.พูมใจ
นาคสกุล
อดีตผู้บริหารส่วน ฝ่ายวิจัย สายนโยบายการเงิน และอดีตผู้บริหารทีม ทีมแบบจำลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง First Senior Vice President (FSVP), Quantitative Models & Enterprise Analytics ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มูลนิธิมั่นพัฒนา
บทความอื่นๆ
การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560
ดร.พูมใจ นาคสกุล เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560

ดร.พูมใจ นาคสกุล  ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มูลนิธิมั่นพัฒนา ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560

การประกวดเขียนเรียงความดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนนโยบายการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership)
โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของฉัน’
  2. ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
  3. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า หัวข้อ “SEP for SDGs ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

มีเยาวชนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 710 รายจากทั่วประเทศ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 229 ราย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 450 ราย ระดับอุดมศึกษา 31 ราย โดยผู้ชนะการประกวดในระดับต่าง ๆ รวม 9 ราย จะได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษา และจะมีสถานะเสมือน SEP for SDGs Young Ambassadors ของประเทศไทย

 

อ่านบทความที่ชนะการประกวดในระดับต่าง ๆ ได้ ที่นี่

บทความอื่นๆ