facebook share
facebook share
คู่มือการใช้งาน ตราสัญลักษณ์ (logo) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คู่มือการใช้งาน ตราสัญลักษณ์ (logo) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เชิญชวนดาวน์โหลดและศึกษาคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ (logo) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs)
 
เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติ ได้เผยแพร่คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ (logo) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Developmemt Goals: Guideline for the Use of SDG logo, Including the Colour Wheel and 17 Icons สำหรับหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วโลก 
 
ในคู่มือดังกล่าวได้ระบุถึงหลักเกณฑ์การนำสัญลักษณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 17 ไอคอนไปปรับใช้ในการสื่อการและการทำกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการขับเคลื่อนงานทั่วโลกเพื่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายที่ประกาศใช้เป็นกรอบการพัฒนาของโลกโดยการรับรองจาก 196 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน ปี 2558 ซึ่งใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 
 
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ประกอบไปด้วย การนำตราสัญลักษณ์ไปวางบนพื้นสี, วัสดุ, บริบทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม, ข้อห้าม, และการวางตราสัญลักษณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนคู่กับตราสัญลักษณ์ของเจ้าภาพผู้จัดทำสิ่งพิมพ์หรือดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ  
 
ทั้งนี้ได้มีการปรับไอคอนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 10 เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ จากการวางเครื่องหมาย = กลางวงกลม เป็นเครื่องหมาย = วางอยู่กลางลูกศรสามเหลี่ยมที่ชี้ไปทั้ง 4 ทิศ ด้วย
 
สำหรับหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ที่นี่
 
หน่วยงานอื่นนอกสังกัดขององค์การสหประชาชาติสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ที่นี่
 
ดาวน์โหลดคำอธิบายการใช้งานคู่มือได้ที่นี่ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก​ องค์การสหประชาชาติ
เรื่องราวอื่นๆ