facebook share
facebook share
เทศบาลตำบลปลายพระยา
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย
ผู้ดำเนินโครงการ :        สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
ระยะเวลาดำเนินการ :    พ.ศ. 2551-2555
เทศบาลตำบลปลายพระยา
เทศบาลตำบลปลายพระยา
ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลปลายพระยา มีประกาศเทศบาลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา กำหนดเป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานภายในองค์กรครอบคลุมทุกระบบงานและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทุกชุมชน โดยนำหลักการทรงงานมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจ และภาคกลุ่มประชาชน โดยร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดำเนินการอย่างมีเหตุมีผล
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร. - ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
 
“นำหลักธรรมาภิบางมาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีจนเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สุจริตและใช้ทรัพยาการ อย่างพอประมาณ ประหยัด คุ้มค่าในรูปแบบภาคีร่วมพัฒนา
 
สร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประชาชนและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างพอเพียง จนเป็นเทศบาลธรรมาภิบาลดีเด่น อันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และสามารถเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความพอเพียงที่ยั่งยืน ซึ่งจะขยายผลไปสู่องค์กรส่วนท้องถิ่นและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

 
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  
 • ด้านนโยบายและการจัดการองค์กร
  - เทศบาลได้ออกประกาศเทศบาลในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานภายในองค์กรและการพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง เป็นแผนระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ อย่างเป็นกระบวนการ และเป็นขั้นตอน
  - ได้นำหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชดำรัสมาใช้ในการบริหารและการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนนำหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงและระบบคุณธรรมมาใช้เป็นภูมิคุ้มกันองค์กรได้ครอบคลุมทุกระบบงานจนได้รับรางวัลองค์กรธรรมาภิบาลดีเด่นของกลุ่มเทศบาลจังหวัดในภาคใต้
  - สร้างระบบการมีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กร และกลุ่มของชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดำเนินการอย่างมีเหตุมีผล โดยปราศจากข้อขัดแย้ง
  - มีการบริหารและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างพอประมาณ ประหยัด และคุ้มค่าเป็นระเบียบและสวยงาม โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารเก่าขึ้นใช้งานและมาตรการประหยัดพลังงาน
  - มีการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนจากส่วนบริการของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางหลายช่องทางโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาชุมชนเพื่อการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารองค์กรและการพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • ด้านงบประมาณและการบริหารการเงิน
  - มีการจัดทำแผนงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มชุมชนทุกชุมชน โดยการจัดลำดับตามความเดือดร้อนจำเป็นของชุมชนเป็นหลัก ให้ทุกชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการร่วมกัน และมีการใช้งบประมาณในรูปแบบภาคีร่วมพัฒนาเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการงบประมาณ
  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และหลักธรรมาภิบาลที่ประหยัด สุจริต และโปร่งใส โดยมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบที่ดี
  - มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมากกว่าร้อยละ ๗๐ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักการทรงงาน "ระเบิดจากข้างใน" โดยมีลักษณะการใช้งบประมาณแบบเงินทุนหมุนเวียน และการเพิ่มทุนจากรายได้แก่กลุ่มชุมชนที่ก่อตั้ง
  - มีการบริหารเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรางวัลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และบริหารเงินรายได้ที่เทศบาลจัดหาเองเป็น เงินกองทุนสวัสดิการคนดีปลายพระยา โดยมีระเบียบบริหารกองทุนอย่างชัดเจน


   
 • ด้านพัฒนาบุคลากร
  - มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล
  - มีแผนการสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ขาดโอกาสทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในเทศบาลฯ และศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
  - มีโครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งด้านสุขภาพ จิตใจตามหลักศาสนาการสร้างความสามัคคี การลด ละ เลิกอบายมุข การประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกับกลุ่มชุมชน และการสร้างอาชีพเสริมรายได้
  - มีการประกาศกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขึ้นใช้ในเทศบาลฯ
  - มีการจัดโครงการให้เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันทำประโยชน์สาธารณะที่ดูแลการจัดระเบียบทางสังคมความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโครงการ “ปลายพระยาเมืองน่าอยู่”
  - มีการสร้างผู้นำและเจ้าหน้าที่ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียง พร้อมทั้งมีการเชิดชูเกียรติทุกปี

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 
- มีนโยบายและแผนทิศทางทั้งในปัจจุบัน และอนาคตในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาองค์กร และพัฒนาชุมชน แบบมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุมีผลตามสภาพปัญหา ความต้องการและภูมิสังคมของแต่ละชุมชนจนเกิดเป็นวิถีหรือวัฒนธรรมขององค์กรและชุมชนร่วมกันในการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สามารถเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบแห่งองค์กรพอเพียงได้ ทั้งในเชิงการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาชุมชนจนเกิดผลดี และประชาชนมีความพึงพอใจสูง อีกทั้งมีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เข้าศึกษา ดูงานซึ่งจะสามารถขยายผลไปสู่องค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และขยายผลการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ไปสู่ประชาชนได้ทั่วประเทศ
 
 

 

สรุป
มีผลการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งในเชิงอาชีพและเชิงทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างดีในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดความสมดุล
Gallery
Download Documents
ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง