facebook share
facebook share
โครงการรากแก้ว โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
 
"…ห้องเรียนที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยม อุดมศึกษาเป็นสถาบันที่สังคมไทยคาดหวังให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อมารับใช้สังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็น "ผู้นำทางความคิด" ที่พึ่งพาและชี้แนะสังคมได้ สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่จึงต้องมองไกลกว่ายุคโลกาภิวัตน์ พร้อมเปิดใจกว้างสร้างค่านิยมใหม่ที่ว่า ห้องเรียนที่แท้จริงไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยม…"

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานมูลนิธิรากแก้ว กล่าวบรรยายในหัวข้อ "หลักการพัฒนาชุมชนบนความยั่งยืนและความสุข"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คัดลอกมาจาก จดหมายข่าวรากแก้ว ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2556
มูลนิธิรากแก้ว

ข้อมูลจาก มูลนิธิรากแก้ว

มูลนิธิรากแก้วส่งเสริมให้ภาคการศึกษานำนักเรียน นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนจากปัญหาจริงในชุมชน และนำความรู้ความสามารถมาดำเนินโครงการพัฒนา โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมั่นพัฒนา

นอกจากนี้ มูลนิธิรากแก้วยังร่วมมือกับภาคการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็น ถึงความสำคัญของปัญหาสังคมและการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตัวอย่างโครงการพัฒนาที่นำแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และเกิดผลสำเร็จ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อถอดบทเรียนและนำแนวปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่และปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผล โดยมูลนิธิฯ จะรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตอาสาของเยาวชนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

วิสัยทัศน์

มูลนิธิรากแก้ว “เป็นองค์กรบูรณาการเครือข่ายภาคการศึกษากับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ

สนับสนุนภาคการศึกษาให้นำความรู้และศักยภาพมาดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

นักเรียน นิสิตนักศึกษา

 • ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาสังคมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน ทำให้เกิดจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น
 • ได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนมาแก้ไขปัญหาจริงร่วมกับชุมชนผ่านการทำโครงการพัฒนา ได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหลังจบการศึกษา
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม 

ครู อาจารย์

 • สามารถนำโครงการมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือพัฒนาเป็นรายวิชา เช่น วิชาการศึกษาทั่วไป เป็นต้น
 • นำงานวิจัยมาทบทวนและปรับให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

สถาบันการศึกษา

 • ได้โครงการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
 • ได้เครื่องมือในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เก่ง ดี มีภูมิคุ้มกัน มีจิตสำนึกและสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติได้

ชุมชน

 • ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพร่วมกับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
 • ส่งเสริมพลังและศักยภาพด้านต่าง ๆ ได้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชุมชน
 • ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

ประเทศชาติ

 • ได้พลเมืองที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและความมั่นคงของประเทศ
แกลเลอรี่