facebook share
facebook share
previous
previous
ดร.มลฤดี สระฏัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ อีกทั้งเป็นนักวิจัยและอาจารย์ประจำวิทยาลัยธุรกิจในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี