facebook share
facebook share
previous
next
พอเพียงเพื่อยั่งยืน จากไทยสู่สากล
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ. นครปฐม
มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ TICA, CMMU, ISL, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

(14 พ.ค. 60) ผู้บริหารระดับสูงตัวแทนของ 16 ประเทศจากทวีปอัฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) ที่มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), Institute of Sustainable Leadership (ISL), Macquarie University ประเทศออสเตรเลียร่วมกันจัดขึ้น
หลักสูตรการอบรมดังกล่าวมุ่งสืบสานแนวคิดของความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกประเทศกลุ่ม 77 ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศตามบริบทในพื้นที่
การอบรมรุ่นแรกนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ. นครปฐม ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2560 โดยจะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนาด้วยการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการในพระราชดำริ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชน อาทิ

  • โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
  • โครงการสามพรานโมเดล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว จ.นครปฐม
  • โรงเรียนวัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  • SCG Packaging Plant อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หลักสูตร STiSD ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงตัวแทนของ 16 ประเทศคู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยจากทวีปอัฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และ Institute of Sustainable Leadership (ISL) ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อมุ่งสืบสานแนวคิดของความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์และศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่นี่ http://www.stisdprogram.com/web/

 

การฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD)
 
14 พฤษภาคม 2560

ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร STiSD ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงตัวแทนของ 16 ประเทศจากทวีปอัฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) ที่มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), Institute of Sustainable Leadership (ISL), Macquarie University ประเทศออสเตรเลียร่วมกันจัดขึ้น

หลักสูตรการอบรมดังกล่าวมุ่งสืบสานแนวคิดของความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกประเทศกลุ่ม 77 ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศตามบริบทในพื้นที่

 
15 พฤษภาคม 2560

สามพรานโมเดล - บ้านหัวอ่าว

การลงพื้นที่วันแรกของโครงการอบรม หลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD)   ผู้เข้าอบรม ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการสามพรานโมเดล ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวอ่าว จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจุดเด่นที่การพัฒนาชุมชนด้วยการสนับสนุนให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และยังให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การเปิดโอกาสให้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรถึงมือผู้ซื้อโดยตรง และการรับซื้อผลผลิตในราคาประกันที่ยุติธรรม ก่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานในชุมชนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ผ่าน 5 ฐานสาธิต ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และการปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชวา ซึ่งความสนใจเป็นพิเศษนั้นจะอยู่ที่ความเรียบง่ายแต่ได้ผลดีของสูตรและกระบวนการต่างๆ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังเห็นว่าภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า คู่ควรแก่การบันทึกไว้เป็นหลักแหล่งเพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนได้ศึกษาในวงกว้างต่อไป

 
16 พฤษภาคม 2560

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การลงพื้นที่วันที่สองของโครงการอบรม หลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะ และการบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยวิธีธรรมชาติช่วยเหลือธรรมชาติ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผ่านการเยี่ยมชมสถานีเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบัดบัดน้ำเสียชุมชนทั้ง 5 วิธี ได้แก่ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม กล่องคอนกรีตกำจัดขยะ และระบบแปลงพืชป่าชายเลน ซึ่งเทคโนโลยีการบำบัดเหล่านี้ถือว่ามีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพง และที่สำคัญคือ การให้ธรรมชาติช่วยบำบัดธรรมชาติด้วยกันเอง เป็นระบบการบำบัดทีส่งผลดีในระยะยาว และมีความยั่งยืนที่สุด

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาบรรยายทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะของโครงการฯ แบบเจาะลึก รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอย่างเป็นกันเอง โดยศาสตราจารย์ ดร.เกษมได้ให้ข้อคิดที่สำคัญว่า การบริหารจัดการพื้นที่นั้น ต้องมองให้ใหญ่และกว้างเข้าไว้ หากสามารถเชื้อเชิญให้ชุมชนต่างๆ เข้ามามีส่วนรวมได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากขึ้นเท่านั้น

 
17 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนวัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) ได้ลงพื้นที่เรียนรู้และสัมผัสการปรับใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสองแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งด้านการพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาชุมชน
จากการเยี่ยมชมโรงเรียนวัดดอนทราย จังหวัดราชบุรี หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ชมฐานกิจกรรมนอกห้องเรียนที่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้มีส่วนร่วม อาทิ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น และโรงสีข้าว โดยแต่ละกิจกรรมนั้นต่างก็ช่วยฝึกให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญคือ สามารถคิด วิเคราะห์ และลงมือทำตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตั้งแต่เยาว์วัย เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งตัวนักเรียนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชน ให้มีความรู้ มีคุณภาพและมีหลักคิดของความพอเพียงนั้น ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ช่วงให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวได้มากที่สุด
ต่อมา ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดราชบุรี สัมผัสการมีส่วนร่วมกันอย่างเข้มแข็งและการแบ่งปันภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวบ้านอัมพวา ทั้งการทำสวนมะพร้าวและพืชท้องถิ่นอื่นๆ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว โดยเฉพาะการทำน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิม, การเปิดร้านจำหน่ายสินค้า, ทำแหล่งท่องเที่ยว ไปจนถึงเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษา ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่ช่วยเกื้อหนุนกัน เป็นวงจรสร้างทั้งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม

 
17 พฤษภาคม 2560 (ช่วงเย็น)

บ่มเพาะความเอื้ออาทรและแบ่งปัน สร้างทักษะสำคัญในชีวิต คือการศึกษาที่ยั่งยืน

ในช่วง Dinner Talk: Food for Thought นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  ได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) ที่สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม วันที่ 17 พ.ค. 60 ว่า

การศึกษาที่ดีไม่ควรมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนเพียงเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต (life skills) ที่จะทำให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่รอดและทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงได้มากขึ้น 

“การศึกษาที่ดี ไม่ใช่การให้นักเรียนมุ่งแต่เรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว” 

(To have good education, don’t over educate yourself.)

โดยนายมีชัยกล่าวว่า ลักษณะอันพึงประสงค์ควรประกอบด้วย การมีความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ โดยง่าย มีความเต็มใจในการให้และแบ่งปันซึ่งกันและกันในสังคม และได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานของ “โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา” ที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เกิดจากแนวคิดที่มุ่งหวังปรับวิธีการเรียนการสอนที่เคยมีมาในระบบการศึกษาไทย บนปรัชญา 'การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์' ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่พัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตวิญญาณ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ในโรงเรียนดังกล่าว ไม่มีการจัดลำดับความสามารถผู้เรียน และพ่อ แม่ ผู้ปกครองจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกับลูก เป็นโรงเรียนที่ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีการนั่งสมาธิทุกเช้า ช่วยกันทำการบ้านเป็นกลุ่ม นักเรียนเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการคัดเลือกครูผู้สอนโดยคณะนักเรียนด้วย มีการฝึกทักษะอาชีพหลายอย่าง ได้แก่ การทำธุรกิจและจัดการงบประมาณ การเจรจาการค้า การทำบัญชีครัวเรือน การกู้ยืมเงินเพื่อการสร้างรายได้ การดูแลสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน การคิดนอกกรอบเพื่องานด้านการสร้างสรรค์ต่างๆ เป็นต้น โดยกิจกรรมทั้งหมดดำเนินบนพื้นฐานของความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เช่นกัน

ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองใน “โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา” สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการปลูกต้นไม้ หรือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนชั่วโมงได้ 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร STiSD จาก 16 ประเทศต่างประทับใจและชื่นชมการบรรยายของนายมีชัย โดยกล่าวว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้มาฟังตัวอย่างการปฏิบัติจริงจากผู้นำตัวจริง (true leader) และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับงานด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนโดยเริ่มที่เด็ก-เยาวชน อย่างแท้จริง

 
18 พฤษภาคม 2560

SCG Packaging Plant อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยในวันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร Sufficiency Thinking for Sustainable Development (STiSD) จากนานาประเทศ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SCG Packaging ของ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ไม่คิดแต่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียว

ที่ศูนย์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำทรัพยากรทั้งวัตถุดิบและพลังงานกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำนุบำรุงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการประกอบธุรกิจ ไม่ใช่เพียงผู้ประกอบการเท่านั้น

 
19 พฤษภาคม 2560

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

ในพิธีปิดโครงการอบรม Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากประเทศฟิจิและประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ กล่าวว่าจะนำเสนอแผนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างแนวคิด (mindset) ที่เอื้อต่อการพัฒนาในประเทศฟิจิ

พิธีปิดการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงตัวแทนของ 16 ประเทศคู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยจากทวีปอัฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และ Institute of Sustainable Leadership (ISL) ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อมุ่งสืบสานแนวคิดของความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน