facebook share
facebook share
previous
next
ธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โรงแรม เซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
มูลนิธิมั่นพัฒนาและวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มูลนิธิมั่นพัฒนาและวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดงานสัมมนา "ธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมเพื่อนำแนวทางปรัชญาดังกล่าวไปใช้ผลักดันธุรกิจให้มีความยั่งยืนในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเผยแพร่ตัวชี้วัดธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

วิดีโอ
play video
สัมมนาธุรกิจยั่งยืน
สัมมนาธุรกิจยั่งยืน
play video
สัมมนาธุรกิจยั่งยืน
สัมมนาธุรกิจยั่งยืน
แกลเลอรี่