facebook share
facebook share
นายสมพงษ์ พรผล
จังหวัดพังงา ประเทศไทย
ผู้ดำเนินโครงการ :        นายสมพงษ์ พรผล อายุ 72 ปี
ระยะเวลาดำเนินการ :    พ.ศ. 2550, 2552-2553
นายสมพงษ์ พรผล
นายสมพงษ์ พรผล
ที่มาของโครงการ
นายสมพงษ์ พรผล ได้ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนาสวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ดเป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน มุ่งมั่นส่งลูกทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา (ตรี โท) และมีงานที่ดีในสังคมถึง ๕ คน ปัจจุบันมีฐานะมั่นคง เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวอื่นในชุมชน และเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติพี่น้องและชาวบ้านในละแวกนั้น โดยในอดีตเคยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งได้รับการบรรพชาเป็นพระ เมื่อลาสิกขาบทและแต่งงานแล้วจึงนำธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดมา


*เรียบเรียงมาจากหนังสือ "ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร. - ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
 
- เป็นผู้ที่เข้าใจและนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและครอบครัวได้อย่างลึกซึ้ง โดยยึดหลักทางสายกลาง
 
- เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หนุ่มจนถึงปัจจุบัน และเป็นแบบอย่างของคนในครอบครัว และผู้อื่นในชุมชน
 
- เป็นผู้นำทางปัญญาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออกเพื่อให้พึ่งพาตนเองจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่ขึ้นจนปัจจุบันสามารถผลิตยางแผ่นที่มีคุณภาพดีชั้น ๑ เป็นที่ต้องการของตลาด จนชุมชนสามารถกำหนดราคายางแผ่นได้เอง
 
- เป็นผู้เสียสละด้วยจิตสาธารณะ เสียสละพื้นที่ในแปลงทำกินให้จัดตั้ง โรงงานของกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ชั้น ๑ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 
- เป็นผู้นำการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน และการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากเศษยางพาราและใบยางจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน เช่น ตุ๊กตา เต่า อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นที่นิยมจนเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด ทำให้กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 
“ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผล
และพืชหมุนเวียนพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ด เป็นอาหาร
ลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน”
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 • ความพอประมาณ
  สร้างฐานะในครอบครัวจนมีความมั่นคง โดยใช้หลักในการทำงานว่าจะต้องขยันหมั่นเพียร อดทน ทำงานให้มีรายได้อย่างน้อยก็พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ มีการทำบัญชีครัวเรือนและ เมื่อตัวเองพอมีกินในระดับหนึ่ง ก็คำนึงถึงความพอประมาณในการบริโภค ส่วนที่เกินพอ ก็เอื้อเฟื้อ แบ่งปันให้กับสังคม และผู้ที่ยังขาดแคลนในด้านต่างๆ หรือด้อยโอกาส และเป็นที่ยอมรับว่าเป็น ผู้นำทางปัญญาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออกเพื่อให้พึ่งพาตนเอง จนสร้างความเข้มแข็งได้ ทำให้ชุมชนมีการรวม กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่ขึ้น จนปัจจุบัน สามารถผลิตยางแผ่นที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการ ของตลาด สามารถกำหนดราคายางแผ่นได้ดี
   
 • ความมีเหตุผล
  เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนในทุกเรื่อง เช่น ด้านลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยจะจัดสรรเงินไว้ล่วงหน้าในด้านรายจ่ายในการลงทุน และเงินรายรับที่หักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือเป็นเงินออมต่อปี โดยมีการหารือกับบุคลในครอบครัวในการที่จะนำเงินรายรับไปใช้จ่ายในสิ่งใด ต่อไป
   
 • ภูมิคุ้มกัน
  - รู้จักออมและใช้จ่ายโดยทำบัญชีครัวเรือน มีการวางแผนการลงทุนแต่ละปีและร่วมปรึกษาหารือกับคนในครัวเรือน
  - เป็นผู้นำชุมชนรวม กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่ ขึ้นจนปัจจุบันสามารถผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ชั้น ๑ เป็นที่ต้องการของตลาด
  - เป็นผู้นำในการจัดตั้ง ธนาคารหมู่บ้าน เพื่อระดมเงินทุน เป็นการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรฝากเงินภายหลังจากขายยางพารา เป็นการฝึกการออมเงินให้คนในชุมชน
  - เป็นผู้นำทางความคิดในการทำผลิตภัณฑ์จากเศษยางพารา ใบยางพารา เช่น
  ตุ๊กตา เต่า อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในชุมชนเป็นการสร้างอาชีพเสริมในชุมชนและเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้ความนิยม


 • ความรู้
  - มีการพัฒนาแสวงหาความรู้ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมนาต่างๆ อ่านหนังสือ ดูวีดิทัศน์ เมื่อได้แนวทางและศึกษาวิธีการจน เข้าใจ มีการเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มเอกสาร
  - เป็นคนที่มีความรอบรู้ และช่างสังเกตในการทำสวนยาง เช่น การให้ปุ๋ยโดย ขุดหลุมใส่ปุ๋ยไว้ระหว่างต้นยาง ๔ ต้น เพื่อให้รากของต้นยางสามารถดึงปุ๋ยไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาให้ทีละต้น เป็นการประหยัดแรงงาน และเวลา และมีการนับน้ำยางต่อต้นทำ ให้สามารถคำนวณผลผลิตต่อต้นของยางพาราได้ถูกต้อง
  - สามารถขยายผลถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้อื่นได้ดีโดยรับเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจศึกษา
   
 • คุณธรรม
  - เป็นผู้นำทางความคิดในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนบ้าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะพระให้เทศนาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพื่อให้คนในชุมชนรู้จักการใช้จ่ายของตนเองอย่างมีสติ และรอบคอบ
  - เปิดร้านค้าสวัสดิการให้สมาชิกเกษตรกร ในการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และมีการทำบัญชีเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม
  - รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม เช่นให้ทุนการศึกษาแก่เด็กทุกปี อุทิศตนช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยไม่รับผลตอบแทนใด ๆ
  - มีความเสียสละให้จัดตั้งโรงงานผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ชั้น ๑ ของชุมชน ในพื้นที่ทำ
  กินของตนเอง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่นำน้ำยางมาทำรวมกัน ตั้งแต่การ
  ผสมน้ำยาง การรีดยางแผ่น และตากยางให้แห้งทำให้สามารถกำหนดคุณภาพเกรดของยางได้ดี
  พร้อมเปิดตลาดประมูลยางพารา ทำให้เกษตรกรได้ราคาสูง
  - ให้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อ เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของชุมชนและรับเป็นวิทยากรบรรยาย ให้การอบรมสำหรับผู้ที่สนใจด้วยความ ทุ่มเท
  - มีผู้สืบทอดอาชีพของตนในอนาคตโดยลูกทุกคนมีการศึกษาดี (ปริญญาตรีปริญญาโท) และประกอบอาชีพทีดีในสังคมแต่ยังคงทำอาชีพการเกษตรและช่วยเหลือกิจกรรมด้านสังคมของบิดาควบคู่ไปด้วย
ผลสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 • มีครอบครัวที่อบอุ่น มีฐานะมั่นคง เป็นที่รัก และเคารพศรัทธาของคนในชุมชนตำบลท่าอยู่ เป็นผู้นำในการจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่ ทำให้สามารถผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ชั้น ๑ ทำให้ชุมชนสามารถกำหนดราคายางแผ่นได้เอง จึงมีรายได้ดี และมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง ช่วยให้คนในชุมชนมีการใช้จ่ายเงินอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีตลอดมา
   
 • มีครอบครัวที่อบอุ่น สร้างฐานะจากความยากจน ปัจจุบันมีฐานะมั่นคง และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูลูกจนจบปริญญาตรี โท และประกอบอาชีพที่ดีในสังคม และช่วยเหลือสังคมตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของบิดา
   
 • เป็นคนดี บุคคลต้นแบบของชุมชนในการประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำหลักธรรมของมัชฌิมาปฏิปทา(ทางสายกลาง) มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและครอบครัวได้อย่างลึกซึ้ง
   
 • เป็นผู้เสียสละ รักคนในชุมชน ด้วยจิตใจแห่งการให้อย่างแท้จริง เช่น เสียสละให้พื้นที่ทำกินจัดตั้ง โรงงานผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ชั้น ๑ พร้อมกับเป็นสถานที่ประมูลราคายางแผ่นของชุมชน และศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งรับเป็นวิทยากรบรรยาย ให้การอบรมสำหรับผู้ที่สนใจด้วยความทุ่มเท
   
 • เป็นผู้นำทางปัญญาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออกเพื่อให้พึ่งพาตนเองจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่ ขึ้นจนปัจจุบันสามารถผลิตยางแผ่นคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด
   
 • เป็นผู้นำในการจัดตั้ง ธนาคารหมู่บ้าน เพื่อระดมเงินทุน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรฝากเงินภายหลังจากขายยางพารา เป็นการฝึกการออมเงินให้คนในชุมชน
   
 • เป็นผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ในการจัดตั้งกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากเศษยางพาราให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น ตุ๊กตายาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดพังงา

 

สรุป
"เป็นผู้เสียสละ รักคนในชุมชน ด้วยจิตใจแห่งการให้อย่างแท้จริง ช่วยให้คนในชุมชนมีการใช้จ่ายเงินอย่างมีระเบียบแบบแผนโดยทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีตลอดมา"

Gallery
Download Documents
ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง