ผลงานมูลนิธิมั่นพัฒนา
TSDF Insight
เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียด
มูลนิธิมั่นพัฒนา
ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น การศึกษารวบรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชาในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริงและยั่งยืน ด้วยการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย งานพัฒนา เวทีเสวนา และกิจกรรม แล้วนำมาถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้นำชุมชน คนรุ่นใหม่ ภาคธุรกิจ ภาคต่างประเทศและอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการดำเนินชีวิต การดำเนินกิจการ อันจะนำไปสู่ความสมดุลในทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม) และความยั่งยืนในที่สุด อันเป็นการสอดคล้องกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 
การดำเนินงาน
การดำเนินงานของมูลนิธิมั่นพัฒนาอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการดำเนินงาน ภายใต้กรอบ 60 : 20 : 20 กล่าวคือ
งานวิจัยและพัฒนา ชุมชนชนบทไทย
งานเผยแพร่ องค์ความรู้สู่ต่างประเทศ
งานเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับ มหภาคภายในประเทศ
งานวิจัยและพัฒนาชุมชนชนบทไทย
งานเผยแพร่องค์ความรู้สู่ต่างประเทศ
งานเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับมหภาคภายในประเทศ
60 20 20

หนังสือโดยมูลนิธิ

เวทีเสวนา

นิทรรศการ
พอเพียงเพื่อยั่งยืน
SUFFICIENCY FOR SUSTAINABILITY
เป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึง เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านการทรงงานด้านการพัฒนาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยศาสตร์ของพระราชาและหลักการทรงงานด้านต่างๆ รวมถึงการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่และประเทศไทยในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล องค์กรด้านธุรกิจ หรือภาคประชาสังคมต่างๆ รวมถึงแสดงตัวอย่างโครงการและผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากศาสตร์ของพระราชาและการสืบสานพระราชปณิธาน งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์
 
ติดต่อเรา
มูลนิธิมั่นพัฒนา