facebook share
facebook share
เข้าใจคำว่า “พอ” คิดอย่าง “สร้างสรรค์” สร้าง “คุณค่า” ให้ตนเองและสังคม สู่ชีวิตแบบ “พอแล้วดี”

 

 

SUFFICIENCY ECONOMY

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชื่อว่าคนไทยทุกคน ต้องรู้จัก “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ของเราแน่ ๆ แต่ถ้ายังมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปลูกข้าวปลูกผักกินเอง ในพื้นที่เล็ก ๆ ใช้ชีวิตเรียบง่าย เพียงอย่างเดียว ก็ต้องขอบอกตรงนี้ว่า “ผิด!” เพราะความพอเพียงทางการเกษตรนั้นเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แต่แท้จริงแล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถที่จะนำมาสร้างสรรค์ ให้ก่อเกิด ความสุขใจ ความพอดี และความสมดุล ในชีวิตการทำงานไม่ว่าจะทั้งการใช้ชีวิตในเมืองหรือต่างจังหวัด หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า ถ้าเราอยากจะทำธุรกิจแล้วจะปรับใช้ความพอเพียงได้ไหม อย่างไร สำหรับธุรกิจจะอยากที่จะสร้างความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำได้อย่างแน่นอน โดย “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีแนวทางเป็น 3 หลักการ กับอีก 2 เงื่อนไข ที่เข้าใจได้ง่าย ๆ นั่นคือ

  1. รู้จักประมาณตัวเอง คือ เราต้องรู้จักประเมินและวิเคราะห์ตัวเองก่อน อะไรคือมากเกินไปและอะไรคือน้อยเกินไปสำหรับตนเอง เปรียบได้กับการทำ SWOT ในภาคธุรกิจ
  2. มีเหตุมีผล ไม่ว่าธุรกิจจะทำอะไร ควรคำนึงถึงเหตุและผลของการกระทำนั้น   ๆ อย่าคำนึงถึงเพียงคู่แข่งและพยายามจะทำตามเพียงอย่างเดียว เปรียบได้กับการทำ Strategic Management
  3. มีภูมิคุ้มกัน ในที่นี้นั่นหมายถึง เราต้องป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบกับเรา ดังนั้น การเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องคิดให้รอบคอบเช่นกัน เปรียบได้กับการทำ Risk Management

 

นอกจาก 3 หลักการข้างต้นแล้ว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีเงื่อนไขอีก 2 ประการที่ต้องใช้ควบคู่กันไป นั่นคือ “ความรู้” และ “คุณธรรม” ซึ่งในการทำธุรกิจใด ๆ ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องศึกษา โดยการมีความรู้นับว่าเป็น ”อำนาจ” อย่างหนึ่ง และ อำนาจที่ดีก็ควรมาพร้อมกับคุณธรรมและความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย

ดังนั้น ถ้าพิจารณากันแล้ว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่เคยบอกให้เราละทิ้งการทำกำไรแล้วไปอยู่อย่างอดสู เพียงแค่ให้ผ่านไปแต่ละวัน แต่เป็นแนวทางที่สอนให้เรารู้จักสมดุลและสามารถที่จะสร้างความสุข โดยอาจใช้ชีวิตหรูหราได้ในบางครั้งตามอัตภาพของตนเอง แต่ไม่ใช่ทำอะไรที่เกินกำลัง เกินพอดี หรือเบียดเบียนผู้อื่น ปัจจุบัน มีธุรกิจมากมายในประเทศไทยที่เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ “การมุ่งหาผลกำไร” เท่านั้น แต่เป็นการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้ และเรื่องราวของพวกเขาก็เป็นแรงบันดาลใจและน่าสนใจมากทีเดียว ทำให้เห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรก็สามารถที่จะใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียงได้ เมื่อพอแล้วชีวิตก็ดีเอง

 

VISION. AIM

วิสัยทัศน์ และ เป้าหมาย

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มีเป้าหมายที่จะนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาผสมผสานกับความสร้างสรรค์ (ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่ภาคเกษตรกรรม) นำมาต่อยอดในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสุข ความพอใจ และความสมดุล ให้กับทั้งการใช้ชีวิตในเมืองและต่างจังหวัดของผู้ประกอบการ จากสายของธุรกิจ Lifestyle Business เช่น ร้านคาเฟ่ เกสท์เฮ้าส์ ร้านแฟชั่น เป็นต้น โดยบ่มเพาะนักธุรกิจที่กำลังเติบโตเหล่านี้ให้รู้จัก จุดพอดีของชีวิต แล้วดีพอที่จะเอื้อเฟื้อต่อคนอื่น ซึ่งกลุ่ม The Creator ที่เข้าร่วมก็จะเป็นแบบอย่างที่เป็นบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจแบบพอเพียงให้กับผู้สนใจต่อไป เพื่อสร้างทัศนคติและวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

 

MISSION

พันธกิจ

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “The Creator” ที่เข้าร่วมทำธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และเป็นกลุ่มคนต้นแบบ ที่เป็นบทพิสูจน์ว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัชญาที่ใช้ได้กับเฉพาะภาคเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ กับหลากหลายอุตสหกรรม เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนในอนาคต

 

OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

เราต้องการสร้างสรรค์ให้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ถูกนำมาปรับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  • เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเกิดในทั่วทุกภูมิภาค
  • เพื่อสร้างต้นแบบคนรุ่นใหม่ที่พอเพียง ดำเนินชีวิตอย่างร่วมสมัย เป็น Active Lifestyle
  • เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ และภาพพจน์ของคำว่า “พอเพียง” ไม่ได้ใช้กับการเกษตรเท่านั้น
  • เพื่อกลับไปเป็นพลังให้ชุมชนสร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง

 

“พอเพียง” สู่ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

"พอแล้วดี" The Creator โครงการที่น้อมนำ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาผสมผสานเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันเป็นการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด ในการต่อยอดให้เกิดเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

เริ่มต้นจากการคัดสรร "พอแล้วดี" The Creator จากนักธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงด้านการเกษตร จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ Workshop จาก Trainer โครงการ "พอแล้วดี" The Creator ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดในองค์กรชั้นนำของประเทศ นำมาสู่การขับเคลื่อนของโครงการ “พอแล้วดี" The Creator รุ่นที่ 3 ปี 2561 มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน, โครงการ “พอแล้วดี" The Creator รุ่นที่ 2 ปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน และโครงการ “พอแล้วดี" The Creator รุ่นที่ 1 ปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 13 คน

 

 

พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 ปี 2559

รายละเอียดของ พอแล้วดี The Creator รุ่น 1 ปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 13 คน

 

พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ปี 2560

รายละเอียดของ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

 

พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ปี 2561

รายละเอียดของ พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

 

มาทำความรู้จักกับเหล่า Creator แต่ละคน
play video