ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency for Sustainability
คลิก เพื่อชมประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา
หลักการและความหมายของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PLAY
...พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง. คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ” มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.
,,
หลักการและความหมายของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PLAY
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
,,
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541
คน-องค์กร
ต้นแบบ
บุคคลและองค์กรต้นแบบ ซึ่งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
play
คุณณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณคำเดื่อง ภาษี
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณคำนึง เจริญศิริ
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณกฤษณะ เทพเนาว์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณเสวียน สองสีขวา
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณพงษ์ศักดิ์ ทองอยู่
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณนิธี สุธรรมรักษ์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณสวัสดิ์ ศรีหาผล
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณสุวิภา โกยรัมย์
คน/องค์กรต้นแบบ
บุคคลและองค์กรต้นแบบ ซึ่งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่เกิดจากศาสตร์ของพระราชา
ศาสตร์ของพระราชากับงานพัฒนาที่ยั่งยืน
เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
แอนิเมชัน
 
PLAY
สำนักงาน กปร. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 
PLAY
สำนักงาน กปร. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 
PLAY
สำนักงาน กปร. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 
PLAY
สำนักงาน กปร. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
QUOTES
 
ความพอประมาณ
การรู้จักประมาณตน
ไม่มากเกินไป
และไม่น้อยเกินไป
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
มีภูมิคุ้มกัน
ความสามารถในการประเมิน
ความเสี่ยงและวางแผนป้องกัน
ก่อนที่ปัญหาจะเกิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
มีเหตุผล
ความสามารถ
วิเคราะห์ถึงเหตุและผล
ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
มีภูมิคุ้มกัน
การเตรียมความพร้อม
เพื่อรับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความพอประมาณ
ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว
แล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือย
แต่ "พอดี" กับกำลังของตน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
มีเหตุผล
ความคิดที่สามารถอธิบายได้
บนพื้นฐานของความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง