facebook share
facebook share
previous
next
งานเชิดชูเกียรติ ผู้นำพลังปัญญาต้นแบบ
กรุงเทพฯ
โครงการพลังปัญญา

มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ กองทัพบก บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหอการค้าไทย จัดพิธีเชิดชูเกียรติ "ผู้นำพลังปัญญาต้นแบบ" หลักสูตรสำหรับครูทหารและผู้นำชุมชน ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้แทนจากกองทัพบก และรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา รวมทั้งผู้แทนจากภาคีร่วม เป็นผู้มอบเข็ม และเกียรติบัตรพลังปัญญา ให้กับ ผู้นำพลังปัญญาต้นแบบ 
ดูรายชื่อทั้งหมด

กำหนดการพิธีเชิดชูเกียรติ “ผู้นำพลังปัญญาต้นแบบ”
 
08.30 น.

ลงทะเบียน

 
09.00 น.

เริ่มงานพิธีเชิดชูเกียรติ

 
09.10 น.

พิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรพลังปัญญา โดย ผู้แทนกองทัพบก ประธานกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา และผู้แทนองค์กรภาคีร่วม

 
10.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ “พลังปัญญา สร้างชีวิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน” โดย ผู้บัญชาการทหารบก และผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา

 
10.40 น.

รับประทานอาหารว่าง

 
11.00 น.

เสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ “พลังปัญญา...เปลี่ยนชีวิตสำเร็จ ได้อย่างไร” โดย ผู้นำพลังปัญญาที่ประสบผลสำเร็จในการพลิกชีวิต
พระอธิการสมชาติ ฐิติปัญโญ / คุณเจริญ สุขวิบูลย์ / คุณสุกานดา ศรีวิชัย คุณวิฑูรจ์ สกุลบุญแก้ว / คุณดุษฎี วรรณสุทธิ์

 
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 
14.00 น.

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ” โดย ทหารนักพัฒนา และนักธุรกิจ SME

 
15.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 
16.00 น.

Talk Show พิเศษ “พลิกชีวิตด้วยปัญญา” โดย พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑุฒโน และ พระอาจารย์สุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ จาก วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

 
18.00 น.

งานเลี้ยงอาหารค่ำ พร้อมบรรเลงเพลง โดย วงดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก และการแสดงของผู้นำพลังปัญญา

 
20.00 น.

ผู้นำพลังปัญญา เดินทางกลับที่พัก

วิดีโอ
play video
งานเสวนาพลังปัญญาเปลี่ยนชีวิต1
งานเสวนาพลังปัญญาเปลี่ยนชีวิต1
งานเสวนาพลังปัญญาเปลี่ยนชีวิต1
play video
งานเสวนาพลังปัญญาเปลี่ยนชีวิต2
งานเสวนาพลังปัญญาเปลี่ยนชีวิต2
แกลเลอรี่