facebook share
facebook share
รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise
รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise

รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำปีนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมของสังคมโลก

นาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก กล่าวในบทนำในรายงานดังกล่าวว่า การศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวของการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเชิงระบบที่หยั่งรากลึกของสังคม

ประธานธนาคารโลก กล่าวในบทนำในรายงานดังกล่าวว่า การศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวของการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเชิงระบบที่หยั่งรากลึกของสังคม
โดยได้เสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการเรียนรู้ มากไปกว่าการจัดให้มีการศึกษาภายในโรงเรียนเพียงเท่านั้น โดยเสนอยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ประการได้แก่

1) จัดให้มีการประเมินการเรียนรู้เพื่อกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาที่จริงจัง ด้วยการกำหนดมาตรฐานในการประเมินการเรียนรู้ต่าง ๆ
2) การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยแท้จริง ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างผู้สอนและผู้เรียนภายในห้องเรียน
3) ประสานการทำงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของทั้งระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการศึกษา หรือการสนับสนุนทางนโยบายทางการเมือง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยให้การเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นได้จริง

 

ติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

เรื่องราวอื่นๆ