facebook share
facebook share
เมื่อหนึ่งความดี กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนและสังคม
 
โครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ" เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจในการทําความดีให้กับสังคม ชุมชนและคนอื่น ๆ รอบข้าง โดยมุ่งหวังว่ารางวัลที่มอบให้เยาวชนทุก ๆ กลุ่มนี้ ให้ทุกคนทําความดีต่อไปเรื่อย ๆ
โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ

ข้อมูลจาก โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ

 

 

รู้จักโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ

เวทีแห่งการส่งเสริมสร้างจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมัครใจและสร้างสรรค์ 

เพื่อเป็นการต่อยอดผลงานของเด็กและเยาวชนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินฯ จึงจัดการประกวดกิจกรรมผลงาน หรือโครงการของเด็ก

และเยาวชน ที่ดําเนินการหรือทําขึ้นด้วย “แรงบันดาลใจ” ที่จะช่วยกัน “เปลี่ยน” สังคมให้ดีขึ้น และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้เด็กและเยาวชนอื่นได้ก้าวเดินตามภายใต้

โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงโครงการในปัจจุบัน และในแต่ละปีได้ทำการคัดเลือก 12 โครงการต้นแบบ 

ลักษณะโครงการ และการสมัคร มีดังนี้

 1. เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนริเริ่ม และได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อื่น รวมถึงร่วมกันจัดทําเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมัครใจและสร้างสรรค์
 2. โครงการจะต้องมีคุณลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เพื่อนๆ เด็ก เยาวชนและชุมชนอื่นๆ ในการมีจิตสํานึกที่จะทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนปัจเจกบุคคล กลุ่ม และเครือข่ายภายในโรงเรียน หรือระหว่างโรงเรียน
 3. โครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่สร้างจิตสํานึก ตามนัยที่กล่าว อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี (เริ่มทําโครงการก่อนเดือนพฤษภาคม 2552 แต่หากโครงการดำเนินการไม่ต่อเนื่องหรือขาดตอน ต้องมีคำอธิบายระบุเหตุผลประกอบ)
 4. โครงการที่นําเสนอต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 • ชื่อโครงการ
 • วัตถุประสงค์
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ปีที่เริ่มโครงการ
 • รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ และการวัดผล
 • สรุปผลงาน
 • รูปแบบกิจกรรม (กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม)
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ทีมงาน และการแบ่งภารกิจหน้าที่
 • งบประมาณค่าใช้จ่าย
 • เอกสารแนบประกอบด้วย สถานศึกษาต้นสังกัด ผู้บริหาร/ครู ที่รับผิดชอบ หรือเป็นที่ปรึกษา รายละเอียดทีมงาน และหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม 

รูปแบบการคัดสรร

รอบคัดเลือก รอบที่ 1

คณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณาโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศส่งเข้าแข่งขัน โดยคัดเลือกจากทั้ง 9 ภูมิภาคเข้าสู่รอบต่อไป 

รอบคัดเลือก รอบที่ 2

ตัวแทนคณะกรรมการเดินทางลงพื้นที่ตรวจโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากรอบที่ 1 และพิจารณาโครงการที่ได้รับคดเลือกรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ จาก 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าสู่รอบตัดสิน 

รอบตัดสิน

ทุกโครงการที่ผ่านเข้ารอบตัดสินส่งตัวแทนทีมละไม่เกิน 4 คน มานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด 

รายละเอียดรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สําหรับสถานศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล 

ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สําหรับสถานศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สําหรับสถานศึกษา 

รางวัลดีเด่น จํานวน 9 รางวัล

ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สําหรับสถานศึกษา

 

 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
 
แกลเลอรี่