คลังความรู้
รวบรวมข้อมูลหลากหลายสื่อ และข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในที่เดียว
อินโฟกราฟิก

ดูเพิ่มเติม
ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการอนุรักษ์ป่า สิ่งแวดล้อม และดิน
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ดูเพิ่มเติม
รวมศาสตร์ของพระราชาเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ดูเพิ่มเติม
เปลี่ยนวิธีคิดพลิกกล้วยธรรมดา เป็น “กล้วยกรอบเค็ม”
โครงการพลังปัญญา
ดูทั้งหมด
แอนิเมชัน
แนะนำโดยทีมงาน

สำนักงาน กปร. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกระแสรับสั่ง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรายวันที่ 5 เมษายน 2526 ว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด” ปัจจุบัน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จึงกลายเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ให้เป็นศูนย์ศึกษา พัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์ จัดหาแหล่งน้ำ ศึกษาวิธีทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่า “ระบบป่าเปียก” พัฒนาเกษตรกรรม ให้ราษฎรสร้างรายได้จากผลิตผลป่าไม้ เพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ควบคู่กับการให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาป่า


สำนักงาน กปร. | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาการพัฒนา ป่าไม้ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ ผสานกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ แล้วสามารถนำไปปฎิบัติต่อ ดังมีพระราชดำริว่าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำหน้าที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัยหนึ่งเป็น "สรุปผลของการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฎิบัติได้


ดูทั้งหมด
บทความและเอกสาร

คอลัมน์เวทีมั่นพัฒนา_270818
PDF
0.00 MB
สร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อแนวคิด เสริมองค์ความรู้
คอลัมน์เวทีมั่นพัฒนา_200818
PDF
0.94 MB
งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน TSDF-TRF Sustainability Forum 2018
Thailand’s Sustainable Business Guide
PDF
0.00 MB
Thailand’s Sustainable Business Guide: how to future proof your business in the name of better world
A Call to Action
PDF
16.98 MB
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่นำเสนอเนื้อหาเชิงลึกอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน