โครงการที่เกิดจากศาสตร์ของพระราชา
งานพัฒนา
งานด้านการพัฒนาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

งานด้านการพัฒนาในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

งานด้านการพัฒนาอื่นๆ
งานด้านการพัฒนาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
งานด้านการพัฒนาในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
งานด้านการพัฒนาอื่นๆ