facebook share
facebook share
ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดวิกฤติปัญหามามากมาย สร้างความเสียหายให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ มูลนิธิบุคคลพอเพียงตระหนักว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ดังนั้น มูลนิธิบุคคลพอเพียงจึงได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดทํา โครงการ “ผู้นําแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อสร้างผู้นําที่ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีรายได้น้อยในชุมชน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอเพียง นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน
 
โดยในปี 2559 ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมผู้นําแหง่ยุคฯ รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว 260 คน จาก 65 จังหวัด ทั่วประเทศ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ จึงได้จัดทําโครงการและหลักสูตร การฝึกอบรมผู้นําแห่งยุคฯ รุ่นที่ 2 ในปี 2560 ในการสร้างผู้นําและขยายผลโครงการต่อไป
 
โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน มุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยการคัดเลือกเกษตรกรจากทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 คน มาดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงขั้นที่สามารถกลับไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนของตนเองได้
 
 
ผู้นำเกษตรกรจะได้เรียนรู้ 4 แนวคิดหลัก คือ “คิด ทำ นำ เปลี่ยน”
 
คิด… คือการคิดอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล และรู้จักวางแผนการใช้ชีวิต
ทำ… คือการลงมือทำทันทีตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
นำ… คือการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม
และ เปลี่ยน… คือการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ครอบครัวและชุมชน สู่ความสุขที่ยั่งยืน
 
หลังจบการอบรม ผู้นำเกษตรกรจะต้องนำความรู้ทั้งหมดกลับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชนของตนเองโดยโครงการจะติดตามผลอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้การสนับสนุนการสร้างชุมชนพอเพียงให้เกิดขึ้นได้สำเร็จ
 
เป้าหมายของโครงการนี้คือ มุ่งหวังให้เกิดชุมชนพอเพียงขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
 
 
คิด คือ การคิดอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม
 วิชาพลังปัญญา มิติใหม่ของศาสตร์พระราชา จากโครงการพลังปัญญา มูลนิธิมั่นพัฒนา
 
 
 
 
คิดให้ได้ มองให้ออก คิดนอกกรอบ และเข้าใจธรรมชาติ โดยเริ่มจากทำสิ่งที่ “ง่าย” ซึ่งทำให้เห็นความสำเร็จได้ “ไว” เห็นผลทันตา โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นสิ่ง “ใหม่” มีการพัฒนาขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มและทุกเรื่องที่ทำต้องนึกถึงภาพ “ใหญ่” ด้วยเสมอ สุดท้ายคือ ต้องมี “ความยั่งยืน” และ “ความสุข” จะตามมา ผลลัพธ์จะวัดจากความสุขกาย และความสุขใจที่สมดุลใน 4 มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่วนวิธีการประกอบด้วย “ความจริง ความเข้าใจที่ถูกต้อง การแบ่งปัน และความสม่ำเสมอ”
วิชาการวางแผนทางการเงินและเคล็ด (ไม่) ลับเศรษฐีพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 
ทำ คือ การลงมือทําทันทีตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
 
 วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จาก สํานักงาน กปร. เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 
 
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยให้มีการจัดหาแหล่งน้ำไว้ในที่ดินสำหรับทำการเกษตร แบบผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีรายได้ใว้ใช้จ่ายและมีอาหารใว้บริโภคตลอดปี
 
 วิชาการตลาดธรรมชาติ  จากโครงการพลังปัญญา มูลนิธิมั่นพัฒนา การตลาดธรรมชาติ เป็นภาวะความสมดุลในตนเอง ที่เข้าใจและดำเนินชีวิตทั้งทางด้านการผลิต การแลกเปลี่ยนและการบริโภคอย่างเติมเต็มกลมกลืนครบ 4 มิติของความยั่งยืน เช่น เมื่อลงมือทำตามเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคต้องขายเป็นสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ และเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาคุณภาพหรือแปรรูปสินค้าเดิมที่มี โดยตั้งราคาให้เป็นที่พอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เลือกสถานที่จำหน่ายให้เป็นแหล่งชุมชน สะดวก สะอาด และไม่ไกลจากแหล่งผลิตเพื่อลดค่าขนส่ง ที่สำคัญต้องให้ข้อมูลสินค้ากับผู้ซื้ออย่างชัดเจน และสุดท้ายต้องมีความรักและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของตนเอง
 
  
นำ คือ การเป็นผู้นําที่มีคุณธรรม
วิชาครอบครัวคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง จากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม   มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 
   
 
 
 
จากสถาบันกู๊ดทอล์ก
การสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผู้นํายุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ รับรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ เป็นผู้นําที่เข้าใจหลักการพูด การสื่อสาร มีศิลปะการพูด การนําเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์ผู้ฟังและวางแผนนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เนื้อหาการเรียนรู้ สู่ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
• วิสัยทัศน์ผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง
• ผู้นํายุคใหม่เป็นอย่างไร
– การสร้างภาวะผู้นํา
– บทบาทของผู้นํา
– บุคคลิกของผู้นํา
• การสร้างแรงจูงใจและการพูดจูงใจคน
• มนุษยสัมพันธ์และการสร้างการยอมรับ
• นําเสนออย่างไรให้เป็นมืออาชีพ
• การใช้สื่อประกอบการนําเสนอ
เปลี่ยน คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
 
 
 
เป็นเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง วางแผนการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล ลงมือทำตามแนวทาง
 
 
 
 
พัฒนาความเข้มแข็งทั้ง 4 มิติให้ครอบครัว ได้แก่
 1. เศรษฐกิจ วางแผนการทำงาน และควบคุมการใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเหมาะสม ด้วยการวางแผนทางการเงิน
 2. สังคม กำหนดคุณธรรมในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี ของคนในครอบครัว
 3. สิ่งแวดล้อม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ การกำจัดขยะที่ถูกวิธีลดใช้สารเคมี การทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพการปลูกพืชปลอดสารพิษ
 4. วัฒนธรรม มีความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
เมื่อมีครอบครัวพอเพียงเกิดขึ้นในชุมชนแล้วจะเกิดการรวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเมื่อหลายๆ ชุมชนพอเพียงมารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความรู้สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะกลายเป็น “สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน” ได้ในที่สุด
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการดำเนินงาน 
 1. คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตามคุณสมบัติที่กำหนด จังหวัดละ 2 คน โดยต้องได้รับการรับรองจากผู้นําแห่งยุค รุ่นที่ 1 และผ่านความเห็นชอบจากประธานชมรมคนรัก ในหลวงในจังหวัด จากทั่วประเทศ รวม 150 คน เข้าร่วมโครงการผนูำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
 2. สร้างผู้นำแห่งยุคฯ (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) ที่ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ
 3. ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้นำแห่งยุคฯ สามารถเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ
 4. ส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายผู้นําแห่งยุคฯ ระดับจังหวัด ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งและประโยชน์เกื้อกลูภายในชุมชนและระหว่างชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และเป็นตัวอย่างที่ดีกับชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ
 2. เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตระดับชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ
 3. สามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องให้กับชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ
 4. เกิดเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ
 5. สร้างความรักและภูมิใจในชุมชนของตนเองเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมในโครงการฯ มาจากตัวแทนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 คน  โดยต้องได้รับการรับรองจากผู้นําแห่งยุค รุ่นที่ 1 และผ่านความเห็นชอบจาก ประธานชมรมคนรักในหลวง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
 1. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 1 – 10 ปี
 2. มีที่ทำกินเป็นของตัวเองพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่
 3. มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 4. ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา
 5. ต้องไม่ได้รับการสนับสนุน หรือมีข้อผูกพันใดๆ กับหน่วยงาน/โครงการอื่นใด ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดปี พ.ศ.2560
 6. สมัครใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ (ตามตารางเวลาที่กำหนด)
คุณสมบัติเฉพาะตัว
 1. เป็นผู้ศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เป็นผู้ชอบเรียนรู้ มีความเป็นครู และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 3. เป็นผู้มีเหตุมีผล และมีคุณธรรม
 4. มีความเป็นผู้นำ ได้รับการยอมรับ พร้อมแบ่งปันและขยายผลสู่ชุมชน
ตารางฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน รวม 12 วัน ในระหว่างเดือนเมษายน ถึงกันยายน 2560
โดยแบ่งการฝึกอบรมออกตามรายกลุ่มภาค ดังนี้
 
 
 
“จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์”

จัดทำโดย โครงการ "ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" มูลนิธิบุคคลพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พวกเราชาวไทย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและทั่วโลกว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนแม้แต่องค์การสหประชาติยังยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำว่า “จอมปราชญ์” หรือ“ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่” จึงไม่ใช่คำสมญานามเกินจริงที่จะถวายแด่พระองค์ท่าน โครงการ“ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน”ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยความร่วมมือของมูลนิธิบุคคลพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สำนักงาน กปร.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิมั่นพัฒนา 

โดยในปี พ.ศ. 2559 โครงการผู้นำแห่งยุคฯ ได้จัดฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรจากชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ จำนวนกว่า 260 คน เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง ครอบครัว และชุมชน นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน ในหนังสือเล่มนี้คือตัวแทนปราชญ์ของแผ่นดินอีกนับร้อยนับพันคน ที่มีในหลวง รัชกาลที่ 9 “จอมปราชญ์” เป็นแรงบันดาลใจ และมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทางการดำเนินชีวิต ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน คือตัวแทนของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่1 กว่า 260 คน ที่ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามปณิธานความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านกระบวนการ “คิด-ทำ-นำ-เปลี่ยน” โดยเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามศักยภาพและกำลังของแต่ละคน สิ่งสำคัญที่สุด นี่คืออีก 8 เรื่องราวชีวิตที่ยืนยันว่าการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่ความสุขของตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนได้จริง

 

1) สร้างสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานพอเพียง จากจังหวัดสุพรรณบุรี

โดย อาจารย์เกษมชัย แสงสว่าง 

2) เกษตรอินทรีย์ตามรอยเท้าพ่อ จากจังหวัดอุบลราชธานี

โดย อาจารย์ปิยะทัศน์ ทัศนิยม 

3) ออกแบบชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ 

4) สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จากจังหวัดลำปาง

โดย อาจารย์จรูญ รักนิยม

5) เกษตรพอเพียง เกษตรยั่งยืน จากจังหวัดตราด

โดย อาจารย์บัณฑิต กูลพฤกษี 

6) คินผืนป่าให้แผ่นดิน ด้วยศาสตร์ของพระราชา จากจังหวัดเพชรบูรณ์

โดย ปราชญ์เทพ เพียมะลัง

7) บ่มเพาะทางปัญญา สอน "ต้นกล้า" รู้พอเพียง จากจังหวัดหนองคาย

โดย อาจารย์เอนก จันทรเสนี 

8) จาก "เกินพอ" สู่ "เพียงพอ" จากจังหวัดชุมพร

โดย อาจารย์ราเชนทร์ ยอดยิ่ง

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือ จอมปราชญ์ผู้สร้างปราชญ์ งดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของหนังสือจอมปราชญ์ผู้สร้างปราชญ์ ไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือเพื่อการโปรโมท ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม "ห้ามจำหน่าย"

 

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ “ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”  
 

วีดิโอ