22 ธันวาคม 2560
พลังปัญญา ระยะที่ 3 : "ไม้หมอนฟาร์ม" ร้านค้าชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จุดเริ่มต้นจากท้องถิ่นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการพลังปัญญา ได้เปิดร้านค้า "ไม้หมอนฟาร์ม" ซึ่งเป็นร้านที่ 6 ของโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยร้านไม้หมอนฟาร์มนี้จะเป็นศูนย์การตลาดโครงการพลังปัญญาที่ให้ความสำคัญกับผลผลิตทางการเกษตรและกระบวนการในการแปรรูปอย่างครบวงจรภายในฟาร์ม นับตั้งแต่การปลูก การจัดการผลผลิต ตลอดจนการแปรรูปผลผลิต โดยโครงการพลังปัญญา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ในการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมก่อให้เกิดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ความสมดุล ด้วยการน้อมนำศาสตร์ท้องถิ่น ศาสตร์สากล และที่สำคัญคือศาสตร์ของพระราชานำมาผสมผสานประยุกต์ใช้ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ไปสู่คนในชุมชนขยายผลในวงกว้างต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในพิธีเปิดร้านค้าพลังปัญญาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้กล่าวแสดงความชื่นชม และยินดีต่อความสำเร็จของผู้นำพลังปัญญา ความตอนหนึ่งว่า 

"...ในวันนี้หลายคนก็ได้พูดไปแล้วถึงความสำเร็จของโครงการ โดยผู้นำพลังปัญญาในที่นี้ก็ถือเป็นผลผลิตที่ได้มาจากความสะสมองค์ความรู้ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้นำได้ผ่านการศึกษาดูงานจากโครงการตามแนวพระราชดำริ รวมเข้ากับความรู้ของตนเองแล้วนำมาทำประโยชน์ 

ในส่วนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์รับสั่งว่า ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมาอย่างต่อเนื่องอยากทรงเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฎลงไปช่วยชุมชน ทำงานร่วมกับชาวบ้านโดยที่ชาวบ้านมีความรู้ของตนเองอยู่แล้วแต่ให้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ ให้กลายเป็นศูนย์กลางความรู้ต่างๆ เช่น ร้านของโครงการพลังปัญญาในหลาย ๆ ที่ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย จึงเป็นการน้อมนำพระราโชบายว่า เราต้องสืบสาน รักษา และต่อยอด เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเรา แต่เรากำลังสร้างรากฐานให้ลูกหลานของเราต่อไป เพื่อจะเติบโตมีอนาคต มีอาชีพ มีความมั่นคง อาชีพเกษตรกรรมจะเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ หากเราสามารถที่จะนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การกระจายตัวของร้านค้าพลังปัญญาในภูมิภาค ช่วยส่งเสริมให้ทุก ๆ พื้นที่สามารถเจริญเติบโตพร้อมกันไป สังคมก็จะเติบโตไปอย่างยั่งยืน ในวันนี้ถึงเวลาอันสมควรหวังว่ากิจการของไม้หมอนฟาร์มจะเจริญรุ่งเรืองไปตราบนานเท่านาน เป็นตัวอย่างของการพัฒนาอย่างยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ของคนในอำเภอพานและเผื่อแผ่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป...” 

ในงานนี้ ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ได้รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาร้านไม้หมอน เริ่มต้นจากเกษตรกรผู้ทำสวนลำไย และร้านอาหาร มาสู่การพัฒนาภายใต้ข้อจำกัดของความอุดมสมบูรณ์ของผืนที่ดิน โดยเริ่มต้นความคิดด้านการแบ่งสัดส่วน การใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างการปลูกข้าว กับพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับตลาด จนนำสู่การปรับปรุงเป็นร้านค้า อาหาร เครื่องดื่ม สวนเกษตร จนกระทั่งมาสู่การปลูกสมุนไพร ในการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรได้นำมาแปรรูปภายใต้นวัตกรรม “เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย” จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อาทิ น้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาจากเปเปอร์มิ้น ตะไคร้ ใบมะกรูด ที่สามารถต่อยอดและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ มาจากการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตลอดเวลาของสมาชิกไม้หมอนฟาร์มที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการนำนวัตกรรมมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปธรรมขึ้นได้ การดำเนินงานของร้านสะท้อนให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมร่วมกับวิถีชุมชน ในการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าของชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
13 ธันวาคม 2560
พลังปัญญา ระยะที่ 3 : เชิดชูเกียรติผู้นำพลังปัญญา เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด น้อมนำพระราชปณิธานไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของสังคมไทย

“...ความสำเร็จของทุกท่านในวันนี้ มาจากการใช้ความเพียร สติปัญญา และความรู้ ที่ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าด้วยความพากเพียร ความทุ่มเท จนก่อให้เกิดผลสำเร็จ...” 

โครงการพลังปัญญา จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “ผู้นำพลังปัญญา ประจำปี 2560” โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 จากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 460 คน ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรโครงการพลังปัญญา ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 หลักสูตรชีวิตที่สมดุลด้วยศาสตร์ของพระราชา

ระดับที่ 2 หลักสูตรชุมชนแห่งความสุขด้วยศาสตร์ของพระราชา

ระดับที่ 3 หลักสูตรโลกที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์ของพระราชา 

ซึ่งทั้ง 3 ระดับ ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 8 เดือน และผ่านการสอบวัดผลจนสำเร็จการศึกษา

ในพิธีเชิดชูเกียรติโครงการพลังปัญญาในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นประธานในงาน โดยได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใจความสำคัญ คือ 

“...ความสำเร็จของทุกท่านในวันนี้ มาจากการใช้ความเพียร สติปัญญา และความรู้ ที่ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าจากการใช้ความเพียร ความทุ่มเท จนก่อให้เกิดผลสำเร็จ 

โครงการพลังปัญญา ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาสู่การจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเปลี่ยนความคิดพลิกชีวิตด้วยปัญญา ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการสืบสานพระราชปณิธาน ต่อเนื่องมาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วันนี้ จึงถือได้ว่า เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งถือเป็นมงคลอย่างยิ่ง จึงควรนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากโครงการฯ นำไปสู่การ สืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ สู่ความเจริญ มั่นคง และยั่งยืน...”

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
27 พฤศจิกายน 2560
พลังปัญญา ระยะที่ 3 : "ร้านค้าชุมชน" เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จุดเริ่มต้นจากท้องถิ่นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการพลังปัญญา จัดพิธีเปิดร้านค้าต้นแบบพลังปัญญา ร้านที่ 5 ณ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย คุณนุทอง เนตรสว่าง ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 2 และได้รับทุนหมุนเวียนพลังปัญญา ประจำปี 2560 ผู้ริเริ่มโครงการ Hot by ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดร้านค้าต้นแบบพลังปัญญาและให้โอวาท ดังนี้

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด จากพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราทุกคน การที่เราร่วมกันดำเนินโครงการพลังปัญญา ซึ่งนำเอาศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้น ก็เป็นการสนองพระราโชบายในทุกด้านและที่สำคัญคือการนำประโยชน์สุขสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างให้ประชาชนมีอาชีพเป็นสิ่งที่พวกเราจะสนองพระราโชบายได้ดีที่สุด ซึ่งการที่เราจะไปถึงในจุดนั้นได้ก็ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายด้วยความรักความสามัคคี โครงการพลังปัญญานี้ จะไม่ประสบความสำเร็จได้เลย ถ้าขาดกลไกในการทำงานร่วมกัน เกิดการระเบิดจากภายในที่ชุมชนเห็นพ้องต้องกันถึงสิ่งที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ในวันนี้เราได้เห็นท่านนายกเทศมนตรี ในฐานะคนกลาง ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ ภายในชุมชน

