facebook share
facebook share
บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย
ผู้ดำเนินโครงการ :        บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด(มหาชน)
ระยะเวลาดำเนินการ :    พ.ศ. 2550-2553
บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
ที่มาของโครงการ
บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 2528 ดำเนินธุรกิจในภาคการผลิตและบริการ ปัจจุบันประกอบธุรกิจปิโตเลียมครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบ ผลิต และจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปให้ผู้บริโภคผ่านตัวแทนจำหน่าย เครือข่ายสถานีบริการมาตรฐาน 515 แห่ง และสถานีบริการชุมชน 550 แห่ง และจำหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรง
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร. - ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ
 
“บางจากถือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบสังคมตามวัฒนธรรมธุรกิจที่บริษัทยึดถือมา
ผลการดำเนินงาน  
 • ด้านธุรกิจ
  ความพอประมาณ : การตลาดเหมาะสม มูลค่าการลงทุนพอดีกับภารกิจของบริษัท 3 ปีที่ผ่านมาอัตราผล
  กำ ไรสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) อยู่ในเกณฑ์ดี มีแผนการลงทุนทั้ง ROA
  (Return On Assets) , ROE (Return On Equity) อยู่ในเกณฑ์ดี
   
 • ด้านสังคม
  ความพอประมาณ :
  - พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
  - วัฒนธรรมพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” เช่น เงินเดือนแบ่งส่วนหนึ่งสบทบ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อความมั่นคงในอนาคต และสบทบกองทุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
  - การรณรงค์ตอกย้ำปลุกจิตสำนึกด้านประหยัดพลังงานแก่พนักงาน
   
 • ด้านสิ่งแวดล้อม

  “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
  การวัดผลประสิทธิภาพด้าน "มูลค่า"

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1. ด้านธุรกิจ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี : มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบบัญชี แผนฉุกเฉิน และมีการสร้างตราสินค้าทุกกรณี มีการทำ SWOT การจัดการ ความเสี่ยงในระดับที่ดี มีเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ดี เช่น ชุมชน การพัฒนากำลังคน การดำรงชีวิตของผู้เกี่ยวข้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ความรู้ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างคนดี มีการเผยแพร่การทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท ชักชวนผู้อื่นมาร่วมกิจกรรมสังคม มีการวิจัยและพัฒนาใช้ IT เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี มีการพัฒนาความรู้ความชำนาญ ทั้งภายในและภายนอกดี มีแผนปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) และกระบวนการ (Process) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพดีพอควร มีการประยุกต์ภูมิปัญญา
ไทยแทรกลงในแผนการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ

คุณธรรม : ระบบตรวจสอบภายในดีปรับให้เข้าสถานการณ์อยู่เสมอ กำหนดและใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG : Corporate Governance) ได้ผลในระดับดีมีความชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ดี มีการเปิดเผยข้อมูลและยอมรับได้

 

2. ด้านสังคม
ความมีเหตุผล : การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้ซ้ำ ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

มีภูมิคุ้มกัน : ปรับปรุงคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันและเสริมสร้างความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

- โครงการเพื่อสังคม เช่น โรงเรียนของหนู ทุนการศึกษาเยาวชน ดูนกบางจากจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน แว่นแก้ว

- คณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Asia(Thailand)-SVN) โครงการรับซื้อน้ำมันใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเชลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน

 ความรู้ : 
- กิจกรรม “CG Day” ภายใต้แนวคิด "ทำดีตามรอยพระยุคลบาท” ผ่านรายการวิทยุและจัดบอร์ดนิทรรศการ
- จัดพิมพ์พระราชดำรัสเป็นคู่มือเผยแพร่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ๘๐๐,๐๐๐ เล่ม

คุณธรรม : 
จรรยาบรรณของพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
เว็บไซต์บางจาก www.bangchak.co.th และด้านความสัมพันธ์ เช่น เยี่ยมบ้านชุมชน เยี่ยมบ้านบางจาก ประมาณ ๒,๐๐๐ คน/ปี เป็นต้น
- ส่งเสริมกิจกรรมค่ายเยาวชนบางจาก จิตอาสา

 


3. ด้านสิ่งแวดล้อม
มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ และมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 ทั้งโรงกลั่นและคลังน้ำมันบางจากและบางประอิน
- มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การอบรมให้ความรู้พนักงาน การสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีระบบป้องกันและควบคุมมลพิษ การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ และการติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- การเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับกระบวนการผลิต
- ปรับปรุงวิธีการทำงานและมีการลงทุนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีการเปลี่ยนระบบการบำบัดน้ำดิบมาเป็นระบบ Reverse Osmosis ทำให้มีการใช้น้ำและสารเคมีลดลง
- การลดมลภาวะ : มลพิษทางน้ำ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย มีทั้งระบบบำบัดทางกายภาพและระบบบำบัดทางชีวภาพ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม
- มลพิษทางอากาศ ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังให้กับชุมชน
- มีการคัดแยกวัสดุหลังกระบวนการผลิต
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงกลั่น
- ศูนย์ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 

 

สรุป
บริษัทมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับความพยายามที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน
Gallery
Download Documents
ตัวอย่างความสำเร็จ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง