facebook share
facebook share
ดร.มลฤดี สระฏัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ อีกทั้งเป็นนักวิจัยและอาจารย์ประจำวิทยาลัยธุรกิจในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี
บทความอื่นๆ
พัฒนาชายฝั่งอย่างสมดุล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและความสุขที่ยั่งยืน
พัฒนาชายฝั่งอย่างสมดุล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและความสุขที่ยั่งยืน

วันนี้ (20 ก.ค.60) นางสมฤดี พู่พรอเนก รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับสูงของจังหวัดบาเหรีย หวุงเต่า และจังหวัดก่าเมา ประเทศเวียดนาม จำนวน 14 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยกรชายฝั่งทะเลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของสถานกงสุลใหญ่ไทย นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย ดร.มลฤดี สระฏัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา ได้บรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจแนวพระราชดำในการพัฒนาและอนุรักษ์ชายฝั่งและท้องทะเล

โดยผู้แทนจากเวียดนามกล่าวว่า ตนรู้สึกว่าในหลวงมีความรักและห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวไทย และตนเชื่อว่าสามารถนำหลักการนี้มาปรับใช้ได้ในทุกประเทศ และทุกเรื่อง

นอกจากนี้คณะผู้เยี่ยมชมจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นกรณีศึกษาในโอกาสต่อไป

บทความอื่นๆ