facebook share
facebook share
previous
next
งานเชิดชูเกียรติ ผู้นำพลังปัญญา
กรุงเทพฯ
โครงการพลังปัญญา

งานเชิดชูเกียรติผู้นำพลังปัญญา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โครงการพลังปัญญาได้จัดงานเชิดชูเกียรติ “ผู้นำพลังปัญญาต้นแบบ” โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา เป็นประธานในงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำพลังปัญญาต้นแบบ 280 คน ที่ได้คะแนนระดับสูงตลอดการอบรม 80 ชั่วโมง  ภายในงานยังมีเสวนาที่ทั้งสนุกและน่าสนใจ เช่น เสวนา "พลังปัญญา..เปลี่ยนชีวิต พลิกดินให้เป็นดาว"  ที่ผู้นำเกษตรกร มาร่วมกันเสวนาอย่างออกรส และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเกียรตินิยมมีดังนี้

 

นายกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์ พระอธิกรสมชาติ ฐิติปัญโญ
นายมานะ ซอสูงเนิน นายวิทูรจ์ สกุลบุญแก้ว
นายเอก สมใจ นายจักริน เป็นบุญ
นางดุษฎี วรรณสุทธิ์ นายสุรัตน์ รุกขรัตน์
นายเจริญ สุขวิบูลย์ นางทองดี โพธิยอง
นางนรินทร์ จงกล นางอำภา รุกขรัตน์
นายเจริญ วันไธงสง จ.ส.อ.ชัยวิชิต แฟสันเทียะ
นางบรรทม สาดกระโทก จ.ส.อ.พนมกร จรโคกกรวด
นางสวัสดิ์ ศรีหาผล นายธงชัย นิกร
นางดวงจันทร์ จำปามูล นายประสิทธิ์ นาหอคำ
นายภัทรพล แก้วป้องปก พ.ต.ทวีศักดิ์ ยาวิชัย (หริรัก)
นางสาวบัวลี บุดดีคำพา นายสิน สมบัติตรา
นายบุญชู ลาดเมือง นายรุ่งโรจน์ เดชะผล
นายวีระ สิทธิสาร จ.ส.อ.โกเมศ นิ่มแสง
นางเดือนเพ็ญ ทิศรักษ์ นายสายชล จันทร์วิไร

 

แกลเลอรี่