facebook share
facebook share
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฉบับภาษาไทย
"เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs)

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้เผยแพร่ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยเป้าหมายทั้ง 17 ข้อมีดังนี้

 1. ขจัดความยากจน
 2. ขจัดความหิวโหย
 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 4. การศึกษาที่เท่าเทียม
 5. ความเท่าเทียมทางเพศ
 6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 10. ลดความเหลื่อมล้ำ
 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก UN Thailand และติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ 

เรื่องราวอื่นๆ