facebook share
facebook share
previous
next
SB'17 Bangkok Redefining the Good Life
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มั่นพัฒนาร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมหลายองค์กร

Sustainable Brands เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับสากลโดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก sustainablebrands.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของนักธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ทั่วโลกที่มาร่วมกันสรรค์สร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2006
ปัจจุบัน SB เป็นงานสัมมนาระดับสากลที่มีการจัดมาแล้วมากกว่า 12 ประเทศทั่วโลก และปี 2015 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัด SB เป็นครั้งแรกและเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และตัวแทนจากชุมชน เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองที่ช่วยนำพาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนได้ 
ในปี 2016 งาน SB'16 Bangkok จัดขึ้นในวันที่ 12-13 ตุลาคม ภายใต้แล้วแนวคิด "Activating Purpose" 
และในปี 2017 งาน SB'17 Bangkok จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน Redefining the Good Life ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามสาระ ข้อมูล และแนวคิดต่างๆ ที่จะมาร่วมกัน Redefining the Good Life ผ่านด้านต่างๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ และ Facebook Sustainable Brands Bangkok

เชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจนนำไปสู่การปฏิบัติที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมของเราอย่างยั่งยืน

 

Website Sustainable Brands Bangkok