facebook share
facebook share
หัวหน้าโครงการ: ดร. เฉลิมพล เกิดมณี
"เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา"
 
โครงการพลังปัญญาถูกริเริ่มขึ้นมาโดยห้าภาคี ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา, กองทัพบก, เอสซีจี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการค้าไทย เพื่อมุ่งเน้นการสร้างปัญญาให้กับผู้นำชุมชน เกิดปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย คิดนอกกรอบ มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตรงกับปัญหาที่แท้จริง เป็นรูปธรรมและต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนของชีวิต
โครงการ “พลังปัญญา (POWER OF WISDOM)”

เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา”

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน และผู้นำชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อความสุขสมดุลอย่างยั่งยืน

พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน”

ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรมและแบ่งปันสู่สังคม ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สมดุล (พอเพียง)

จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างปัญญา สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับตนเองและสังคมโดยมีเครื่องมือการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต ตามหลักการ “ง่าย” “ไว” “ใหม่” “ใหญ่” “ยั่งยืน” และ “มีความสุข” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติในการใช้ชีวิตจริงอย่างสม่ำเสมอให้ถึงซึ่ง “การพัฒนา อย่างสมดุล และ ยั่งยืน”

 

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ เอสซีจี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หอการค้าไทย และกองทัพบก จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนสู่ความสุขที่ยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบผ่านความรู้ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางปัญญาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชีวิต  เพื่อให้ผู้นำชุมชนต้นแบบเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย  เกิดการคิดนอกกรอบ  มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถนำองค์ความรู้รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการทางปัญญาที่ได้เรียนรู้ นำกลับไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ พร้อมนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ให้คนในชุมชนถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ จนเกิดเป็นชุมชนเข็มแข็งที่พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเกิดการขยายเครือข่ายองค์ความรู้ดังกล่าวไปทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

ความตั้งใจของโครงการพลังปัญญา

พัฒนา....ใคร

พัฒนา...และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

 

เพื่อ...อะไร

เพื่อ...ให้พ้นจากภาวะความยากจน หลุดพ้นจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่ทำเท่าไหร่ ก็ไม่พ้นจากปัญหาซ้ำซาก อาทิ ผลผลิตล้นตลาด ราคาพืชผลตกต่ำ  พึ่งตัวเองไม่ได้ สุดท้าย ต้องไปเป็นหนี้  ทุกข์ทนวนเวียนอยู่อย่างนี้

 

ด้วยวิธีการ...อย่างไร

ด้วยการ... “เปลี่ยนวิธีคิด” ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ โดยใช้ “ศาสตร์พระราชา” ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับหลักการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ การขายสินค้า และการตลาด ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเห็นผลความเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว

 

พลังปัญญา...สอนอะไร

พลังปัญญา แบ่งการอบรม เป็น 3 ระดับ

ระดับ 1 :   ชีวิตสมดุลด้วยศาสตร์พระราชา

เป้าหมาย คือ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา               

ระดับ 2 :   ชุมชนแห่งความสุข

เป้าหมาย คือ สร้างผู้ชุมชนและเครือข่าย ในระดับตำบลและอำเภอ เน้นการเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน

ระดับ 3 :   โลกแห่งความสมดุลและยั่งยืน

เป้าหมาย คือ สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนในระดับจังหวัด, ประเทศ และเตรียมพร้อมสานเครือข่ายในระดับสากล

 

 

ผู้อำนวยการสอน

รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี

นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติหลายสิบรางวัล และเป็นที่รู้จักกันดีในนามนักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาการตลาดและเทคโนโลยี

ดร.พีระพงษ์ กลิ่นลออ

าจารย์ด้านการตลาดชื่อดัง ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสื่อสาร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับรางวัลจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 – 2553 ของสำนักงาน กปร.

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 1

 1. ขอเพียงเป็นคนไทย อายุ 20 ปี เป็นต้นไป อาชีพใดก็ได้ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านชุมชน เช่น เป็นผู้นำกลุ่มในหมู่บ้าน เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของการอบรมทั้งหมด
 3. ทุกท่านที่สมัคร จะต้องผ่านการทดสอบ เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 2

 1. ผู้เรียนระดับ 1 ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้เข้าอบรมระดับ 2
 2. สำหรับผู้เรียนระดับ 1 แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หากต้องการจะเข้ารับการอบรมระดับ 2 จะต้องสอบคัดเลือกอีกครั้ง ถ้าผ่านก็จะได้รับเรียนระดับ 2 ต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 3

 1. ผู้เรียนระดับ 2 ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้เข้าอบรมระดับ 3
 2. สำหรับผู้เรียนระดับ 2 แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ หากต้องการจะเข้ารับการอบรมระดับ 3 จะต้องสอบคัดเลือกอีกครั้ง ถ้าผ่านก็จะได้รับเรียนระดับ 3 ต่อไป

รวมทั้งสิ้น 300 คน ในการอบรมครั้งแรก และจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านจากการอบรมในแต่ละครั้ง โดยเหลือจำนวนสุดท้าย 200 คน (รวมทั้ง 2 ภาค) เพื่อเข้ารับวุฒิบัตรในงานเชิดชูเกียรติผู้ผ่านการอบรม
 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีอุปกรณ์การศึกษาจัดเตรียมไว้ให้ และทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามโครงการกำหนด จะได้รับวุฒิบัตรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการอบรมสำหรับใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน

 


 
ผลการดำเนินงานโครงการพลังปัญญา ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน

ปี 2558

ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 1 ปี 2558

 • มีผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรม ระดับ 1 จำนวนทั้งสิ้น 230 คน แบ่งเป็น
 • ผู้นำพลังปัญญา (ประชาชนทั่วไป) จำนวน  180 คน
 • ผู้นำพลังปัญญา (ครูทหาร) จำนวน  50 คน
 • เกิดผู้นำพลังปัญญาระดับชุมชน จำนวน 1,857 คน
 • เกิดการขยายผลมากกว่า 18,000 คน

 

ปี 2559

ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 1 ปี 2559

 • มีผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรม ระดับ 1 จำนวนทั้งสิ้น 207 คน
 • เกิดครูผู้นำพลังปัญญา จำนวน 106 คน
 • เกิดผู้นำการตลาดพลังปัญญา จำนวน 56 คน
 • เกิดชุมชนต้นแบบ จำนวน 39 ชุมชน
 • เกิดการขยายผลมากกว่า 18,000 คน

ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 2 ปี 2559

 • มีผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรม ระดับ 2 จำนวนทั้งสิ้น 194 คน
 • เกิด 39 โครงการต้นแบบ แบ่งเป็น
 • โครงการในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 16 โครงการ
 • โครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 โครงการ
 • มีผู้นำพลังปัญญาที่ได้รับ “ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” รุ่นที่ 1
 • ครั้งที่ 1 จำนวน 212 คน แบ่งเป็น

ภาคเหนือ จำนวน 98 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 114 คน

 • ครั้งที่ 2 จำนวน 194 คน แบ่งเป็น

ภาคเหนือ จำนวน 95 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 99 คน

มีผู้นำพลังปัญญาที่ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ถึง 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเป็น

ภาคเหนือ จำนวน 3 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 คน

หมายเหตุ:

 • ผู้นำพลังปัญญากลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 18 คน ข้างต้น ยังสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการพลังปัญญา ระดับ 2 ประจำปี 2560 และสามารถนำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ “ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ได้ต่อไป หรือสอบผ่านและได้รับคะแนนการประเมินเกิน 80% เพื่อไปสู่การอบรมหลักสูตรโครงการพลังปัญญา ระดับ 3 ตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดไว้
 • “ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของผู้นำพลังปัญญากลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 18 คน ข้างต้น จะยังคงหมุนเวียนเป็นทุนในการดำเนินโครงการต่อไป
 • เกิดชุมชนพลังปัญญา จำนวน 1,227 หมู่บ้าน
 • เกิดศูนย์พลังปัญญา จำนวน 4 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ นครพนม และขอนแก่น
 • เกิดศูนย์การตลาดพลังปัญญา จำนวน 3 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ลำพูน และกาฬสินธุ์
 • เกิดการขยายผลมากกว่า 18,000 คน

 

ปี 2560

ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 1 ปี 2560

 • มีผู้นำพลังปัญญา ระดับ 1 จำนวนทั้งสิ้น 240 คน
 • เกิดการขยายผลมากกว่า 18,000 คน

ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 2 ปี 2560

 • มีผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรม ระดับ 2 จำนวนทั้งสิ้น 216 คน
 • เกิด 28 โครงการต้นแบบ แบ่งเป็น
 • โครงการในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 16 โครงการ
 • โครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 โครงการ
 • มีผู้นำพลังปัญญาที่ได้รับ “ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” รุ่นที่ 2
 • ครั้งที่ 1 จำนวน 216 คน แบ่งเป็น

ภาคเหนือ จำนวน 117 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 99 คน

 • ครั้งที่ 2 (ทราบผลเดือนธันวาคม 2560)
 • เกิดการขยายผลมากกว่า 18,000 คน

ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 3 ปี 2560

 • มีผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรม ระดับ 3 จำนวนทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็น
 • ผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรม จากระดับ 2 ปี 2559 จำนวน 57 คน
 • ผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรม จากระดับ 1 ปี 2559 จำนวน 2 คน (ข้ามขั้นปี)
 • เกิดศูนย์การตลาดพลังปัญญา จำนวน 2 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงราย

ตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2560 มีศูนย์การตลาดพลังปัญญา จำนวนทั้งสิ้น 5 ศูนย์

ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ลำพูน กาฬสินธุ์ อุดรธานี และเชียงราย

 • เกิดการขยายผลมากกว่า 18,000 คน

 

 


 
"ง่าย ไว ใหม่ ใหญ่ ยั่งยืน มีความสุข"
เทคนิคการตัดสินใจแบบ "เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา"
ของโครงการพลังปัญญา
 

 

เพื่อความสุขที่ยั่งยืน มิติใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชาและศาสตร์สากล) ที่มุ่งสร้างปัญญาให้กับผู้นำชุมชน ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย คิดนอกกรอบ มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการทางวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้วยวิธีการคิดให้ได้ มองให้ออก คิดนอกกรอบ และเข้าใจธรรมชาติ โดยเริ่มจากทำสิ่งที่ "ง่าย” ซึ่งทำให้เห็นความสำเร็จได้ “ไว” เห็นผลทันตา โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นสิ่ง “ใหม่” มีการพัฒนาขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มและทุกเรื่องที่ทำต้องนึกถึงภาพ “ใหญ่” ด้วยเสมอ สุดท้ายคือ ต้องมี “ความยั่งยืน” และ “ความสุข” จะตามมา ผลลัพธ์จะวัดจากความสุขกาย และความสุขใจที่สมดุลใน 4 มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่วนวิธีการประกอบด้วย “ความจริง ความเข้าใจที่ถูกต้อง การแบ่งปัน และความสม่ำเสมอ”

 


โครงการพลังปัญญาได้นำเสนอการเปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยพลังปัญญา 3 แนวคิด ดังนี้

1. แนวคิด “พลังปัญญาและปลาทอง”

ผ่านมุมมองการส่งเสริมความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสติและการสร้างภูมิคุ้นกัน โดยการเปรียบเทียบออกเป็น 4 รูปแบบ

- ปลาทองที่ไม่รู้เลยว่าอ่างรั่ว

คือ ผู้ที่ละเลยการเอาใจใส่ จึงต้องเพิ่มด้วยสติ เช็กปัญหา

- ปลาทองที่มองเห็นว่าอ่างรั่ว กำลังมองหาอ่างใหม่

คือ ผู้ที่เริ่มใช้สติ มาประกอบการพิจารณา แต่ยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจน จึงควรเพิ่มองค์ความรู้ ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง

- ปลาทองที่มองเห็นว่าอ่างรั่ว และสามารถเริ่มต้นในอ่างใบใหม่ได้สำเร็จ แต่กำลังมองหาแนวทางการเติบโตในอ่างใบใหม่

คือ ผู้ที่รู้ตัวแล้ว มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้ว จึงควรเพิ่ม รูปแบบการพัฒนาตัวตน ให้เติบโตอย่างแข็งแรง

- ปลาทองที่รู้ว่าอ่างรั่ว และสามารถกระโดดไปอ่างใหม่ได้สำเร็จ และใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรง

คือ ผู้ที่นำสติมาประกอบการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล ร่วมกับองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาตนเองได้อย่างมีความสุข ด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีกับคุณธรรมและความพอประมาณ

 

2. การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านแนวคิด “ไข่ + ดอกอัญชัน = 2 แสน”


 

เป็นหนึ่งในกิจกรรมการอบรมและวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจของโครงการพลังปัญญา ให้เกิดการคิดนอกกรอบ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ลงมือทดลองปฏิบัติร่วมกับองค์ความรู้ จนเป็นผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ทีได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคุณค่าเดิมของผลิตภัณฑ์

 

3. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างเป้าหมายที่ในชีวิตที่ชัดเจน ผ่านแนวคิด “กล้วย + ข้าว = ลูกเรียนจบ”

การนำเสนอการแปรรูปกล้วยและข้าวเม่า สนับสนุนให้เป็นอาหารหลักหรืออาหารว่างกลายเป็น กล้วยและข้าวเม่ารสกรอบเค็ม รสคาราเมล ด้วยโครงการได้มองเห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนามนุษย์ ถึงความสำคัญต่อการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน จึงทำให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนในการไปถึงเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการสื่อสารที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสารเป้าหมายความสำเร็จของครอบครัว การสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและความมั่นคง เพิ่มความสามารถในการดำรงชีพ ส่งเสริมการศึกษาของลูกหลาน ทั้งหมดนี้จึงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้คนในชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมองหาการสร้างคุณค่าของวัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่ ตั้งใจเรียนรู้วิธีแปรรูป ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนจากการจำหน่ายวัตถุดิบตั้งต้นซึ่งราคาไม่สูงเพียงอย่างเดียว

 


สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ของโครงการพลังปัญญา

โครงการพลังปัญญา ได้ออกแบบและทำการผลิตสื่อในรูปแบบ Banners พลังปัญญา เพื่อใช้ในการสื่อสารโครงการด้วยเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ และการขยายเครือข่ายผู้นำรอบนอก ระดับที่ 1 ถึง 3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าต่อเนื่องจาก Website, FB, Group Line & Wisdom Line, Animations within Social Medias, Projects Book, Calendars โดย Banners จะจัดมอบแก่ผู้นำและสมาชิก ซึ่งผ่านการสอบ และได้เข้ารับการอบรมพลังปัญญาประจำปี 2560 หรือกลุ่มผู้นำพลังปัญญา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการทดสอบจากการขยายผล และจะถูกนำไปใช้สำหรับกระบวนการเรียนการสอน และการขยายผลการอบรมในพื้นที่ ด้วยวัตถุประสงค์ของการปรับกระบวนทัศน์เครือข่าย และสร้างเอกลักษณ์ของผู้นำพลังปัญญาในทุกระดับชั้น ในเบื้องต้น โครงการฯ จะส่งมอบแบนเนอร์พลังปัญญา จำนวน 5 แบบ คือ

 

แบบที่ 1 พลังแห่งคุณค่าในตัวเอง

 

ความหมายของพลังแห่งคุณค่าในตัวเอง

ปั๋น ตัวการ์ตูนแอนิเมชันเด็กผู้ชาย เป็นตัวแทนในการนำเสนอ สื่อแทนผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 1 ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้และค้นหาคุณค่าในตัวเอง และจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก ให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริง โดยมองเห็นถึงศักยภาพภายในว่าถ้าหากตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองแล้วทุกคนสามารถทำได้

 

แบบที่ 2 พลังแห่งความสามัคคี

 

 

ความหมายของพลังแห่งความสามัคคี

ตัวการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหมดจับมือกัน สื่อแทนผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 2 ที่มีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ จะเหมือนกับในการ์ตูนแอนิเมชัน ในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ ทุกคนต่างช่วยกันคิดช่วยกันลงมือทำ จนประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายที่ทุกคนตั้งใจไว้ ทั้งนี้ในการอบรมผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 2 มีเนื้อหาการอบรมที่ผู้นำพลังปัญญาจะต้องร่วมกันทำโครงการในรูปแบบโครงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องมีความรักความสามัคคีในการขยายผลสร้างเครือข่ายพลังปัญญาร่วมกัน 

 

แบบที่ 3 พลังแห่งเครือข่ายคุณธรรม

 

 

ความหมายของพลังแห่งเครือข่ายคุณธรรม

ตัวการ์ตูนแอนิเมชัน ช้างมงคล และ ปลาเปรี้ยว อยู่ในท่าทางของการนั่งสมาธิ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ และสื่อแทนผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 3 ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้วย ซึ่งหลังจากที่ได้รู้คุณค่าในตัวเอง จาก ระดับที่ 1  ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง สร้างเครือข่าย ในระดับที่ 2 และกลายเป็นผู้นำพลังปัญญา สร้างเครือข่าย ในระดับที่ 3 กล่าวคือ ผู้นำพลังปัญญาทั้ง 3 ระดับ ต้องเป็นผู้นำที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถือเป็นการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอ พระราชดำริดังกล่าวนั้นทุก ๆ คนควรนำไปปฏิบัติ เพื่อที่จะได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติต่อไป 

 

แบบที่ 4 พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

 

 

ความหมายของพลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

ตัวการ์ตูนแอนิเมชัน ปลาเปรี้ยว กระโดดจากโหลใบเก่าที่มีรอยแตกร้าวสู่โหลใบใหม่ที่สวยงามน่าอยู่ เปรียบเทียบให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ทำสิ่งใหม่ และแตกต่าง คิดนอกกรอบเดิม เพราะกรอบใหม่มีความจริงที่เป็นเหตุเป็นผล มีความสมดุล และสามารถให้ดำเนินชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ นำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ไม่จมอยู่กับปัญหาเดิม

 

แบบที่ 5 พลังปัญญา นำสู่ความสมดุลของความสุขที่ยั่งยืน

 

 

ความหมายของพลังปัญญา นำสู่ความสมดุลของความสุขที่ยั่งยืน

การรวมตัวการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหมด เป็นการแสดงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ด้วยท่าทางกำลังเรียนรู้และจดบันทึก สื่อความหมายถึง การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง รู้จักการร่วมกันแบ่งปันอย่างมีคุณธรรม จนทำให้เกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคี และทำให้เกิดเป็นความสุขที่ยั่งยืนขึ้นทั้งกับตนเองและสังคม

 

 


องค์ความรู้ในรู้แบบอินโฟกราฟิกที่เกิดจากโครงการ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง
วีดิโอ
play video
ตอนที่ 1 คิดนอกกรอบ
ตอนที่ 1 คิดนอกกรอบ
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 2 สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ตอนที่ 2 สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 3 ชีวิตคิดเอง
ตอนที่ 3 ชีวิตคิดเอง
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 4 ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ตอนที่ 4 ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 5 ค้นคว้าหาทาง
ตอนที่ 5 ค้นคว้าหาทาง
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 6 ไตร่ตรองแล้วต้องทำ
ตอนที่ 6 ไตร่ตรองแล้วต้องทำ
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 7 รวมพลังสู่จุดมุ่งหมาย
ตอนที่ 7 รวมพลังสู่จุดมุ่งหมาย
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 8 พลังเครือข่ายคุณธรรม
ตอนที่ 8 พลังเครือข่ายคุณธรรม
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 9 รับผิดชอบ
ตอนที่ 9 รับผิดชอบ
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 10 ความสุขสร้างได้
ตอนที่ 10 ความสุขสร้างได้
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 11 พอดี พอใจ มีเพื่อน มีคนยอมรับ
ตอนที่ 11 พอดี พอใจ มีเพื่อน มีคนยอมรับ
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
ตอนที่ 12 เรียนรู้ คิด ปฏิบัติ
ตอนที่ 12 เรียนรู้ คิด ปฏิบัติ
พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน” ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
play video
VTR ใช้ในงานมอบทุนฯ โครงการพลังปัญญา
VTR ใช้ในงานมอบทุนฯ โครงการพลังปัญญา
play video
เพลงพลิกชีวิตด้วยปัญญา
เพลงพลิกชีวิตด้วยปัญญา
play video
โครงการพลังปัญญา TVC 60 วินาที
โครงการพลังปัญญา TVC 60 วินาที
play video
พลังปัญญา
พลังปัญญา
แกลเลอรี่
วีดิโอ
play video
Testimonial คุณคำนึง เจริญศิริ – จ.บุรีรัมย์
คุณคำนึง เจริญศิริ – จ.บุรีรัมย์
อดีตมนุษย์เงินเดือนผู้ผันตัวมาเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาชุมชนบ้านเกิด
play video
Testimonial คุณสุวิภา โกยรัมย์ - จ.สุรินทร์
คุณสุวิภา โกยรัมย์ - จ.สุรินทร์
นักศึกษาทุนพยาบาลที่ค้นพบความฝันตัวเองที่บ้านเกิด
play video
Testimonial คุณกฤษณะ เทพเนาว์ - จ.บุรีรัมย์
คุณกฤษณะ เทพเนาว์ - จ.บุรีรัมย์
ทัศนคติเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาที่นำไปสู่คุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
play video
Testimonial คุณสวัสดิ์ ศรีหาผล - จ.สกลนคร
คุณสวัสดิ์ ศรีหาผล - จ.สกลนคร
ความสุขที่เกิดจากการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานกับความขยันแบบคนเมือง
play video
Testimonial คุณคำเดื่อง ภาษี - จ.บุรีรัมย์
คุณคำเดื่อง ภาษี - จ.บุรีรัมย์
ความสุขที่แท้จริง คือ การรักษาโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง
play video
Testimonial คุณนิธี สุธรรมรักษ์ - จ.เชียงราย
คุณนิธี สุธรรมรักษ์ - จ.เชียงราย
ช่างฝีมือท้องถิ่นผู้สืบสานงานฝีมือ พร้อมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน
play video
Testimonial คุณพงษ์ศักดิ์ ทองอยู่ - จ.อุตรดิตถ์
คุณพงษ์ศักดิ์ ทองอยู่ - จ.อุตรดิตถ์
เกษตรกรผู้ผนวกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์เพื่อพัฒนาชุมชน
play video
Testimonial พระอธิการ สมชาติ - จ.เชียงราย
พระอธิการ สมชาติ - จ.เชียงราย
พระเจ้าอาวาสผู้เชื่อว่าปัญญาสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลได้
play video
Testimonial คุณเสวียน สองสีขวา – จ.น่าน
คุณเสวียน สองสีขวา – จ.น่าน
ผู้ใหญ่บ้านผู้มุ่งพัฒนาชุมชน จากตนเองสู่ส่วนรวมอย่างเป็นกระบวนการ
ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวข้อง
พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตด้วยปัญญา (ขาว-ดำ)
39 พลังแห่งงความสามัคคี
พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตด้วยปัญญา