facebook share
facebook share
อย่าให้ใครว่าไทย
 
สืบเนื่องด้วยบรรดาองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ต้องการเห็นประเทศมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ได้รวมตัวกันริเริ่มโครงการรณรงค์ Thailand Campaign ขึ้น ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย" อันเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่กระตุกให้คนบางกลุ่มในชาติ ให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดี สร้างจิตสำนึกและวินัยอันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ประเทศพัฒนาต่อไป โดยมุ่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกใน 4 มิติคือ การเงิน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งองค์กรก่อตั้งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา หอการค้าไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นอกจากนั้นยังได้เชิญองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ และสถาบันการเงิน เข้าร่วม "เครือข่ายอนาคตไทย" เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย" ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของเครือข่ายฯ โดยบัดนี้มีองค์กรตอบรับเข้าร่วม 120 องค์กร
โครงการรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย"

โครงการรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย"

ประเทศไทย ณ เวลานี้ต้องการพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศชาติต้องเผชิญหน้า ท้าทายอยู่ในเวลานี้

จากประเทศที่ครั้งหนึ่งมีศักยภาพจะก้าวสู่ 5 เสือแห่งเอเชีย บัดนี้ประเทศไทยกลับกลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย เศรษฐกิจและสังคมตกอยู่ในสภาวะเปราะบาง  ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำ ความฟุ้งเฟ้อ การทุจริตคอรัปชั่น ไร้วินัย ไม่เคารพสิทธิ ผลกระทบเชิงลบจากสื่อ ความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สถานะสังคมปัจจุบัน สะท้อนภาพพฤติกรรมสังคมไทยที่ขาดการบูรณาการมากว่า 50 ปี ได้ถูกอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกเข้าครอบงำอย่างขาดการป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันด้วยโครงสร้างสังคมประเทศที่เปิดกว้างอย่างไร้ข้อจำกัด  ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างน่าเป็นห่วง ได้สร้างความอ่อนแอต่อสังคมคนไทยเอง ทั้งเสียโอกาสในหลาย ๆ ด้านต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยมีความพร้อมด้วยทรัพยากรและด้วยศักยภาพของคนไทยซึ่งมีมากมายในทุก ๆ ด้านประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคนี้ที่เคยเป็นเป้าต่อการจับตามองของนานาประเทศและเคยได้รับการกล่าวขานถึงสิ่งดีงามและนิยมชมชื่นมานานัปการ เช่น วัฒนธรรมความเป็นชนชาติที่มี “อัธยาศัยไมตรี โอบอ้อมอารี” จนถูกกล่าวขานว่าเป็น “เพื่อน” ที่ดีของชาวต่างชาติ แม้แต่ “รอยยิ้ม” ที่สร้างความประทับใจต่อชาวโลก  ประเพณีการ “ไหว้”อย่างอ่อนน้อมคำต้อนรับ“สวัสดี” และ “อาหารไทย”ที่ลือลั่นเป็นอันดับหนึ่งในตลาดโลก สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน

บรรดาผู้มีความห่วงใยในภาคส่วนต่าง ๆ  จึงได้รวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายอนาคตไทย”เพื่อกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทัศนคติเชิงลบ  ลดเลิกนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ หันมามีจิตสำนึกที่ดี  มีวินัย สร้างภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมที่ดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้นที่จะทำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้

วิสัยทัศน์

ผลักดันวาระแห่งชาติเพื่อให้ “คนไทย” และ“ประเทศไทย” ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานความคิด ค่านิยม พฤติกรรม ในมิติเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างประเทศให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน พร้อมส่งผ่านประเทศให้กับลูกหลานต่อไป 

พันธกิจ

 1. รณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบ ลดเลิกนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยหันมามีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย ในมิติเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 2. บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพลังการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
 3. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

บทบาทและหน้าที่เครือข่ายอนาคตไทย

ด้วยศักยภาพพลังความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมดที่ได้ดำเนินการขณะนี้  ได้เข้าถึงความร่วมมือจากทุกฝ่ายลงสู่พื้นที่กลุ่มเป้าหมายนับล้านคนในทุกภูมิภาค เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้พัฒนาด้านความรู้และอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่เกื้อกูล มีวินัย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติเพื่อสังคม ให้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว เพื่ออนาคตของประเทศไทยจะยืนอย่างมั่นคงบนเวทีโลกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งโอกาสและวิกฤต ทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 

“เครือข่ายอนาคตไทย” จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนสังคมครั้งนี้ โดยหันกลับมามุ่งเน้นที่สังคมเมือง เนื่องจากสมาชิกเครือข่าย ส่วนใหญ่มีโครงการที่ขับเคลื่อนในสังคมชนบทมาก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยใหม่ด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ภูมิคุ้มกัน เพื่อจะให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ซึ่งพร้อมเปิดรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อช่วยผลักดันประเทศใน มิติเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่เข้าร่วมสามารถดำเนินบทบาทได้ดังนี้ 

 1. ร่วมกำหนดทิศทางรณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึกที่ดี  มีวินัย  ในมิติเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นการร่วมกันวางรากฐานให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
 2. บูรณาการแนวคิดของเครือข่ายอนาคตไทยเข้าไปในกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate  Social  Responsibility) ขององค์กรที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว หรือมีแผนจะดำเนินการ ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของทั้งองค์กรเครือข่ายและเครือข่ายอนาคตไทย
 3. ขยายผลการสื่อสารโครงการเพื่อสังคมขององค์กรเครือข่าย ผ่านช่องการประชาสัมพันธ์ของ เครือข่ายอนาคตไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องแนวทางของเครือข่าย
 4. ประสานความร่วมมือด้านการดำเนินกิจกรรม โดยขยายผลการสื่อสารเครือข่ายอนาคตไทย ผ่านช่องการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างองค์กรภายในเครือข่าย หรือในระดับองค์กรเครือข่าย

 

จุดเริ่มต้นการดำเนินงานปี 2558

 

บรรดาองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้รวมตัวกันริเริ่มโครงการรณรงค์ Thailand Campaign ขึ้น ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย" อันเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนบางกลุ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมที่เชิงลบ สร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยอันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศพัฒนาต่อไป โดยมุ่งส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกใน 4 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งองค์กรก่อตั้งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  มูลนิธิมั่นพัฒนา หอการค้าไทย  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นอกจากนั้นยังได้เชิญองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคประชาสังคม  สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ สถาบันการเงิน และกลุ่มสื่อมวลชน เข้าร่วม “เครือข่ายอนาคตไทย” เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย”  ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของเครือข่ายอนาคตไทย โดยบัดนี้มีองค์กรตอบรับเข้าร่วม ณ ปัจจุบันรวม 120 องค์กร

        โครงการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ต้องการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยกลยุทธ์ “หนามยอกเอาหนามบ่ง” ผ่านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบการรณรงค์หรือแคมเปญ (Campaign) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน พร้อมส่งผ่านให้คนรุ่นหลังต่อไป โดยมียุทธศาสตร์การทำงาน 2 ระดับ คือ ยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ ซึ่งเริ่มต้นการดำเนินงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ด้วยภาพยนตร์โฆษณา 4 เรื่อง สะท้อนพฤติกรรมเชิงลบของคนไทยในยุคปัจจุบัน ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด   ดังนี้

 1. ไทยหัวสูง พูดถึงคนที่มีรายได้น้อย แต่นิยมวัตถุ บ้าสินค้าแบรนด์เนม ใช้เงินเกินตัว จึงมีลักษณะเด่นคือ หัวสูงผิดปกติ

 

 1. ไทยผีเข้า คนอีกประเภทที่ปรกติเป็นคนดี แต่พอจับพวงมาลัยก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนละคน ขับรถ ไม่มีน้ำใจ ชอบปาดแซง ไม่ยอมให้ทาง และชอบหาเรื่อง อาการเหมือนถูกผีเข้า

 

 1. ไทยฮุบ เป็นกลุ่มคนที่ชอบคอรัปชั่น ทุจริต รับสินบน โกงชาติบ้านเมือง มีลักษณะเด่นคือ มีปากเหมือนปลา

 

 1. ไทยเท คนมักง่าย ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่ เช่น ตามที่สาธารณะ ทำให้บ้านเมืองสกปรก และสิ่งแวดล้อมเสียหาย จึงแทนลักษณะคนกลุ่มนี้เป็นมนุษย์หัวถังขยะ

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์สร้างการเรียนรู้  โดยการจัด งานมหกรรม “อย่าให้ใครว่าไทย....สัญจร” (Event) ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการจัดเวทีเสวนาในมหาวิทยาลัย เพื่อเอื้อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร นิทรรศการ และเสวนา ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

 

ครั้งที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิทรรศการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี และเสวนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

 

ครั้งที่ 3  จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ และเสวนา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ครั้งที่ 4  จังหวัดชลบุรี นิทรรศการ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา และเสวนา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ครั้งที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา นิทรรศการ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และเสวนาครั้งพิเศษที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการแถลงข่าวการเข้าร่วมโครงการฯ ของเทศบาลจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

 

ครั้งที่ 6  กรุงเทพมหานคร เวทีรายงานผลการดำเนินงาน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

 

 

นอกจากการดำเนินงานของเครือข่ายอนาคตไทยในภาพรวมส่วนกลางแล้ว ในภาพของแต่ละองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้มีการขับเคลื่อน Thailand Campaign: อย่าให้ใครว่าไทย ของตนเองอีกจำนวนมากโดยจัดทำ Campaign ในประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร หรือประเด็นที่เป็นความสนใจของตนเอง

ภาพตัวอย่างการขับเคลื่อนในประเด็นสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ขององค์กรเครือข่าย

 

 

การดำเนินงาน ปี 2559

การดำเนินงานปี 2559 ยังคงเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องใน 2 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างการรับรู้ และการเรียนรู้ หลังจากได้มีการสร้างกระแสให้เป็นที่สนใจและเกิดความตระหนักรู้ในปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสังคมไทยแล้วนั้น สำหรับปี 2559 จึงเน้นประเด็นเชิงลึกที่เป็นรูปธรรมในแง่ของวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน (ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ) โดยเฉพาะการปรับลดพฤติกรรมความฟุ้งเฟ้อของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติ ในการผลิตสื่อรณรงค์ และมีแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมเสวนาในมหาวิทยาลัย 10 แห่งทั่วประเทศ และ การจัดงาน MONEY TEEN EXPO ในหัวเมืองสำคัญของทุกภูมิภาค 4 แห่ง

นอกจากนั้น ในการดำเนินงานปี 2559 ยังมุ่งการขยายเครือข่ายอนาคตไทยไปสู่ระดับภูมิภาค ทั้งในระดับจังหวัด  และระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการขยายเครือข่ายสู่ระดับภูมิภาคมีการเริ่มต้นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นโดย เครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นผู้ริเริ่มการก่อตัว ได้แก่ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยขอนแก่น และหน่วยงานอื่น ๆ กว่า 20 องค์กร ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมที่จะขับเคลื่อนโครงการ Thailand Campaign อย่าให้ใครว่าไทย ภายในจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบในการนำแนวทางการรณรงค์ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค โดยได้มีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ 20 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดเวทีเสวนาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น กว่า 500 คน

พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายอนาคตไทย จ.ขอนแก่น และเวทีเสวนา “อย่าให้ใครว่าไทย” ตอน “คิดดี...มีตังค์” วันที่ 29 มีนาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น

 

 

หลังจากนั้น เครือข่ายอนาคตไทยได้มีความร่วมมือกับจังหวัดสงขลาโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานจังหวัดสงขลา และมูลนิธิบุคคลพอเพียงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสวนา “คิดดี มีตังค์” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งถือเป็นการเตรียมการที่ดีเพื่อเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต ให้กับกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 450 คน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยมีการแถลงข่าวร่วมกันก่อนงานเสวนาดังกล่าว

งานแถลงข่าวความร่วมมือเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดสงขลาและงานเสวนา “อย่าให้ใครว่าไทย” ตอน “คิดดี...มีตังค์” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 จังหวัดสงขลา

 

สำหรับการดำเนินงานในปี 2559 มีการเพิ่มเติมยุทธศาสตร์การทำงาน เป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์การร่วมแรง และจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย” 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ในงานมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายมาร่วมงานกว่า 100 ท่าน จาก 60 องค์กร และการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงองค์กรภาคีเครือข่ายที่มุ่งรณรงค์ในแต่ละมิติ (Get Together) ทำให้องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบกิจกรรมรณรงค์ขององค์กรที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถที่จะขอความร่วมมือซึ่งกันและกันในการที่จะดำเนินกิจกรรมภายในอนาคต ด้วยการแบ่งปันข้อมูล หรือเป็นวิทยากรให้ในบางประเด็นที่ต้องการจัดกิจกรรมภายในองค์กร (Share to Collaboration)

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย” 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

 

หลังจากงานสัมมนาเครือข่าย เพื่อการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายอนาคตไทยยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายครั้งที่ 1/2559 ชื่อกิจกรรม “อย่าให้ใครว่าไทยไม่รักษ์สิ่งแวดล้อม กับเครือข่ายอนาคตไทย ตอน ปลูกปะการัง ชมเต่า ไม่เอาขยะ” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2559 ณ เกาะไก่เตี้ย หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายผ่านการทำงานร่วมกันในกิจกรรมเก็บขยะและปลูกปะการังเทียม   และเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกันเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อรณรงค์ในประเด็น “อย่าให้ใครว่าไทย มักง่าย” ให้เป็นที่รับรู้ในสังคม  

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอนาคตไทยครั้งที่ 1/2559 “อย่าให้ใครว่าไทยไม่รักษ์สิ่งแวดล้อม กับเครือข่ายอนาคตไทย ตอน ปลูกปะการัง ชมเต่า ไม่เอาขยะ” เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2559 ณ เกาะไก่เตี้ย หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 

การดำเนินงานเพื่อขยายเครือข่ายสู่ระดับภูมิภาคล่าสุดของปี 2559 คือ การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจเครือข่ายอนาคตไทยร่วมกันระหว่างมูลนิธิมั่นพัฒนา ในนามเครือข่ายอนาคตไทย และเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดสุโขทัยภาคีเครือข่ายอนาคตไทย จ.สุโขทัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 36 องค์กรในพื้นที่ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” เพื่อร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก 4 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย และไร้สติ ในระดับจังหวัดและภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมกันนี้ชาวสุโขทัยยังได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้วยการร่วมใจรวมพลังเดินรณรงค์ และปฏิญาณตน “อย่าให้ใครว่าคนสุโขทัย ไร้วินัย”โดยมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกว่า 600 คน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย รวมทั้งจัดเวทีเสวนาและเวิร์กช็อป “คิดดี  มี..ตังค์” เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน  ให้มีหลักคิด หลักปฏิบัติ ในการใช้จ่ายเงินอย่างพอดี ไม่เกินตัวให้แก่คนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  

พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายอนาคตไทย จ.สุโขทัย และเวทีเสวนา “อย่าให้ใครว่าไทย” ตอน “คิดดี...มีตังค์” วันที่ 23 สิงหาคม 2559 จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

การดำเนินงานปี 2560

เนื่องด้วยสองปีที่ผ่านมานั้นเป็นการสร้างการรับรู้เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเห็นปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั้ง 4 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้แก่พฤติกรรม ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ผ่านเวทีเสวนา คิดดี...มีตังค์ ในสถานศึกษาในกรุงเทพฯ และภูมิภาคแล้วนั้น สำหรับการทำงานในปี 2560 เครือข่ายอนาคตไทยได้สร้างเครื่องมือเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดลักษณะนิสัยและพฤติกรรมในเชิงบวกได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพฤติกรรมความฟุ้งเฟ้อ โดยสื่อรณรงค์โครงการอย่าให้ใครว่าไทยปี 2560 ประกอบด้วย โปสเตอร์อย่าให้ใครว่าไทย ปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์

โปสเตอร์รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” มี 6 แบบ โดย 3 แบบแรกจะเป็นการรณรงค์ในด้านการลดเลิกนิสัยความฟุ้งเฟ้อ ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการออมเงินที่เป็นรูปธรรม ส่วนโปสเตอร์อีก 3 แบบ เป็นการรณรงค์ในประเด็น “อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง มักง่าย และ  ไร้สติ  

 

โปสเตอร์รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” 6 แบบ

   

ปฏิทิน คิดดี...มีตังค์ ส่งเสริมการออมซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษคือสามารถหยอดเงินเก็บได้จริงในปฏิทินและในแต่ละวันจะมีข้อความที่เป็นเทคนิคการออมเงิน และการบริหารจัดการทรัพยากรรอบตัว

ปฏิทิน “คิดดี...มีตังค์”

แอปพลิเคชั่น คิดดี...มีตังค์ บนสมาร์ตโฟน เป็นเครื่องมือช่วยเรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และการประเมินความเป็นไปได้ในการไปถึงเป้าหมายชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน ผ่านเมนูตั้งฝัน โดยมีการเสนอแนะแนวทางการไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านเมนูหา เมนูออม เมนูใช้ และปิดท้ายด้วยเมนูปฏิทิน คิดดี...มีตังค์ ในรูปแบบบนสมาร์ตโฟน   

 

แอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์

แอปพลิเคชัน "คิดดีมีตังค์" ช่วยคุณคิดเรื่องออมเงิน

ดาวน์โหลดฟรีได้เลยที่

App Store - iOS: https://goo.gl/GBlLLu

Google Play - Android: https://goo.gl/QPN07K

นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างได้มีการจัดทำคลิปวีดิโอโปรโมทปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย

คลิปวีดิโอโปรโมทปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์

 

    ลิงก์ : https://www.youtube.com/watch?v=vHFuTGL55bM

และมีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวสื่อการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 ตอน คิดดี...มีตังค์ ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ Life Style Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอนสื่อ โดยมีการเปิดตัว โปสเตอร์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ คลิปวีดิโอ และหนังโฆษณา คิดดี...มีตังค์ พร้อมกิจกรรมเสวนากับเหล่าศิลปิน ดารา ในเรื่องการใช้ชีวิตพอเพียง มีสไตล์ มีสตางค์