ท่านอาจารย์ในชุมชนที่มาช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี หลอมรวมให้คนที่มีความคิดแบบเดียวกัน มาร่วมกัน สร้างความดี ทั้งต่อตนเองและคนอื่นที่ยังคงต้องการความสนับสนุน เพื่อทำให้เขามีความรู้และสามารถที่จะเดินไปได้พร้อม ๆ กันทั้งชุมชน ซึ่งเป็นการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ก็จะทำให้ประเทศชาติไปด้วยกันได้ ตัวอย่างของโครงการ HOT by ฮอด ร้านค้าพลังปัญญาที่ 5 นี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนหรือชุมชนอื่น ๆ สามารถมาเรียนรู้ได้ โดยท่านเป็นผู้คิด ท่านนำของดีที่มีอยู่ในชุมชน มาผ่านกระบวนการความรู้ที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ของโครงการพลังปัญญา นำเอาศาสตร์สากล ศาสตร์ของพระราชา มาหลอมรวมกับศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการพิสูจน์ว่า ความก้าวหน้า ความสำเร็จ เกิดคุณค่าได้ด้วยการรวมพลังจากทุกฝ่ายก่อให้เกิดเป็นศูนย์รวมของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่พร้อมจะเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้คนและชุมชนอื่น ได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ HOT by ฮอดนี้จะเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต และมูลนิธิมั่นพัฒนาขอปวารณาตัวว่า จะเป็นผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีคำถาม หรือปัญหาต่างๆ ท่านอาจารย์ในโครงการพลังปัญญา ก็จะนำความรู้ที่มีอยู่ช่วยชี้แนะแนวทางในการที่จะร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา เราจะไม่ชี้นำ เราขอให้ท่านเป็นผู้นำ เรายินดีและพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุน ท้ายที่สุดนี้ ขอให้ร้านค้าพลังปัญญา HOT by ฮอด นี้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองตามเจตนารมณ์ทุกประการ"

ซึ่งการสร้างร้านค้าต้นแบบพลังปัญญา หรือร้านค้าชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์สำหรับการอบรมผู้นำพลังปัญญา เป็นแบบอย่างของการศึกษาดูงานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบตลาดดั้งเดิม เป็นจุดฝากขายและกระจายสินค้าจากสมาชิกโครงการพลังปัญญา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในเครือข่ายพลังปัญญา รวมไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

สำหรับร้านค้าต้นแบบพลังปัญญาแห่งที่ 5 นี้ คุณนุทองได้นำหลักคิดและวิธีการที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรของโครงการพลังปัญญา ด้วยการน้อมนำศาสตร์ท้องถิ่น ศาสตร์สากล และศาสตร์ของพระราชาไปปรับใช้กับชุมชนจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มากในพื้นที่ อาทิ อะโวคาโด ลูกพลับ เลมอน สับปะรด กะหล่ำปลี และมะเขือเทศ มาแปรรูปผลิตใส่บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สะอาด และสะดวกต่อการบริโภค เพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งนอกเหนือจากสินค้าทางการเกษตรแล้ว ภายในร้านยังมีศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร้านกาแฟ และหอชมฮอด สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ปัจจุบันโครงการพลังปัญญาได้คัดเลือกพื้นที่ และดำเนินการสร้างร้านค้าต้นแบบไปแล้ว ในพื้นที่จังหวัดลำพูน, แพร่, กาฬสินธุ์, อุดรธานี และเชียงใหม่ จำนวน 5 ร้าน และร้านฝากขายต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ร้าน ดังนี้

• ร้านพลังปัญญา ลำพูน 1/1

ดำเนินการโดย: คุณสุรัตน์ รุกขรัตน์ และสมาชิก

โครงการเห็ดหมังขะดัน จังหวัดลำพูน

• ร้านพลังปัญญา แพร่ 2/1

ดำเนินการโดย: คุณภัทชา ตนะทิพย์ และสมาชิก

โครงการแลยมชมแอ่งวังชิ้น จังหวัดแพร่

• ร้านพลังปัญญา กาฬสินธุ์ 3/1

ดำเนินการโดย: คุณปราณี วีระทูร และสมาชิก

โครงการ Green Happy จังหวัดกาฬสินธุ์

• ร้านพลังปัญญา อุดร 4/1

ดำเนินการโดย: คุณภาณุพงศ์ ภัทรคนงาม และสมาชิก

โครงการเคียงเดือนดอยอินคา จังหวัดอุดรธานี

• ร้านพลังปัญญา เชียงใหม่ 5/1

ดำเนินการโดย: คุณนุทอง เนตรสว่าง และสมาชิก

โครงการ Hot by ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

• ร้านฝากขายต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการโดย: นพ. ปิโยรส สัพโส

