facebook share
facebook share
เว็บไซต์การบริหารองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิมั่นพัฒนา และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th ซึ่งรวมรวมข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถอยู่ร่วมกับส่วนอื่น ๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน

สำหรับเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สะสมมากว่าหนึ่งทศวรรษของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ และประเมินการบริหารงานองค์กรของตนเองว่ามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึ กับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ สำหรับนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยเว็บไซต์ ประกอบด้วยรายละเอียดของแนวทางการบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 7 สายงาน ได้แก่

  1. การจัดการวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีค่านิยมร่วมความดี ซึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรม
  2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการกำหนดสมรรถนะหลักตามค่านิยมร่วมแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนา การประเมินผล การทำงาน และการเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
  3. การจัดการการตลาด มีนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ชัดเจน โดยนำความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และบริบทของสังคม มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับมีระบบประเมินความพึงพอใจและการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้พัฒนาสินค้า ที่สำคัญต้องตั้งราคาอย่างยุติธรรมตามกลไกการตลาด และรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดด้วยภาพลักษณ์และลักษณะของสินค้าที่เป็นประโยชน์ และปลอดภัย
  4. การจัดการการผลิตและบริการ คำนึงถึงผู้อื่นรวมถึงผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน เพื่อให้มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี พร้อมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบโรงงาน หรือแหล่งผลิตสินค้า โดยลดของเสีย มลพิษ การสร้างเครือข่าย
  5. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีแหล่งข้อมูลและคนรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  6. การจัดการการเงินการลงทุน ไม่ใช้กลยุทธตัดราคาเพื่อโจมตีตลาดของคู่แข่ง แต่ใช้ยุทธศาสตร์การลงทุนที่เข้าใจในแนวโน้มระยะยาว และต้องมีนโยบายปันผลกำไรเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  7. การจัดการความเสี่ยง มีวางแผนกำลังคน ประเมินศักยภาพ และพัฒนาพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และมีคณะทำงานประเมินความเสี่ยงในองค์กรอยู่ตลอดเวลา

“นอกจากข้อมูลรายละเอียดแนวทางการบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ภายในเว็บไซต์ยังมีฟังก์ชั่นการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับนำไปเป็นแบบอย่างพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จำแนกตามสายงานธุรกิจหลัก 7 สายงานข้างต้น” โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของแต่ละสายงานจากองค์กรตัวอย่าง และนำมาพัฒนาเป็นแบบประเมินตนเองขององค์กรธุรกิจ

“แบบทดสอบในการประเมินตนเองนี้ถูกออกแบบในลักษณะเกณฑ์การประเมิน (Rubric) เพื่อให้เข้าใจง่าย และสะดวกในการรวมคะแนน เพื่อนำไปประมวลผล ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยคลิกที่ไอคอนทดลองประเมิ นองค์กรตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา”

สามารถใช้งานเพื่อเรียนรู้ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง และทดลองประเมินองค์ตนเองได้ที่เว็บไซต์ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Business) http://seb.cm.mahidol.ac.th หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

 

 

 


 

 

 

ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง

จะเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นในการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถอยู่ร่วมกันกับส่วนอื่น ๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืนนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

แนวทางปฎิบัติ

ธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถอยู่ร่วมกับส่วนอื่น ๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสายงานดังกล่าวได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

การจัดการวัฒนธรรมองค์กร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการการตลาด

การจัดการการผลิตและบริการ

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การจัดการการเงินการลงทุน

การจัดการความเสี่ยง

 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น การดำเนินธุรกิจตามสายงานดังกล่าวยังถูกแบ่งออกเป็น 1) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และ 2) กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อม โดยผู้เรียนสามารถฝึกประเมินองค์กรธุรกิจตามขนาดธุรกิจของตนเอง เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนแก่ธุรกิจของตน เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนแก่ธุรกิจของตนได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

 

 

การประเมินองค์กรธุรกิจ

หลังจากการเก็บข้อมูลจากองค์กรธุรกิจ ผู้ประเมินจะเริ่มจากแบบประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติ ลักษณะของความคล้ายคลึงหรือไม่คล้ายคลึงของแนวทางปฏิบัติต่างๆ การให้คะแนน โดยจะมีข้อสังเกตและข้อแนะนำจากการเก็บข้อมูลขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอี

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ

เป็นการรวบรวมคลังความรู้ทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดีโอ จากทั้ง Facebook Fan Page และ YouTube Channel รวมถึงการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และขยายผลในภาคส่วนต่างๆ เช่น มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงาน กปร. มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม