facebook share
facebook share
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 59 จาก 156 ประเทศในเรื่องความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2561
รายงาน SDGs Index and Dashboards ประจำปี 2561

จากรายงาน SDGs Index and Dashboards ประจำปี 2561 จัดทำโดยเครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ที่เปิดตัวเมื่อวานนี้ (9 ก.ค. 61) ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 59 เลื่อนลงมาจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับที่ 55 จากการวัดสถานะความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายภายในปี 2573 จากประเทศที่สำรวจทั้งหมด 156 ประเทศทั่วโลก โดยในเดือนกันยายน 2558 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศลงมติรับรอง เพื่อใช้ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" หรือ Sustainable Development Goals - SDGs เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกเป็นเวลา 15 ปี (2558-2573)

 

ผลการจัดอันดับความก้าวหน้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่

สิงคโปร์ อันดับที่ 43 
มาเลเซีย อันดับที่ 55 
เวียดนาม อันดับที่ 57
ไทย อันดับที่ 59
ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 85 
อินโดนีเซีย อันดับที่ 99 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดับที่ 108 
กัมพูชา อันดับที่ 109
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า อันดับที่ 113

ในส่วนของประเทศไทยได้คะแนนรวมในปีนี้เท่ากับ 69.2 ต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยที่ได้ 69.5 คะแนน

 

SDSN ได้แบ่งสีของการจัดอันดับความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ดังนี้

สีเขียว ดำเนินไปได้ด้วยดี
สีเหลือง มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
สีส้ม มีภาวะชะงักงัน
สีแดง มีพัฒนาการต่ำลง

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศไทยกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี (สีเขียว) ได้แก่

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไทยทำได้ดีขึ้น ได้แก่

เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียว) 
เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก (เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม)

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชะงักงัน ได้แก่

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชะงักงันและตกต่ำลง ได้แก่

เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม)

เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม)

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม)

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม)

เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง)

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม)

เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม)

เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง)

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะบรรลุได้ทันเวลาและยังคงต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ได้แก่

เป้าหมายที่ 2 ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร (สีแดงเหมือนกับปีที่แล้ว)

เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (สีแดงเหมือนกับปีที่แล้ว)

เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม, นวัตกรรม, และโครงสร้างพื้นฐาน (สีแดงเหมือนกับปีที่แล้ว)

เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สีแดงเหมือนกับปีที่แล้ว)

เป้าหมายที่ 16 สังคมที่สงบสุข, ยุติธรรม, และไม่แบ่งแยก (สีแดงเหมือนกับปีที่แล้ว)

 

ตัวชี้วัดของประเทศไทยที่ได้คะแนนดีขึ้น ได้แก่ จำนวนคนจนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินต่ำกว่า 1.90 เหรียญสหรัฐต่อวัน, อัตราการเป็นโรคอ้วน, อัตราผลผลิตต่อไร่, อัตราการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรและการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด, อัตราการตายของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี, จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV, อายุขัยเฉลี่ยของประชากร, อัตราการได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกในเด็กทารก, ความสุขของประชากรรายบุคคล หรือความสุขตามอัตวิสัย, การคุมกำเนิด, การใช้แรงงานของสตรี, อัตราการเข้าถึงน้ำสะอาดของประชากร, อัตราการได้รับบริการสาธารณสุขพื้นฐาน, เข้าถึงไฟฟ้า, การปรุงอาหารด้วยเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด, การเข้าถึงบริการทางการเงินการธนาคาร, อัตราการว่างงาน, ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตของประชากร, การใช้ Broadband และโทรศัพท์เคลื่อนที่, ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ, สุขภาพของท้องทะเลและมหาสมุทรเรื่องการประมง, การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำลง ได้แก่

• เป้าหมายที่ 2 ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร

- ร้อยละของภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี Prevalence of wasting in children under 5 years of age (%)
ร้อยละ 6.7

• เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

- อัตราเจริญพันธุ์ในผู้ใหญ่ (อัตราการเกิดต่อสตรี 1,000 คนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี) Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) 
51.8 คะแนน

• เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

- ร้อยละของการเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา Net primary enrollment rate (%)
ร้อยละ 89.6

• เป้าหมายที่ 5 สร้างความเท่าเทียมทางเพศ สตรี และเด็กหญิงทุกคน

- จำนวนที่นั่งของสตรีในรัฐสภา Seats held by women in national parliaments (%) 
4.8 คะแนน

• เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

- คุณภาพของโครงสร้างสาธารณูปโภคโดยรวม Quality of overall infrastructure (1 = extremely under developed; 7 = extensive and efficient by international standards)
4.1 คะแนน

• เป้าหมายที่ 11 สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย

- อัตราการกระจายของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กต่ำกว่า PM2.5 ในเขตเมือง Annual mean concentration of particulate matter of less than 2.5 microns of diameter PM2.5 in urban areas 
26.4 คะแนน

• เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากพลังงานมวลรวม Energy-related CO2 emission per capita
4.6 คะแนน

• เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

- ความสะอาดของน้ำทะเล Ocean Health Index-Clean Water (0-100)
54.3 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ยังคงมีการจับปลาโดยวิธีใช้อวนลาก Fish caught by trawling
ร้อยละ 17.7

• เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก

- อัตราการอยู่รอดของสปีชีส์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ Red list index of species survival (0-1)
0.8 คะแนน

• เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก

- ประชากรรู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินทางเพียงลำพังในตอนกลางคืนในเมืองหรือในย่านที่อยู่อาศัยของตน Population who feel safe walking alone at night in the city or area where they live (%)
66 คะแนน

- ความมีประสิทธิภาพของรัฐบาล Government Efficiency (1-7)
3.7 คะแนน

 

หมายเหตุ: คณะผู้จัดทำรายงานได้ระบุไว้ในเอกสารว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาประมวลเป็นรายงานฉบับนี้ ได้มาจากทั้งแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยข้อมูลส่วนใหญ่มาจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก, องค์การอนามัยโลก, องค์การอาหารเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติ, ฯลฯ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยการสำรวจในระดับครัวเรือน และข้อมูลจากองค์การพัฒนาภาคเอกชนต่าง ๆ รวมถึงเอกสารทางด้านวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ตามช่องทางที่ได้รับการยอมรับต่าง ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทำได้หมายเหตุุไว้อีกว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณ จึงไม่แนะนำให้เปรียบเทียบผลที่ออกมาของปีนี้กับ 2 ปีที่ผ่านมา

 

สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่ 
ชม interactive board ได้ ที่นี่ 

เรื่องราวอื่นๆ