 

งานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวสื่อการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ Life Style Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน

        

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2660 เครือข่ายอนาคตไทยจัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอนาคตไทยกับเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดนครปฐม ณ ชั้น 2 หอประชุมปิ่นเกลียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครปฐมกว่า 30 องค์กร และในงานช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเวทีเสวนา “คิดดี มี...ตังค์” โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก “กระตุกคิด” เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบเตรียมออกไปใช้ชีวิตทำงานในอนาคต โดย วิทยากร นายณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย)  และช่วงที่สอง “จากบทเรียนสู่ชีวิตจริง” เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จริงจากแขกรับเชิญ อาทิ นายพิพัฒน์  อภิรักษ์ธนากร นายกีรติ  เทพธัญญ์ และนายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา) มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงชีวิตการเริ่มต้นทำงาน ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมกว่า 500 คน

พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายอนาคตไทย และเวทีเสวนา คิดดี มี...ตังค์ จ.นครปฐม วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  

การดำเนินงาน ปี 2561

เครือข่ายอนาคตไทยยังคงขับเคลื่อนภารกิจโดยดำเนินงานภายใต้  3 ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้  มีการรักษากระแสต่อเนื่อง โดยประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอนาคตไทย ช่วย Rerun clip “อย่าให้ใครว่าไทย online อย่างต่อเนื่อง 

 

องค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทยร่วมเผยแพร่สื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย”

 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ผ่าน Facebook เครือข่ายอนาคตไทย

โดยมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแฟนเพจประจำทุกเดือน

 

การเผยแพร่ข่าวสาร “อย่าให้ใครว่าไทย”และจัดกิจกรรมบน Facebook

 

พัฒนาแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ โดยมีการเพิ่มส่วนบัญชีรับ/จ่าย ver. 3.0.3

เพื่อพัฒนาเครื่องมือตัวช่วยในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับคนไทย

 

ยุทธศาสตร์สร้างการเรียนรู้  มีการทำงานในเชิงลึกโดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการเงินเพื่อบรรจุในรายวิชาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และจัดอบรม Train the Trainer ให้กับอาจารย์มรภ.นครปฐม (และม.ใกล้เคียง) เพื่อเป็นผู้สอนและขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปในมหาวิทยาลัย

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางด้านการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

การสร้างวินัยการเงินเครือข่ายอนาคตไทย โดยการขยายผลโมเดลการสร้างวินัยทางการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินกับองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ นำร่อง อย่างต่อเนื่อง โดยมีการขอความร่วมมือจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาเสริมหนุนภารกิจ ช่วยเหลือองค์กรนำร่องในการขับเคลื่อนการสร้างวินัยทางการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินในองค์กรของตน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)

 

การขับเคลื่อนโมเดลการสร้างวินัยทางการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงานของหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายฯ นำร่อง

 

ยุทธศาสตร์ร่วมแรง  ในปี 2561 เครือข่ายอนาคตไทยได้ระดมความร่วมมือของเครือข่ายโดยการเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมเป็น “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”  โดยในเบื้องต้นมีผู้สมัครทั้งหมด 38 คน และอยู่ระหว่างรอการทำกิจกรรมครั้งต่อไปร่วมกัน

 

รายชื่อองค์กรเครือข่ายอนาคตไทย

ติดตามรายละเอียด “โครงการรณรงค์อย่าให้ใครว่าไทย” เพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “เครือข่ายอนาคตไทย” 

 


โปสเตอร์รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” 6 แบบ 

 

 

วีดิโอ
play video
เพลงไทยสไตล์ โดย สิงโต นำโชค
เพลงไทยสไตล์ โดย สิงโต นำโชค
play video
 อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
play video
อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง
play video
อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย
play video
อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ
play video
อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม
อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม
play video
คิดดี…มีตังค์
คิดดี…มีตังค์
play video
มีวินัยและเพียร คิดก่อนกู้ ไร้หนี้มีปัญญา
มีวินัยและเพียร คิดก่อนกู้ ไร้หนี้มีปัญญา
play video
มีวินัยกับความเพียร ไร้หนี้ มีปัญญา
มีวินัยกับความเพียร ไร้หนี้ มีปัญญา
play video
มีวินัยห่างไกลหนี้
มีวินัยห่างไกลหนี้
แกลเลอรี่