หนังสือโดยมูลนิธิ

Sufficiency Economy Living Cases

The chapters within this book offer case examples written by researchers who have had first-hand experience studying the implementation of the Sufficiency Economy Philosophy in Thailand. They explain how core principles of this development approach have been applied in different sectors of the Thai social economy and elaborate on the results.

Pdf

Thailand’s Sustainable Business Guide: how to future proof your business in the name of a better world

มูลนิธิมั่นพัฒนาและภาคีหลักจากภาคธุรกิจ เตรียมเปิดตัวหนังสือ Thailand’s Sustainable Business Guide  ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยหนังสือเล่มดังกล่าวจะช่วยไขข้อสงสัยให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้จริงหรือไม่? หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนได้ ด้วยงานเขียนจากนักวิชาการและบุคคลในแวดวงธุรกิจที่มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยกรณีศึกษาและเครื่องมือช่วยเรียนรู้และลงมือทำอีกมากมาย

Pdf

A Call to Action

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่นำเสนอเนื้อหาเชิงลึกอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการให้ได้ ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2558 และองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าเป็น “การเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลก”

Pdf

Sufficiency Thinking

หนังสือเล่มนี้นำเสนอหลักปฏิบัติของภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ บรรณาธิการทั้ง 2 ท่านได้เรียบเรียงไว้ พร้อมด้วยมุมมองของผู้เชี่ยวชาญชาวไทยถึง 20 คนต่อการสร้างสรรค์สังคมที่มั่นคงและมีความสุขด้วยการนำแนวคิดของความพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นความพยายามครั้งสำคัญของคณะผู้เขียนในการประเมินประสิทธิภาพของหลักแนวคิดของความพอเพียงในเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างเป็นระบบและรวบรวมกรณีศึกษาที่พิสูจน์ความสำเร็จของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ทั้งต่อตัวบุคคล ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ครอบคลุมแวดวงต่าง ๆ ทั้งธุรกิจ การศึกษา สาธารณสุข และการเกษตร

Thailand’s Sustainable Development Sourcebook: Second Edition

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ โดยหนังสือเล่มนี้จะฉายภาพให้เป็นถึงแผนงาน โครงการ และความเป็นผู้นำด้านความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับประเทศ

หนังสือ Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน รวมผลงานวิจัยของมูลนิธิมั่นพัฒนา ปี 2560

บนหนทางแห่งการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก ตามที่องค์การ สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้มี ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 นั้น อาจกล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับหลัก ‘ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในหลายโอกาส นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และหลังวิกฤติ เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ที่พสกนิกรได้มีการสืบสานพระราชปณิธานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Pdf

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา (ปีที่ 2)

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา คือ หนังสือที่รวบรวมบทความเวทีมั่นพัฒนา ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยนำเสนอเนื้อหาให้เห็นถึงโครงการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และภาคีเครือข่าย ในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับ ชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามองค์การสหประชาชาติ (17 SDGs) เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป

Pdf

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา (ปีที่ 1)

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา คือ หนังสือที่รวบรวมบทความเวทีมั่นพัฒนา ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยนำเสนอเนื้อหาให้เห็นถึงโครงการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และภาคีเครือข่าย ในปี 2559 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับ ชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามองค์การสหประชาชาติ (17 SDGs) เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป

Pdf