facebook share
facebook share
หัวหน้าโครงการ: ม.ล. อาภาวดี เทวกุล
"พัฒนาที่ตรงธรรม-ผู้นำจากภายใน"
 
ปัญหาในการพัฒนาในด้านเดียวคือด้านนอก (ด้านวัตถุ) และตัวเลขทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการละเลยมิติการพัฒนาด้านจิตใจ คุณค่าความดีงาม คุณธรรมทั้งหลายกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยและมองว่าล้าหลัง เป็นเหตุแห่งปัญหาสังคมมากมาย มูลนิธิมั่นพัฒนาจึงจัดทำโครงการนำร่องนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาชนบท (อสพ.) เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพระจากโครงการธรรมจาริก พื้นที่จังหวัดน่าน กว่า 30 คน ที่สำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ บ้านเปียงก่อ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน
การพัฒนาชุมชน จะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากละเลยการพัฒนาทางด้านจิตใจ

การพัฒนาชุมชน จะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากละเลยการพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะในตัวผู้นำชุมชน โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเปิดพื้นที่ให้การพัฒนาด้านจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของการหาทางออกให้สังคมปัจจุบันและเป็นเวทีการหาองค์ความรู้ว่าควรทำอย่างไรให้การพัฒนาด้านจิตใจเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาสังคมทั้งในระดับบุคคลและชุมชน โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างให้ผู้นำชุมชน และผู้ประสานงานในหมู่บ้าน เปิดพื้นที่การสร้างใจในตัวเองและชุมชน และเปิดโอกาสให้ 'การสร้างใจ' มาอยู่ในแผนการพัฒนาต่อไป โดยใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เป็นภูมิปัญญาที่สามารถ ต่อยอด และ ผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจ และ มิติความพอเพียงทางด้าน จิตใจที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดให้ผู้คนได้รู้จักความยั่งยืน และเน้นการพัฒนาโดยสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง ดังที่พระองค์ทรงใช้คำว่า ‘ระเบิดจากข้างใน’ โดยการหมู่บ้าน ชุมชนมีความเข็มแข้งก่อน  พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า ความพอเพียงคือ ‘พอเพียงที่ใจ’ ที่ไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรือมีใครจากภายนอกมากำหนดว่าควรทำหรือไม่อย่างไร แต่จะทำอย่างไรให้มิติ 'พอเพียงที่ใจ'สามารถเป็นไปมากกว่าคำพูด แต่สามารถต่อยอดสู่องค์ความรู้ที่สามารถไปสู่สังคมในวงกว้างและสู่เวทีสากลโดยมีหลักการพัฒนาที่ตรงธรรมเป็นพื้นฐาน

มูลนิธิมั่นพัฒนา: โครงการพัฒนาที่ตรงธรรม ปี 2560
play video
พัฒนาที่ตรงธรรม เพชรบุรี
play video
 พัฒนาที่ตรงธรรม 1
play video
พัฒนาที่ตรงธรรม 2
พัฒนาที่ตรงธรรม 3