facebook share
facebook share
หัวหน้าโครงการ: ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก
วิจัย พัฒนา เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชน สู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง จ. อุดรธานี
 
โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ ณ บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม จ.อุดรธานี เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจาก ”อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย” ทำให้ชีวิตความเป็นของอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน มีรายได้ให้สามารถใช้คืนหนี้สินที่มีได้ มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ลดการพึ่งพาจากรัฐ รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการรวมกลุ่มทำธุรกิจเล็กๆ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมและจริยธรรม

โครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 1

ในอดีตพื้นที่หมู่ 3 บ้านโคกล่าม และหมู่ 11 บ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ต้องเผชิญกับสภาพความแห้งแล้งและขาดน้ำ ทำให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ต้องอพยพไปขายแรงงานในเมืองใหญ่หรือไม่ก็ในต่างแดน แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังโครงการปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับกรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำและรู้จักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ชีวิตความเป็นของอยู่ของชาวบ้านจำนวน 230 ครัวเรือนดีขึ้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านอยู่รอด หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน  มีรายได้ให้สามารถใช้คืนหนี้สินที่มีได้ มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่ายั่งยืน ลดการพึ่งพาจากรัฐ รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการรวมกลุ่มทำธุรกิจเล็กๆนับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริระดับอำเภอที่ประสบความสำเร็จก่อนขยายผลไปสู่อำเภออื่นๆ

ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการในด้านการผลิต การตลาด การศึกษา ความอยู่ดีมีสุข สังคมศาสนา และสวัสดิการ เกิดการพัฒนากลุ่มกิจกรรมและกองทุนต่างๆ มีเกิดขึ้นแต่การพัฒนากลุ่มกิจกรรมและกองทุนต่างๆ แต่ยังคงบริหารจัดการเป็นกลุ่มๆ ยังไม่มีการระดมทุนและรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพราะฉะนั้นจึงทำให้การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและไม่นำไปสู่แนวโน้มความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน  ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆไม่มากนัก อีกทั้ง ผลจากการดำเนินงานยังไม่สามารถพัฒนาไปจนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมให้ชาวบ้านทั้งในระดับปัจเจกและชุมชนได้  คนรุ่นใหม่ในชุมชนยังไม่สนใจหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอดการเป็นผู้นำทางการพัฒนา

ฉะนั้นจึงเกิดการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • เสริมสร้างแผนชีวิตการพึ่งตนเอง การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในระดับบุคคลและชุมชน
 • เสริมสร้างให้เกิดผู้นำ กลุ่มและเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมีจิตอาสาสำนึกรักษ์บ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาล
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการบริหารจัดการแบบกองทุนรวม และเสริมสร้างการระดมทุนระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
 • เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครในชุมชน และส่งเสริมการนำงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

โดยมุ่งเน้นเพื่อศึกษาและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่  การสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายภายในและภายนอก  การศึกษาทุนเดิมและนำทุนเดิมมาใช้ในการพัฒนาชุมชน  รวมถึงการพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น ตั้งแต่ปัจเจก การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการ  เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริง

 

โครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 2

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและมีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาชุมชนได้ด้วยตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก รวมถึงเป็นชุมชนที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงเกิดการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสู่เศรษฐกิจพอเพียงและความเข้มแข็งชุมชน
 • ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานพัฒนาสู่ความเข้มแข็งชุมชน รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ของคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 • พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะผู้นำ การจัดการองค์กรชุมชน การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และเกษตรคุณธรรม เพื่อให้สามารถพัฒนา บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้เกิดการจัดการความรู้และพัฒนาชุดคู่มือแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

 

โครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 3

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  และให้เกิดความเชื่อมั่นว่าชุมชนจะสามารถพึ่งตนเอง  มีความเข้มแข็ง  ลดการพึ่งพาจากภายนอก รวมถึงชุมชนมีขีดความสามารถและศักยภาพในการประสานทรัพยากรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชน  จึงเกิดการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน เยาวชน โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนจากภายใน พร้อมกับเชื่อมโยงทุนและทรัพยากรกับหน่วยงานในและนอกพื้นที่  สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและนำไปเผยแพร่ ขยายผล และใช้ประโยชน์ ไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน  เยาวชน  โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
 • เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนจากภายใน โดยพัฒนาศักยภาพชุมชน ทั้งตัวคน ผู้นำหรือแกนนำ การบริหารจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีสิทธิภาพ มีเงินทุนหมุนเวียน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมกับเชื่อมโยงทุนและทรัพยากรกับหน่วยงานในและนอกพื้นที่
 • เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

เพื่อนำแนวทาง/วิธีการ/บทเรียน จากคู่มือ/แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การประยุกต์ใช้และขยายผลในพื้นที่อีก 5 ตำบล

 


 

คู่มือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผลงานการเรียนรู้จากการสร้างนักวิจัยของชุมชนสู่การเป็นชุมชนคุณธรรม ภายใต้โครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง ที่ได้สรุปแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ดังนี้

1) คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน

2) คู่มือการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน (ด้านการบริหารจัดการองค์กร การเงิน-บัญชีโปร่งใส และเกษตรคุณธรรม)

3) คู่มือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน

4) คู่มือการวิจัยแก้ไขปัญหาชุมชน

5) คู่มือการแก้ไขปัญหาคนยากจน

 

โดยคู่มือชุดนี้ เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์การพัฒนาโครงการ ระยะเวลา 2 ปี ที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน ค้นหาโจทย์วิจัยของตนเอง สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลของกลุ่ม สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะช่วยแก้ไขปัญหาคนยากจน โดยอาศัยการเกื้อกูลและแบ่งปัน สร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม และชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 

คู่มือแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชน
สู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

 
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่คุณธรรม
จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 5 คู่มือ
วีดิโอ
play video
กิจกรรมเวทีประมวลผลการวิจัยและจัดทำแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน
กิจกรรมเวทีประมวลผลการวิจัยและจัดทำแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง
แกลเลอรี่
วีดิโอ
play video
Testimonial อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก
อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน
play video
Testimonial คุณสมจิตร สุทธิวงศ์
คุณสมจิตร สุทธิวงศ์
เล่าความคิดเห็นหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง
play video
Testimonial คุณวิชัย คำแพงตา
คุณวิชัย คำแพงตา
เล่าความคิดเห็นหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง
ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวข้อง
คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย
คู่มือการวิจัยแก้ไขปัญหาชุมชน
คู่มือแก้ไขปัญหาคนยากจน
คู่มือผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
คู่มือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม