facebook share
facebook share
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งปลูกสร้างคือการสร้างคน เช่น การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา
 
สถานที่: หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน

ผู้ได้รับประโยชน์: 6,022 คน

ระยะเวลาดำเนินการ: พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547

ภาคีร่วม: รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ข้อมูลจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเป็นมา

เมื่อ พ.ศ. 2545 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมา และรัฐบาลไทยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและความยากจนของชนกลุ่มน้อย 6,022 คน ในหมู่บ้านหย่องข่า ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา โครงการเริ่มต้นด้วยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะการรักษาโรคติดต่อในขณะนั้น ได้แก่ มาลาเรีย วัณโรค และหิด ต่อมามีการพัฒนาสาธารณูปโภคระยะยาว คือ การจ้างแรงงานในพื้นที่สร้างโรงพยาบาลขนาด 16 เตียง และโรงเรียนสำหรับนักเรียน 500 คน ซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนา

ศักยภาพของคนในพื้นที่ เช่น อบรมเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นเจ้าหน้าที่มาลาเรีย และเจ้าหน้าที่วัณโรค หรือสอนการปลูกผัก เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลาที่โรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวัน และช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะกลับไปทำงานที่บ้านได้อีกด้วย

ชาวบ้านได้อะไร

  • อัตราการติดเชื้อมาลาเรียลดลงจากร้อยละ 20 เหลือเพียงต่ำกว่าร้อยละ 2
  • อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมาลาเรียลดลงจาก 8,000 กว่าคนเหลือศูนย์ภายในเวลา 1 ปี
  • ชาวบ้าน 3,000 คน ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำยาว 30 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณเพียง 225,000 บาท ทำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้น 2,000 ไร่ ชาวบ้านสามารถปลูกพืชยังชีพและพืชเศรษฐกิจได้ 3 ครั้งต่อปี
  • โครงการนี้ลงทุนทั้งหมด 25,600,000 บาท (หรือ 4,240 บาท ต่อคนต่อปี) แต่สร้างรายได้และเพิ่มสินทรัพย์ให้ชุมชนคิดเป็นมูลค่า 28,182,960 บาท (หรือ 4,680 บาทต่อคนต่อปี)
แกลเลอรี่