9 ตุลาคม 2560
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 3: ติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน

การติดตามสนับสนุนพื้นที่: ติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ยากลำบากที่ได้รับทุนจากกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม รุ่นที่ 1  กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่  9 ตุลาคม 2560 ณ บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ    อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทีมจัดทำสื่อจากมูลนิธิมั่นพัฒนา  และเจ้าหน้าที่โครงการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถสรุปผลการดำเนินกิจกรรม  ได้ดังนี้

        1) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านโคกล่ามได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 3 แผนงาน ได้แก่ แผนครอบครัวคุณธรรม  แผนโครงงาน/ห้องเรียนคุณธรรม และแผนงานธุรกิจคุณธรรม  ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

                - แผนครอบครัวคุณธรรม  โดยจัดแบ่งนักเรียนเป็น 4 ครับครัว คือ ครอบครัวฉันทะ ครอบครัววิระยะ  ครอบครัวจิตตะ และครอบครัววิมังสา สมาชิกในแต่ละครอบครัวจะคละนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และมีคุณครูช่วยดูแล จะเรียกว่า “พ่อครู-แม่ครู” ทุกๆ เช้าเมื่อมาถึงโรงเรียน แต่ละครอบครัวจะทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะมีคุณครูตรวจให้คะแนน หากครอบครัวใดทำความสะอาดได้ดีที่สุดก็จะได้ลำดับที่ 1 สะสมคะแนนไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปีการศึกษา ครอบครัวใดได้คะแนนมากที่สุด ผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะมอบรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นขวัญกำลังใจ

                - แผนโครงงาน/ห้องเรียนคุณธรรม โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฐานการเรียนรู้การแปรรูปอาหาร ฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน และฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์และของใช้ในครัวเรือน โดยการเรียนรู้จะเป็นแบบครอบครัว หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ บูรณาการให้เข้ากับนโยบายการศึกษา ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ โดยทุกครั้งหลังจากที่แต่ละครอบครัวทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้เสร็จ ก็จะมาถอดบทเรียนการทำกิจกรรมร่วมกัน

                - แผนงานธุรกิจคุณธรรม  จากฐานการเรียนรู้การแปรรูปอาหาร  ซึ่งคุณครูจะสอนให้นักเรียนแต่ละครอบครัวแปรรูปอาหารทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน เช่น วุ้นไข่ไก่ บัวลอยไข่ไก่ เป็นต้น และจะนำอาหารที่เป็นผลผลิตจากนักเรียนมาขายให้โครงการอาหารกลางวัน เน้นการขายอาหารที่สด ใหม่ สะอาด ราคาถูก โดยจะหักรายได้ 10% ให้แต่ละครอบครัวเก็บเป็นเงินสะสม เมื่อถึงสิ้นปีการศึกษาก็จะปันผลให้แก่สมาชิกในครอบครัวนั้นๆ

        2) ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ได้แก่ กลุ่มแปรรูปน้ำข้าวกล้อง กลุ่มปุ๋ย กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน และกลุ่มการตลาด  ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง มีการจัดการที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เช่น มีการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม การผลิตและแปรรูปที่ต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มแปรรูปน้ำข้าวกล้องได้ต่อยอดการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ได้แก่ กล้วยตาก กล้วยม้วนแผ่น ข้าวแตนและกล้วยฉาบรสต่างๆ เช่น รสบาบีคิว รสชีส รถปาปริก้า เป็นต้น ซึ่งประสานงานและทรัพยากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในด้านการให้ความรู้ในการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการตลาด

       3) การเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ยากลำบากที่ได้รับทุนจากกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม รุ่นที่ 1 ได้แก่ นายประสิทธิ์  คำศรี ผู้พิการที่ขอรับทุนสำหรับนำไปซื้ออุปกรณ์ซ่องรถจักรยาน และจักรยายยนต์ ปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเงินส่งลูกชายเรียนหนังสือโดยส่งให้เรียนด้านช่างกล เพื่อหวังสืบทอดกิจการที่ตนทำอยู่ และนางสมจิตร  ตราสุวรรรณ์ ผู้ยากลำบากที่ขอรับทุนสำหรับนำไปเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ รายได้จากการขายไข่ไก่ทำให้มีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกสาว ซึ่งเรียนระดับชั้นอุดมศึกษา ปัจจุบันนางสมจิต ยังเข้าร่วมกลุ่มแปรรูปน้ำข้าวกล้อง เพื่อหารายได้เสริม 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
22 กันยายน 2560
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 3: เวทีประชุมออกแบบและวางแผนกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘กลุ่มเข้มแข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ’

เวทีประชุมออกแบบและวางแผนกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘กลุ่มเข้มแข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ’ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  เพื่อทบทวนและพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กลุ่มเข้มแข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 44 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มองค์กร และคนในชุมชน  , เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัคร  ,เจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,หน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ เทศบาล, โรงเรียน  สามารถสรุปผลการดำเนินกิจกรรม  ได้ดังนี้

1.การถอดบทเรียนโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการถกปัญหา (ORID) ประกอบด้วย

1.1 Objective Level (ระดับวัตถุวิสัย) เป็นการตั้งคำถามที่ปลุกเร้าประสาทการรับรู้ มองเห็น ได้ยิน รู้สึกอย่างไร ลักษณะคำถาม ท่านเห็นหรือสัมผัสอะไรกับอะไร

จุดแข็ง

- การจัดการเป็นระบบ

- มีการจัดทำบัญชีที่ชัดเจน

- มีการประชุมติดตามงานที่บ่อยขึ้น

- มี order เข้ามาตลอด ทำให้บางกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น กลุ่มตลาด กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

- ชุมชนมีรายได้จากอาชีพเสริมการต่อยอดแปรรูปจากวัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น กล้วยทอด กล้วยฉาบ

- มีการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น

จุดอ่อน

- การให้ความสำคัญกับการประชุมน้อย คณะกรรมการไม่กล้าตัดสินใจ

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบน้อย ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่

- กิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง การแบ่งงานทำไม่ชัดเจน

- ขาดการสื่อสารกับคนในชุมชน

- บางกลุ่มมีโครงสร้าง มีงบประมาณ แต่ไม่มีการดำเนินกิจกรรม

- ต้นทุนการผลิตสูง

- ขาดการจัดการที่เป็นระบบ

- ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

1.2 Reflective Level (ระดับไตร่ตรอง) เป็นการตั้งคำถามที่ปลุกเร้าหัวใจ: อารมณ์ ความจำ การเกี่ยวโยง ลักษณะคำถาม แล้วรู้สึกอย่างไร พบว่า รู้สึกชุมชนดีขึ้น ชุมชนสามัคคีมากขึ้น  มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

1.3 Interpretative Level (ระดับการตีความ) เป็นการตั้งคำถามที่ปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยม ลักษณะคำถาม ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

        - อยากเตรียมสินค้าให้พร้อมขาย

- มีผู้ทำหน้าที่เรื่องการจัดทำบัญชีที่ชัดเจน เช่น กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

- ให้มีการจัดทำหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ในเรื่อสัญญาต่าง ๆ และการแบ่งปันผลประโยชน์

- อยากให้มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากขึ้น

- ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีบรรจุภัณฑ์ภายใต้ชื่อหรือเอกลักษณ์ในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์

1.4 Decisional Level (ระดับตัดสินใจ) เป็นการตั้งคำถามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ลักษณะคำถาม จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

- มีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการค้าภายใน เพื่อช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

- ทุกกลุ่มมีการร่วมแรงร่วมใจลงขัน เพื่อพัฒนาสวัสดิการในชุมชนให้มีการดูแลกันเมื่อยามเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน

2. แนวทางที่จะขับเคลื่อนงาน  โดยในส่วนของชุมชนควรมีการให้กลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาช่วย วางแผนและออกแบบกับกลุ่มที่เพิ่งดำเนินงาน และยังไม่มีระบบการจัดการที่ชัดเจน รวมถึงการประสานทรัพยากรกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
6 สิงหาคม 2560
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 3: กิจกรรมกองทุนตุ้มโฮมประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและเด็กเยาวชน

กิจกรรมกองทุนตุ้มโฮมประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและเด็กเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้กับกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม ในขยายผลการสนับสนุนทุนการดำเนินกิจกรรมพึ่งตนเองให้กับผู้ยากลำบากในชุมชนและเด็กเยาวชน   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนจากคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหมากไฟ เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิมั่นพัฒนา  เป็นต้น และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้การประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีกับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบผ้าป่าตุ้มโฮมสามัคคีเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและเด็กเยาวชน 

โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 167 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มองค์กร และคนในชุมชน  ,ผู้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม ,เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัคร  ,เจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,หน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เทศบาล, โรงเรียน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กองทุนสุขภาพตำบล ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส),สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองวัวซอ,กศน.อ.หนองวัวซอ  เป็นต้น  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสรุปผลการดำเนินกิจกรรม  ได้ดังนี้

1) การวางแผนขับเคลื่อนงานกองทุนตุ้มโฮมประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและเด็กเยาวชน ประกอบด้วยขั้นตอน การประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยออกแบบและวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นเตรียมการ  ขั้นดำเนินงาน กิจกรรมที่จะจัดทำในงาน  และขั้นสรุปงาน ร่วมกันระหว่าง ตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มองค์กร และคนในชุมชน  หน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล, โรงเรียน, โรงพยาบาลส่งเสริม เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการแบ่งบทบาทดังนี้ การประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและซองผ้าป่า กับหน่วยงานต่างๆในและนอกพื้นที่  ,การประสานงานกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ และการประสานกับมูลนิธิมั่นพัฒนา รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย ,ฝ่ายสงฆ์ ,ฝ่ายพิธีการ ,ฝ่ายสถานที่ ,ฝ่ายอาหาร ,จัดทำฎีกาและซองผ้าป่า

2) การระดมทุนและถวายผ้าป่า เพื่อขยายผลการสนับสนุนทุนการดำเนินกิจกรรมพึ่งตนเองให้กับผู้ยากลำบากในชุมชนและเด็กเยาวชน  โดยระดมทุนจากภายในชุมชน  หน่วยงานต่างๆในชุมชน  หน่วยงานภายนอก  และหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย

3) การมอบทุนถวายผ้าป่ากองทุนสามัคคีตุ้มโฮม ได้ยอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 105,567 บาท โดยมอบให้ ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 นักเรียนและครอบครัวๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 10 ครอบครัว มีการเลี้ยงไก่บ้าน ไก่ไข่ เพาะเห็ด ตามรุ่นที่ 1 

1. ดช.วัชระ นรพรม

2. ดช.วรวุฒิ  เหมันตรา

3. ดช.อุดมศักดิ์  เหมือนพงษ์

4. ดช.เดชสิทธิ์  แก้วประดิษฐ์

5. ดช.พรชัย ทิพย์เนตร

6. ดช.ธีทัศน์  ทวีงาม

7. ดญ.ปัญญาพร  สุวรรณจักร

8. ดช.จรัสกร  ชวนงูเหลืม

9. ดญ.บุญญิสา  คำควร

10. ดช.ธนภัทร  มุภาษา

3.2 ครอบครัวผู้ยากลำบาก เป็นทุนกู้ยืมให้อีก 5 ครัวเรือนๆละ 10,000 บาท

1 . นายจารุบุตร บุญฤทธิ์

2. นายบุญสน สอดศรี

3. นายณรงค์ ธรรมรัตน์

4. นายเสาร์ เหมันตรา

5. นางนาง สอดศรี

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ กับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในเรื่องระบบการจัดการน้ำ และการบริหารจัดการกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน  และกลุ่มปุ๋ยชุมชน

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
29 กรกฎาคม 2560
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 3: เวทีประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมผ้าป่าตุ้มโฮม และวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

เวทีประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมผ้าป่าตุ้มโฮม และวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมผ้าป่าตุ้มโฮม และพิจารณารายชื่อคนยากจนและนักเรียนยากจนที่มีสิทธิ์ได้รับทุนกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม  พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่  29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา  เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  และเจ้าหน้าที่โครงการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถสรุปผลการดำเนินกิจกรรม  ได้ดังนี้

        1) ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมผ้าป่าตุ้มโฮม  โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ เคยมีมติร่วมกันว่าจะจัดกิจกรรม ‘ผ้าป่าสามัคคีตุ้มโฮม’ สมทบทุนกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม เพื่อครอบครัวผู้ยากลำบากและนักเรียนในชุมชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ดังนั้นจึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ติดตามแผนการดำเนินงาน และแบ่งบทบาทหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ  ขั้นดำเนินการ และกำหนดการทอดผ้าป่า ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การปะสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมทุน การจัดเตรียมสถานที่และอาหาร การจัดการด้านพิธีการตั้งแต่พิธีแห่ผ้าป่า พิธีทอดผ้าป่า และพิธีมอบทุน

        2) พิจารณารายชื่อคนยากจนและนักเรียนยากจนที่มีสิทธิ์ได้รับทุนกองทุนสามัคคีตุ้มโฮม  โดยคณะครูโรงเรียนบ้านโคกล่าม ได้นำเสนอรายชื่อนักเรียนที่ยากลำบาก แต่มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ จำนวน 15 คน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนต่อคณะกรรมการกองทุนตุ้มโฮม คณะกรรมการฯ ร่วมกันอภิปราย และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนยากลำบาก ทำให้ได้รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ จำนวน 10 คน ได้แก่

                1. เด็กชายวัชระ นรพรม

                2. เด็กชายวุฒิ  เหมันตรา

                3. เด็กชายอุดมศักดิ์  เหมือนพงษ์

                4. เด็กชายเดชสิทธิ์  แก้วประดิษฐ์

                5. เด็กชายพรชัย ทิพย์เนตร

                6. เด็กชายธีทัศน์  ทวีงาม

                7. เด็กชายธนภัทร  มุภาษา

                8. เด็กชายจรัสกร  ชวนงูเหลืม

                9. เด็กหญิงปัญญาพร  สุวรรณจักร

                10. เด็กหญิงบุญญิสา  คำควร

        สำหรับนักเรียนทั้ง 10 คน จะจัดพิธีมอบทุนฯ ทุนละ 5,000 บาท ในวันทอดผ้าป่าฯ 6 สิงหาคม 2560 ส่วนรายชื่อคนยากจนในชุมชนคณะกรรมการฯ จะทำการค้นหา และพิจารณาคัดเลือกภายหลังจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ

        3) วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอแผนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยได้ร่วมกันออกแบบไว้ ได้แก่ แผนครอบครัวคุณธรรม  แผนโครงงาน/ห้องเรียนคุณธรรม  และแผนงานธุรกิจคุณธรรม พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกแบบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยระบุกิจกรรมที่จะทำให้งบ งบประมาณที่จะใช้ทำกิจกรรม และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ทำให้แผนกิจกรรมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมด 50,000 บาท  โดยมีมูลนิธิมั่นพัฒนาเป็นผู้สนับสนุน แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ คือ

                - นายธงชัย  พละสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายบุญโฮม  พันธ์พรหม ผู้นำชุมชน และนายคุณวุฒิ  แก้วโภคา คณะกรรมการสถานศึกษา เปิดบัญชีกลางร่วมกัน 3 คน เพื่อความโปร่งใสในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

                - เมื่อมีการทำกิจกรรมจะต้องเก็บหลักฐานทางการเงินทุกครั้ง

                - แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน ได้แก่ นายเสวต จันทร์หอม ผู้นำชุมชน, นายสุบรร  สอดศรี คณะกรรมการสถานศึกษา และนางสุกัญญา ฉิมลี ตัวแทนคนในชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
 
10 มิถุนายน 2560
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 3: เวทีประชุมทบทวนและพัฒนาแนวทางโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง ระยะที่ 3: เวทีประชุมทบทวนและพัฒนาแนวทางโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน  เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนาแนวทาง/แผนงาน/โครงการให้สมบูรณ์ โดย กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมบ้านโคกล่าม  มีเป้าหมาย คือ พัฒนาเด็กนักเรียนให้ “เก่ง ดี มีความสุข”  ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนครอบครัวคุณธรรม  แผนโครงงาน/ห้องเรียนคุณธรรม และแผนงานธุรกิจคุณธรรม  โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่โรงเรียนทำอยู่แล้ว  คือ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่   เน้นการขายไข่ไก่ที่สด ใหม่ สะอาด ราคาถูก ขายในร้านค้าชุมชน รวมถึงมีการแปรรูปไข่ไก่ขาย เช่น ไข่ปิ้ง หรือไข่นึ่งทรงเครื่อง ที่เน้นคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

นายธงชัย พละสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมบ้านโคกล่ามต่อที่ประชุมว่า คณะครูและนักเรียน ได้นำแผนมาปฏิบัติแล้วบางส่วน เช่น 

แผนครอบครัวคุณธรรม ทางโรงเรียนใช้หลักคุณธรรม อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ จิตตะ วิมังสา วิระยะ  เป็นชื่อครอบครัว มีกิจกรรม คือ การทำความสะอาดโรงเรียน แบ่งเขตรับผิดชอบและมีการประกวดให้คะแนน เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณก็จะมอบรางวัลให้แก่กลุ่มดีเด่น สำหรับในปี 2560 นี้ ได้วางแผนเพิ่มกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  และทำความสะอาดชุมชน (ถนนในหมู่บ้าน) 

แผนห้องเรียนคุณธรรม  โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แบ่งครอบครัว 4 ครอบครัว เข้าฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานแปรรูปอาหาร 2. ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 3. ฐานสอนการทำบัญชี  และ 4. ฐานการกำจัดขยะในโรงเรียน  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ประมาณ 10% และนำเงินที่ได้ฝากเข้าธนาคารโรงเรียน เป็นเงินของแต่ละครอบครัว และสำหรับในปี 2560 นี้ ได้วางแผนเพิ่มกิจกรรม ทำปุ๋ยหมักจากขี้ไก่  ปลูกพืชพักสวนครัวพืชสมุนไพร  และเลี้ยงปลากินพืช 

ในส่วนของแผนงานธุรกิจคุณธรรม  ในปี 2560 จะเพิ่มกิจกรรมแปรรูปอาหารวุ้นไข่ไก่  การทำกล้วยบวชชี  การทำโดนัทจิ๋ว  การทำน้ำยาอเนกประสงค์  และการห่อเหรียญโปรยทาน

จากกิจกรรมคุณธรรมทั้งสามระดับจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ เยาวชนของชุมชนบ้านโคกล่าม ได้ร่วมทำความดีที่เป็นรูปธรรม ทั้งความดีต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่อชุมชน และต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการเห็รคุณค่าของการมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระดับปัจเจก และระดับชุมชน เพิ่มขึ้นได้

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG