facebook share
facebook share
จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สถานที่: จังหวัดบัลคห์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

ผู้ได้รับประโยชน์: 500 ครัวเรือน 15 หมู่บ้านในอำเภอ Dehdadi และ Nahr-e-shahe, จังหวัดบัลคห์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

ระยะเวลาดำเนินการ: พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - ตุลาคม พ.ศ 2555

ภาคีร่วม: รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สถานเอกอัคราชทูตเดนมาร์กประจำสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กระทรวงการพัฒนาและฟื้นฟูชนบทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กระทรวงเกษตร ชลประทาน และปศุสัตว์แห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบัลคห์ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

ข้อมูลจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ AREDP/MRRD 

ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน (SALD) ภายใต้ความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยราชอาณาจักรเบลเยี่ยมสนับสนุนด้านเงินทุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนหน่วยราชการของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาและฟื้นฟูชนบทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบัลคห์ได้เปิดโครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ธนาคารแกะ หรือ A4 Sheep Bank (A4 ย่อมาจาก ด้วยความคิดคนอัฟกัน สนับสนุนโดยรัฐบาลอัฟกัน ดำเนินงานโดยคนอัฟกัน เพื่อคนอัฟกัน) 

กิจกรรมพัฒนา

โครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำอุตสาหกรรมชุมชน โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มจำนวนแกะพันธุ์คารากูล (Karakul) ซึ่งล้มตายไปเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและความแห้งแล้ง 

โครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกในการเพิ่มจำนวนเจ้าของปศุสัตว์ในชนบทไปพร้อม ๆ กับการดูแลสุขภาพและการเพิ่มจำนวนแกะ โดยหน่วยสัตวบาลเคลื่อนที่ (Mobile Veterinary Units) ที่ผ่านการฝึกอบรม อัตราการตายที่ลดลงและจำนวนแกะที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มสินทรัพย์และช่องทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป แนวทางของธนาคารแกะ คือ การให้เจ้าของแกะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนำแกะเกิดใหม่เพศเมียร้อยละ 10 มาแลกกับการให้บริการสัตวบาล จากนั้น โครงการจะนำแกะเหล่านี้ไปให้ครอบครัวที่ยากจนกู้ยืมต่อไป เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงได้เหมือนกับสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน 

ชาวบ้านได้อะไร ?

โครงการธนาคารแกะดำเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมที่สอดคล้องส่งเสริมและควบคู่กันไป โดยในทางหนึ่ง โครงการให้ชาวบ้านในพื้นที่ยืมแกะ แทนที่จะเป็นเงินทุน และให้ชาวบ้านจ่ายคืนเป็นลูกแกะ ซึ่งทำให้ชาวบ้านรายอื่น ๆ ขอยืมต่อได้ทันที ในขณะเดียวกัน โครงการก็ให้บริการสัตวบาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของปศุสัตว์ด้วย

ด้านสังคม

ในปี พ.ศ. 2552 อัตราการตายของสัตว์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลดลงเหลือร้อยละ 1.3 ในขณะที่แกะในหมู่บ้านเดียวกันที่ไม่ได้ลงทะเบียนมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 20 – 30 

ในปี พ.ศ. 2552 มีการรักษาปรสิตทั้งภายนอกและภายใน โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคติดต่ออื่น ๆ ในแกะรวมทั้งสิ้นจำนวน 26,710 ตัว 

การให้เจ้าของแกะซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันช่วยเหลือกันทำให้ชุมชนสามัคคีกลมเกลียวกันมากขึ้นอีกด้วย 

เกิดความร่วมมือระหว่างชาวอัฟกานิสถานทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน ผ่านกระบวนการพัฒนาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสำหรับที่อื่นได้ด้วย 

ด้านเศรษฐกิจ

ในปี พ.ศ. 2553 หน่วยสัตวบาลเคลื่อนที่ของโครงการธนาคารแกะ ให้บริการดูแลสุขภาพแก่แกะพันธุ์คารากูล จำนวน 21,703 ตัว และแพะจำนวน 3,807 ตัว มูลค่ารวมของปศุสัตว์ในโครงการ คือ 2,270,000 เหรียญสหรัฐ 

มี 177 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการให้ยืมปศุสัตว์จำนวนรวม 1,768 ตัว ซึ่งประกอบด้วยแกะคารากูลจำนวน 1,482 ตัว และแพะจำนวน 286 ตัว มูลค่ารวมของปศุสัตว์ที่ธนาคารให้ยืมอยู่ที่ 147,680 เหรียญสหรัฐ 

อัตราการตายที่ลดลงของลูกแกะ 12,130 ตัว และแพะ 2,170 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,200,000 เหรียญสหรัฐ 

โครงการช่วยพัฒนาหน่วยสัตวบาลท้องถิ่นขึ้นมาทั้งหมด 12 หน่วยให้เพื่อช่วยชุมชนของพวกเขาเองได้ 

ปริมาณแกะที่เพิ่มขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นเป็นสินทรัพย์ และวัตถุดิบสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์จากแกะ เช่น ขนแกะ หนังแกะ นม ฯลฯ 

ขยายรายได้และสินทรัพย์ไปสู่ประชากรจำนวนมากขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา

แกลเลอรี่