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
17 พฤศจิกายน 2560
พลังปัญญา ระยะที่ 3 : ขยะทองคำ...สร้างความสุขยั่งยืน

คุณวีระวรรณ วิจิตรวงค์ ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 3 และได้รับทุนหมุนเวียนพลังปัญญา ประจำปี 2559 ผู้ริเริ่มโครงการโอ้โห ขยะทองคำ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่แปลงขยะเหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่า สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับเด็กนักเรียนและคนในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

จากแรกเริ่มที่ต้องการลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ จึงนำมาสู่การรวมตัวกันของคนในชุมชนและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่ากระดุน จัดทำโครงการโอ้โห ขยะทองคำ ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน ส่งผลให้ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะและเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนั้นยังเกิดผลพลอยได้จากการนำไปจำหน่าย ทำให้สามารถช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วย 

“หลังจากได้เปิดกรอบทางความคิดกับโครงการพลังปัญญา ทำให้คิดทำโครงการต่าง ๆ ขึ้นจากขยะ ขยายต่อไปถึงการฝึกฝนอาชีพและพัฒนาทักษะให้เด็ก ได้มีความชำนาญในงานเฉพาะด้าน เช่น งานกรอบรูปพิมพ์พระพุทธรูป ภาพนูนต่ำที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเด็กนักเรียนสร้างชื่อเสียงและรายได้มาสู่โรงเรียนในเวลาต่อมา เด็กมีรอยยิ้มและเกิดความสุขจากผลงานที่ได้ทำ อีกทั้งความสุขยังขยายไปถึงคนในชุมชน”

IMG
IMG
IMG
IMG
 
17 พฤศจิกายน 2560
พลังปัญญา ระยะที่ 3 : สมุนไพรคลายทุกข์...เพิ่มรายได้ที่เพียงพอ

คุณนรินทร์ จงกล ผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 3 และได้รับทุนหมุนเวียนพลังปัญญา ประจำปี 2559 ประธานโครงการสมุนไพร คลายทุกข์เส้น อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ที่ชีวิตพลิกผันจากคนงานรับจ้างทำนาฐานะยากจนในอดีต ไม่มีความรู้ในการต่อยอดอาชีพ สู่หมอสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับนับถือ ทำให้ตนเอง และคนในชุมชนมีกินมีใช้

“ …หากไม่ได้เข้ารับการอบรมจากโครงการพลังปัญญา ตนคงยึดอาชีพรับจ้างต่อไป โครงการนี้ได้เปิดทางสว่างให้กับแนวทางการดำเนินชีวิต สอนให้คิด และได้เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ เริ่มจากการรู้จักตนเองและเมื่อรู้ว่าตนเองมีความสนใจเรื่องสมุนไพรธรรมชาติ ตนจึงเริ่มศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนามาเป็นโครงการสมุนไพร คลายทุกข์เส้น ที่เริ่มจากการนำสมุนไพร อาทิ รากหญ้าขัดมอญ ต้นกระดูกไก่ดำ ใบบัวบก ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีจำนวนมาก นำมาผสมผสานกับองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรของตนเอง สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ‘น้ำมันสมุนไพร’ ซึ่งมีสรรพคุณรักษาอาการเคล็ดขัดยอกและปวดเมื่อยได้ นอกจากนั้นโครงการฯ นี้ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย…”

วันนี้โครงการสมุนไพรคลายทุกข์เส้นได้ดำเนินการมากว่า 6 เดือน ซึ่งมีกลุ่มคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก อาทิ นักกีฬา หมอนวด ผู้สูงอายุ ซึ่งในอนาคตตนอยากจะถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้เรื่องการทำสมุนไพรให้กับกลุ่มคนในชุมชน เพราะโครงการพลังปัญญาสอนให้เรารู้จักถึงคำว่า การแบ่งปันและความพอเพียง เพื่อสร้างชุมชมให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG