facebook share
facebook share
สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจับปรากฎการณ์ความเคลื่อนไหวเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย หลังเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
อ่านบทความทั้งหมดได้ที่
18 ธันวาคม 2017
อีกไกลแค่ไหนจึงจะไปถึงเป้าหมาย
 
17 ธันวาคม 2017
ทบทวนเพื่อก้าวต่อ “ประเมินสถานะและทบทวนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
 
6 ตุลาคม 2560
ความคืบหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
 
6 ตุลาคม 2560
ไทยกับการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
 
22 กันยายน 2017
นายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ปาฐกถาพิเศษ “Looking forward: SDGs and the development of Thailand” ในเวที Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDGs Map
 
14 กันยายน 2017
“ตระหนักรู้-โปร่งใส” เปิดหู เปิดตา รับฟังและพัฒนา สู่ “Living Right-Living well-Living Together“มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
 
13 กันยายน 2017
มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานสัมมนา “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map” เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
 
12 กันยายน 2017
โรดแมปกระบวนการปลดล็อกสู่เป้าหมาย SDGs – จะบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจอย่างไร
 
7 กันยายน 2017
โดยในช่วงเช้า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Positioning Thailand on SDG Map” หรือปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่ของ SDG
 
7 กันยายน 2017
ชู 3 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ฟื้นสมดุลประเทศ พร้อมปักหมุดไทยบนแผนที่ SDGs ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
5 กันยายน 2017
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถางานสัมมนา ธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตอน “ธุรกิจยั่งยืน ยุค 4.0” หัวข้อ “การเผชิญกับความท้าทายในอนาคตของธุรกิจ SMEs ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้อง Lotus 5-7 โรงแรม Centara Grand Central World
 
27 กรกฎาคม 2017
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดงาน Thailand SDGs Forum 2017#2 Thailand progress on SDGs implementation เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2560 ที่ผ่านมา ที่โรงแรม คอนราด ถ.วิทยุ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ไม่เพียงต้องการสะท้อนให้เห็นความคืบหน้าในการขับเคลื่อน SDGs ในระดับนโยบายและฝั่งภาครัฐ
 
27 กรกฎาคม 2017
ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
 
24 กรกฎาคม 2017
บทสรุป SDGs ของมิตรผลและอิเกีย “ทำในสิ่งที่เราทำได้ในบริบทของโลก”
 
26 มิถุนายน 2017
กลยุทธ์ความยั่งยืนที่เป็นจริงและอนาคตของ Social Innovation
 
15 มิถุนายน 2017
Sustainable Supply Chain กรณีเทสโก้ฯ-ซีพีเอฟ-ดีแทค
 
11 มิถุนายน 2017
อัปเดต SDGs ธุรกิจไทย ยูนิลีเวอร์-เอสซีจี-บางจาก จัดกลยุทธ์รับเป้า Climate Action การบริโภคที่ยั่งยืน
 
2 มิถุนายน 2017
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถา “สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
12 เมษายน 2017
แม้จะดูเหมือนว่าเราเห็นภาพความตื่นตัวอย่างคึกคักของทุกภาคส่วน หลังการประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนขององค์การสหประชาชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา หลัง 193 ประเทศมีฉันทามติร่วมกันในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า SDGs
 
3 มีนาคม 2017
วันนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นวาระหลักของการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการพัฒนาของโลกระหว่างปี 2016-2030 และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลงนามร่วมกับภาคีสมาชิก ในการรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนาใหม่นี้
 
31 มกราคม 2017
หากนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นเวลาปีกว่าๆ แล้วกับการที่ไทยและประเทศสมาชิกทั่วโลกมีฉันทามติร่วมกันในการรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ภายในปี ค.ศ. 2030
 
12 มกราคม 2017
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตรและชนบท” (Application of Sufficiency Economy Philosophy in Agricultural and Rural Development) จัดโดยสมาคมนักเศรษฐศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Society of Agricultural Economists: ASAE) มีรายละเอียดดังนี้
 
16 ธันวาคม 2016
กำลังจะเข้าสู่ปีที่ 3 ของโครงการ “พลังปัญญา” โครงการที่ให้คำจัดความตัวเองไว้ว่า เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างปัญญาให้ผู้นำชุมชน เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดที่ทันสมัย คิดนอกกรอบ มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาได้จริง เป็นรูปธรรม
 
14 ธันวาคม 2016
GlobeScan บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน เปิดเผยถึงผลสำรวจเรื่องความไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วโลก โดยจากผลสำรวจใน 35 ประเทศ เกี่ยวกับเรื่องความไว้วางใจที่มีต่อองค์กรต่างๆ พบว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจในบริษัทนั้นต่ำสุดหรือเป็น 0 ขณะที่สถาบันการศึกษาได้ 48 คะแนน องค์กรพัฒนาเอกชน 30 คะแนน ตามลำดับ
 
30 ตุลาคม 2016
เส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกผลักดันและกำหนดกรอบให้ต้องทำอย่างชัดเจนตามเป้าหมายการพัฒนาแนวทางใหม่ขององค์การสหประชาชาติ เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของโลกนับจากนี้ไป 15 ปี ตั้งแต่กันยายน 2558 สิ้นสุดในปี 2573 ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย
 
30 กันยายน 2016
เวทีนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และเป็นแนวทางให้กับผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสาธารณชนที่สนใจ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
 
29 กันยายน 2016
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานสัมมนา “Thailand SDGs Forum #3: Thailand Sustainability Journey” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
 
29 กันยายน 2016
ความยั่งยืนตลาดทุน แค่กฏระเบียบไม่พอ ต้องมี “จิตสำนึกในการปฏิบัติ – Market Force”
 
27 กันยายน 2016
มองการพัฒนาใหม่สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน : มองสังคมแบบ “เรา” – มองน้ำครึ่งแก้วแบบ “half empty” มากกว่าที่จะเป็น “half full”
 
27 กันยายน 2016
ชี้ 3 ความเสี่ยงกับผลกระทบการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ต้องเสี่ยงมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง”
 
2 สิงหาคม 2016
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงาน “Thailand SDGs Forum #2 Business 2030: Prepare for Your Future” โดยในช่วงบ่ายมีวงเสวนา “Sustainable Business Sustainable Future”
 
31 กรกฎาคม 2016
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงาน “Thailand SDGs Forum#2: Business 2030: Prepare for Your Future” ในงานนี้ มีวงเสวนาในหัวข้อ “SDGs & Sustainable Business Trend of 2016”
 
29 กรกฎาคม 2016
Thailand SDGs Forum#2 “บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์” ต่อจิ๊กซอว์ภาครัฐกับโจทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยืนของไทย
 
28 กรกฎาคม 2016
Thailand SDGs Forum#2 “Business 2030 : New Normal, New Challenge – “บุญทักษ์ หวังเจริญ” สร้างวัฒนธรรมองค์กร “Make the Difference” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
14 มิถุนายน 2016
ปาฐกถา ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คณะกรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) : การประยุกต์ใช้ในการจัดการเศรษฐกิจมหภาคและการดำเนินธุรกิจ” (Application of the SEP to Macro-Economic Management and Business Practices)
 
10 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
 
2 พฤษภาคม 2016
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1
 
10 มีนาคม 2016
หลังประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา
 
27 กุมภาพันธ์ 2016
ในเวลาที่ผ่านมา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ถูกใช้ในเชิงวาทกรรมทั้งกับนโยบายในระดับประเทศไปจนระดับองค์กร ทว่า จะมีกี่รัฐบาลและกี่องค์กรธุรกิจที่เข้าใจคำนี้อย่างแท้จริง
 
เรื่องราวอื่นๆ