คอลัมน์เวทีมั่นพัฒนา วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ตัวช่วยใหม่...บันทึกบัญชีรับจ่าย ได้แล้วที่

แอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตังค์

อ่านเนื้อหาแบบ PDF

 

เครือข่ายอนาคตไทยภูมิใจนำเสนอแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ โฉมใหม่ที่มาพร้อมเมนูบันทึกบัญชีรับจ่าย ให้คนไทยได้ก้าวไปอีกขั้น สนุกสนานกับการสร้างวินัยทางการเงินที่ทำได้ทุกที่บนสมาร์ทโฟนคู่กาย เผยหัวใจสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นวินัยทางการเงินคือการบันทึก รายรับ-รายจ่าย ประจำวัน

เครือข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ) โดย 6 องค์กรหลักผู้ริเริ่ม ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสภาหอการค้าไทย ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจำนวน 120 องค์กร

จากการเปิดตัวแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ เครื่องมือช่วยสร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ มีสไตล์ มีสตางค์ ผ่านเมนูต่างๆ ที่เสริมความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการการเงินให้กับผู้ใช้ โดยมีกระแสการตอบรับอย่างดี ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 100,000 ดาวน์โหลด และติดอันดับ 1 ฟรีแอปพลิเคชัน Categories หมวด Lifestyle เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา และสำหรับปี 2561 เครือข่ายอนาคตไทยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวช่วยการสร้างวินัยการเงินให้คนไทยใช้แล้วได้ผลจริง

แนวคิดตั้งต้นในการสร้างแอปพลิเคชันคิดดี...มีตังค์ คือการมองเห็นปัญหาพฤติกรรมความฟุ้งเฟ้อในสังคมไทย จึงต้องการจะสร้างเครื่องมือที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Financial Literacy) แบบง่าย ๆ  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน โดยมองว่าการสอนเรื่องการเงินจำเป็นต้องเริ่มด้วยความฝัน ความต้องการ สิ่งที่คนอยากได้ จึงเป็นที่มาของเมนูแรกซึ่งเป็นเมนูยอดฮิต ของแอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตังค์” คือ เมนูตั้งฝัน ซึ่งมีทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการให้รางวัลชีวิต เป้าหมายการมีเงินล้าน รถที่คู่ควรกับตัวฉัน ความสามารถในการกู้เงิน การออมเพื่อวัยเกษียณ บ้านในฝัน และ ทริปท่องเที่ยวในฝัน ซึ่งผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย และเงินออม เพื่อให้ระบบคำนวณและประมวลคำตอบออกมาเป็นผลลัพธ์ ซึ่งในทุกคำตอบ ล้วนมีนัยที่บอกให้รู้ว่าสถานภาพทางการเงินของตนเองมีความเหมาะสมที่จะตั้งเป้าหมายตามความต้องการที่มีอยู่ได้เพียงใด สามารถกระตุกความคิดให้กับผู้ใช้เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในระดับที่ตนเองต้องการ อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ใน เมนูหา เมนูออม และเมนูใช้ ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทางเรื่องการหารายได้เสริม การลงทุน การออม และการใช้เงินอย่างชาญฉลาด และยังมีเมนูปฏิทิน คิดดี...มีตังค์ ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ในเส้นทางความพอเพียง ซึ่งเป็นตัวอย่างกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มเงินออมที่สามารถทำได้ง่ายๆ มาให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันฯ ได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย

สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันฯ ในปี 2561 นี้ นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทย เล่าว่า กระบวนการทำงานของเครือข่ายอนาคตไทยมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอย่าให้ใครว่าไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2560 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ มีความเห็นว่าแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและควรมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และหากแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ง่ายๆ จะเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินและสร้างนิสัยการจดบันทึกให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชันฯ ได้มาก เพราะจุดเริ่มต้นที่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวินัยทางการเงินคือ การบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำวัน คณะทำงานฯ จึงได้นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันฯ ให้มีเมนูการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย

โฉมหน้าใหม่ของแอปพลิเคชันคิดดี...มีตังค์ ยังคงเมนูตั้งฝัน หา ออม ใช้ และปฏิทินคิดดี...มีตังค์ไว้ โดยมีการเพิ่มเติมเมนู “บัญชี” ซึ่งก็คือ บัญชีรับ-จ่าย โดยด้านในจะมีปุ่ม “รายรับ” “รายจ่าย” และ “เงินออม” เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าไปกรอกจำนวนเงินรายรับ รายจ่าย และเงินออมในแต่ละวันของตนเอง ซึ่งทั้งรายรับ รายจ่าย และเงินออม ก็จะมีประเภทให้เลือกว่าเป็นรายรับประเภทใด รายจ่ายที่จำเป็น หรือไม่จำเป็น และวัตถุประสงค์ของการออมว่าเป็นเรื่องอะไร และผู้ใช้สามารถเพิ่มประเภทของรายรับ รายจ่าย และเงินออมด้วยตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้เกิดการเรียนรู้ที่จะแยกแยะประเภทของค่าใช่จ่ายและมีเป้าหมายในการออมที่ชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลรายรับ รายจ่าย และเงินออม ในแต่ละวันของตนเองแล้ว สามารถเข้าไปในเมนูการจัดการ ซึ่งจะแยกย่อยเป็น การจัดการข้อมูลรายรับ การจัดการข้อมูลรายจ่าย การจัดการข้อมูลเงินออม ซึ่งจะแสดงรายการของรายรับ รายจ่าย และเงินออมแต่ละประเภท และสามารถกดปุ่มสรุปเพื่อดูกราฟค่าใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์แสดงแนวโน้มการใช้จ่ายของตนเองว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร นอกจากนั้น ยังสามารถดูสรุปข้อมูลภาพรวมสัดส่วนการใช้จ่ายแบบแยกประเภทว่ามีการใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้างเป็นสัดส่วนเท่าใดจากทั้งหมด 100% เพียงแตะที่แท่งกราฟค่าใช้จ่ายของสัปดาห์นั้นๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเองในเชิงลึกได้แบบสะดวกและง่ายดาย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตระหนักเห็นปัญหาการบริหารจัดการเงินของตนและเกิดการปรับปรุงแก้ไขหรือหาแนวทางใหม่ในการหา ออม และใช้เงินต่อไป โดยในเมนูการจัดการสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างละเอียดด้วยตนเอง ยังสามารถกดลิงค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์บัญชีรับจ่ายของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ทางอีเมล์ได้อีกด้วย

“เพื่อเพิ่มสีสันให้กับแอปพลิเคชันคิดดี...มีตังค์ ในเมนูบัญชีรับ-จ่าย เรายังใช้ภาพกระปุกหมูออมสินพร้อมข้อความโดนๆ เป็นตัวเดินเรื่องในการประเมินสถานการณ์ทางการเงินให้กับผู้ใช้ โดยภาพจะเปลี่ยนอารมณ์ไปตามสภาพการเงินที่ประเมินจากสัดส่วนของ รายรับ รายจ่าย และเงินออม ที่ผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลไว้ เช่น ถ้ารายจ่ายสูง รายรับต่ำ เงินออมต่ำ ก็จะมีภาพกระปุกหมูออมสินพร้อมข้อความ “ไหวเปล่า เดือนชนเดือน เตือนต้องออม” หรือหากมีรายรับสูง รายจ่ายต่ำ และมีเงินออมมาก ก็จะเป็นรูปกระปุกหมูออมสินยิ้มพร้อมข้อความ “เป๊ะปังอลังเวอร์ ลงทุนเพิ่มดีๆ เตรียมมีบัญชีหลายหลัก” เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของตนและชี้แนะแนวทางการจัดการที่เหมาะสมให้ และเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใช้ได้ด้วย” นายธาตรี กล่าว

เมนูบัญชีรับ-จ่าย ของแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ พร้อมให้ท่านได้นำไปใช้แล้วในวันนี้ โดยเครือข่ายอนาคตไทยจะประชาสัมพันธ์เมนูดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป รวมถึงกลุ่มพนักงานขององค์กรสมาชิกเครือข่ายและกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งล่าสุดได้มีการร่วมพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการเงินที่จะบรรจุเข้าไปในรายวิชาของนักศึกษาช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะนำแอปพลิเคชันนี้ไปเป็นสื่อการสอนและให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

เครือข่ายอนาคตไทยจะยังคงเดินหน้าต่อไปในการทำทุกภารกิจเพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างวิถีชีวิตใหม่ของคนไทย ให้ไปสู่วิถีความพอเพียงอันเป็นวิถีแห่งปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารรณรงค์หรือการพัฒนาตัวช่วยและการทำงานเชิงลึกเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะเห็นสังคมไทยเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ และสื่อรณรงค์อื่นๆ ของเครือข่ายอนาคตไทยได้ที่ Facebook "เครือข่ายอนาคตไทย" (https://www.facebook.com/เครือข่ายอนาคตไทย) และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ได้แล้วที่ App Store / Play Store หรือ Scan QR Code เพื่อ Download Application