facebook share
facebook share
previous
next
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
มูลนิธิมั่นพัฒนา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เข้าร่วมเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018

พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ (วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561)

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีเสวนา TSDF -TRF Sustainability forum 1/2018

 

TSDF-TRF Sustainability Forum

ด้วยภารกิจและวิสัยทัศน์ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มีเป้าหมายสอดรับกันในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชนบทให้เกิด ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นำมาสู่ความร่วมมือของทั้งสององค์กรในการจัด เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถให้กลับมาสร้างประโยชน์กับพื้นที่ชนบทไทยโดยการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการทำงานเชิงพื้นที่ ผลักดันให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้พื้นที่ชนบทเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018

เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่

ในปี 2558-2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สร้างความร่วมมือในการจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum ขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชนบทไทย พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนนักวิจัยให้มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการทำงานเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้พื้นที่ชนบทเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดเวทีเสวนาฯ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักวิจัยอย่างทั่วถึงและได้การตอบรับเป็นอย่างดี

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ทางมูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้กำหนดจัดงาน TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018 ขึ้น ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพานักวิจัยลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อฝึกฝนกระบวนการทำงานวิจัยในพื้นที่ อีกด้วย โดยการดำเนินงานครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการประสานงาน และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากร

 

ขั้นตอนการรับสมัครและประกาศผล

 • ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/tsdf-sustainability-forum-2018-application-form ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
 • ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยเอกสารและหลักฐานที่ต้องส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
  • ใบสมัคร*
  • Concept Paper*
  • ประวัติส่วนตัว (CV)*
 • ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยฟ้อนต์ Angsana New ขนาด 16 ผ่านทางอีเมล contact@tsdf.or.th (ช่องทางเดียว)***
 • หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ส่งอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.or.th และ เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย www.trf.or.th ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวนิดา 0-2787-7965

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร และติดตามการประกาศผลได้ที่ http://bit.ly/tsdf-trf-sustainability-forum-2018

 

**ตอนนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนที่เปิดรับ
ทางผู้จัดงานขออนุญาติปิดรับทั้งในส่วนการลงทะเบียนผ่าบเว็บไซต์และการดาวน์โหลดใบสมัคร
และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผ่านทาง เว็บไซต์มูลนิธิมั่นพัฒนา และ เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
 
08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียนร่วมงาน

 
09:00 – 09:10 น.
ชมวีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
TSDF-TRF Sustainability Forum 2015 -2017
 
09:10 – 09:45 น.
กล่าวต้อนรับ โดย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
กล่าวเปิดงาน โดย 
 • นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

        กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์

         ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กล่าวเปิด โดย ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
PTT   24.35 MB
 
09:45 – 10:00 น.
ชมวิดิทัศน์ นักวิจัยรุ่นใหม่กับแนวทางการสร้างงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนแก่ชนบทไทย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษามูลนิธิมั่นพัฒนา และนายกสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
10:00 – 11:30 น.
เวทีเสวนา หัวข้อ “งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
        รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เวทีเสวนาวิจัยชนบท โดย ดร.อานันท์
PTT   8.35 MB
 
11:30 – 12:30 น.

แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากการวิจัยเชิงพื้นที่  โดย

 • การค้นหาโจทย์เชิงพื้นที่แบบว่างเปล่า (รศ.บุษบา อารีย์)
 • การตลาดท่องเที่ยวทางเลือก (อาจารย์กาญจนา สมมิตร)
 • การผลิตและการตลาดข้าวพื้นเมือง (รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา)
 • สุขภาพ (รศ.ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร)
 • พลังงาน (ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร)
 • แผนบูรณาการ (ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธารา-พิทักษ์วงศ์)
 • บทบาทพี่เลี้ยงในการสร้างแรงจูงใจนักวิจัยรุ่นใหม่ (ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
TSDF-TRF_การค้นหาโจทย์เชิงพื้นที่แบบว่างเปล่า (รองศาสตราจารย์ บุษบา อารีย์ )
PDF   0.00 MB
TSDF-TRF_การตลาดท่องเที่ยวทางเลือก (อาจารย์กาญจนา สมมิตร)
PDF   5.79 MB
TSDF-TRF_การผลิตและการตลาดข้าวพื้นเมือง (รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา)
PTT   13.39 MB
TSDF-TRF_สุขภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร)
PDF   11.24 MB
TSDF-TRF_แผนบูรณาการ (ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธารา-พิทักษ์วงศ์ )
PDF   10.43 MB
 
12:30 – 13:30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 
13:30 – 15:00 น.

ภูมิหลังป่าสัก: บริบทเชิงพื้นที่ และความเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายนักวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ
 
15:00 – 18:00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ:  เครื่องมือในการศึกษาชุมชน และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างหัวข้องานวิจัย 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนักวิจัย จากเครือข่ายนักวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ
 
18:00 – 19:00 น.

รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
 
08:00 – 09:00 น.

ออกเดินทางไป ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
10:00 – 11:00 น.

นั่งรถชมภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ของตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
09:00 – 10:00 น.

กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้น โดยผู้นำชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 
10:00 – 12:00 น.
แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้าน (6 กลุ่ม) 
ฐานการเรียนรู้ที่  1  กลุ่มผู้นำชุมชน  
ฐานการเรียนรู้ที่  2  กลุ่มเกษตร ข้าวอินทรีย์ ป่าชุมชน วิทยุชุมชน 
ฐานการเรียนรู้ที่  3  กลุ่มแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน  
ฐานการเรียนรู้ที่  4  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และผู้สูงอายุ
ฐานการเรียนรู้ที่  5  กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และประชารัฐ (เครือสหพัฒน์) 
ฐานการเรียนรู้ที่  6  กลุ่มครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
12:00 – 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่

 
13:00 – 15:00 น.

ศึกษาข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม

 
15:00 – 15:30 น.

สรุปผลการศึกษาข้อมูลร่วมกับพื้นที่

 
15:30 – 16:30 น.

เดินทางกลับที่พัก

 
16:30 – 18:00 น.

สรุปบทเรียนการศึกษาภาคสนาม สังเคราะห์ข้อมูล และกำหนดหัวข้อวิจัย 

 
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
 
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
 
08:00 – 08:30 น.

ลงทะเบียน

 
08:30 – 11:00 น.
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้: สรุปบทเรียนจากการศึกษาชุมชน
ผู้เข้าร่วมนำเสนอ 6 กลุ่ม กลุ่มละ 15 นาที โดยนำเสนอเป็นแผนที่ความคิด (Mind map) 
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสะท้อนคิดและแลกเปลี่ยน (60 นาที)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

 
 
11:00 – 11:45 น.
เวทีเสวนา : แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพื้นที่ชนบทไทย
ผู้ร่วมเสวนา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​
 
ผู้ดำเนินรายการ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการสนับสนุนงานวิจัย
PTT   1.53 MB
 
11:45 – 12:00 น.
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลจากเวทีเสวนา ดำเนินรายการโดย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์

        ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 

        รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
12:00 น.

ปิดเวที และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

สำรองที่นั่งสำหรับวันที่ 28 มิ.ย. 61 (9:00-12:00 น.)

สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา TSDF –TRF Sustainability Forum 1/2018 เฉพาะช่วงเช้าวันที่ 28 มิ.ย. 2561 (9:00 – 12:00 น.) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://bit.ly/tsdf-sustainability-forum-2018-register คลิกสำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการเรียนรู้ การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เทคนิคและเครื่องมือ สื่อความคิดในการศึกษาชุมชน
AGENDA_TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018