facebook share
facebook share
previous
next
ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - สืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาเพื่อปวงประชาไทยและสากล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(21 ก.พ. 61) มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัว “ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Center for Research on Sustainable Leadership - CRSL) ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนานักวิจัยเรื่องการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดหลักสูตรปริญญาเอก “สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน” (Ph.D. in Sustainable Leadership)

ในช่วงการแถลงข่าว รศ. ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยฯ ว่า
ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 ท่าน ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อบุกเบิกทำการวิจัยเกี่ยวกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ หลังจากนั้น ได้รับการสนับสนุนทุนทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา

ปัจจุบันมีคณาจารย์และพนักงานทั้งหมดกว่า 10 คน ที่ให้ความสนใจและลงมือทำงานวิจัยเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ขอบเขตของงานวิจัยได้ขยายไปครอบคลุมส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น การศึกษา และการพัฒนาชุมชน และเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมีเครือข่ายในการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันอื่น ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงมีองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นมือให้การสนับสนุน ตั้งแต่การเป็นกรณีศึกษาไปจนถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญ

เรื่องราวเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมในการต่อยอดองค์ความรู้ขึ้นไปอีกขั้น ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็คือ “นักวิจัย” รุ่นใหม่ ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการเปิดศูนย์วิจัยระดับปริญญาเอกแห่งนี้ขึ้นมา จากการสนับสนุนของมูลนิธิมั่นพัฒนา ซึ่งศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการเพื่อความยั่งยืน โดยเน้นการจัดการอย่างยั่งยืนตามแนว “ศาสตร์ของพระราชา” ซึ่งมีแบบอย่างจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะเดียวกันก็มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย พร้อมกับมีการศึกษาองค์ความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ขึ้นไปอีกระดับ เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยสรุป ภาระกิจของศูนย์มีดังต่อไปนี้
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
2. สร้างดุษฎีบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
3. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในระดับชาติและนานาชาติ
4. ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ภารกิจของศูนย์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โดย รศ. ดร.สุขสรรค์ กล่าวขยายความถึงวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ว่า มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์วิจัยฯ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งหวังให้นักวิจัยปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่สามารถต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตัวเอง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักวิชาการด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกได้
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ยังได้ยึดถือค่านิยมร่วม “MAHIDOL” ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นกรอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และภารกิจ อันได้แก่

M – Mastery ทุกคนต้องเป็นนายแห่งตน ต้องขวนขวายหาความรู้และพัฒนาความสามารถเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้
A - Altruism การกระทำใด ๆ ต้องไม่เห็นแก่ตัว และต้องมุ่งผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นสำคัญ
H – Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง มองทุกอย่างเป็นองค์รวมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด
I – Integrity ต้องมีจิตใจที่มั่นคงในคุณธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์และปราศจากการคิดมิชอบในทุกสิ่ง และตลอดทั้งระบบ
D – Determination ต้องมีความแน่วแน่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ
O – Originality ต้องมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ย่ำอยู่กับที่ ไม่เลียนแบบใคร และ
L – Leadership ทุกคนต้องมีหัวใจของความเป็นผู้นำ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และแนวความคิดที่สามารถนำองค์กรไปในทางที่ถูกต้องได้

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmmu.mahidol.ac.th/phdinsl/

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
09.00 – 09.30 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง

 
09.30 – 09.40 น.

ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์

 
09.40 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ามกลางกระแสการจัดการอย่างยั่งยืนของโลก (Placing Sufficiency Thinking within Global Trends in Sustainable Development)”

โดย Professor Philip Halinger ศาสตรเมธาจารย์มั่นพัฒนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บรรยายพิเศษ โดย ศ. ดร.ฟิลิป ฮาลิงเจอร์ ศาสตรเมธาจารย์มั่นพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
PDF   0.07 MB
SEP Presentation โดย ศ. ดร.ฟิลิป ฮาลิงเจอร์
PDF   10.29 MB
 
10.00 – 10.30 น.

แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วิจัยภาวะผู้นำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย

  • คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
10.30 – 10.45 น.

ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

 
10.45 – 11.00 น.

พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยภาวะผู้นำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ ชั้น 24 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
11.00 – 11.15 น.

คณบดี นำชมศูนย์วิจัยภาวะผู้นำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษเพิ่มเติม

 
11.15 – 12.00 น.

งานเปิดบ้าน “Doctor of Philosophy program in Sustainable Leadership”

โดย Professor Philip Halinger ศาสตรเมธาจารย์มั่นพัฒนา

 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม รองคณบดีงานบริการวิชาการ