facebook share
facebook share
ไกด์ไลน์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ เพื่อการเติบโตไปด้วยกัน
หนังสือแผนที่นำทาง Localizing SDG
ชวนศึกษา "แผนที่นำทางฉบับย่อเพื่อพัฒนา sdg ในระดับพื้นที่: การดำเนินการและการติดตามผลในระดับท้องถิ่น" ซึ่งโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) แปลและเรียบเรียงมาจากเอกสารที่จัดทำโดย Global Taskforce of Local and Regional Governments เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นสามารถนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ โดยคำนึงถึงบริบทเชิงพื้นที่และยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
 
โดยเอกสารนี้มีทั้งหมด 4 ส่วนได้แก่
 
ส่วนที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 
ส่วนที่ 2 การรวบรวมบทเรียนและความคิดเห็นจากท้องถิ่นเข้าไปในยุทธศาสตร์ SDGs ระดับประเทศ 
 
ส่วนที่ 3 การนำ SDGs ไปปฏิบัติจริง
 
ส่วนที่ 4 การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ
 
ในส่วนที่ 1 ได้กล่าวสรุปถึงบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นไว้ว่า ควรผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในกรอบการดำเนินงานเชิงนโยบาย และดำเนินกิจกรรมการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เรื่อง SDGs ทั้งบนแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วและช่องทางใหม่ ๆ รวมทั้งสื่อกระแสหลักใน Social Media และอาศัยกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น โดยไม่ทิ้งเรื่องมุมมองความเท่าเทียมทางเพศและการใช้ประโยชน์จากระบบการศึกษา โดยเสนอให้มีทูตทางด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง
 
ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยให้ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสะท้อนความต้องการและความกังวลของท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
 
ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดยระบุความต้องการของพื้นที่ด้วยการพิจารณาจากแผนงานและโครงการที่มีอยู่ และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานของพื้นที่กับแผนระดับประเทศ
 
ส่วนที่ 4 กล่าวถึงการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับท้องถิ่น และการพัฒนาชุดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติ
 
ติดตามอ่านเอกสารโดยละเอียดได้ที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
เรื่องราวอื่นๆ